Cirkulär 1/80/2002, Tuomo Karjalainen 11.1.2002

Lagen om bildande av räddningsområden godkänd

​Det sker en betydelsefull förändring av det finska räddningsväsendet i början av år 2004. Lagen om bildande av räddningsområden trädde i kraft den 1 januari 2002. Syftet är att effektivisera användningen av räddningsväsendets resurser och förbättra tillgången till och kvaliteten på dess tjänster. Lagen ålägger kommunerna att organisera räddningsväsendet i samarbete och komma överens om förvaltning, kostnadsfördelning och andra frågor nödvändiga för samarbetet. Kommunerna ansvarar för att syftet med lagen kan nås.

Närmare upplysningar:
Tuomo Karjalainen, tfn (09) 771 23 33, 0500 58 54 09

http://www.intermin.fi/sv/sakerhet/raddningsverksamhet

Bilaga
Lagen om bildande av räddningsområden (1214/2001, 13.12.2001)

 

 

Den mest betydelsefulla förändringen av det finska räddningsväsendet på årtionden sker i början av år 2004. Lagen om bildande av räddningsområden trädde i kraft den 1 januari 2002. Syftet är att effektivisera användningen av resurserna inom räddningsväsendet och förbättra tillgången till och kvaliteten på tjänster. Lagen ålägger kommunerna att organisera räddningsväsendet i samarbete och komma överens om förvaltningen, kostnadsfördelningen och de andra frågorna nödvändiga för samarbetet.

Kommunernas utlåtanden om områdesindelningen senast den 31 januari 2002

För organisering av det samarbete som avses i lagen delas landet in i räddningsområden som statsrådet fastställer efter att ha hört kommunerna. I sin begäran om utlåtande till bl.a. kommunerna och landskapsförbunden föreslår inrikesministeriet att det bildas 22 räddningsområden. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid de frågor som gäller hur man skall genomföra den organisering av räddningsområden som avses i lagen. Statsrådet beslutar om den slutgiltiga områdesindelningen senast i början av mars.

Ansvar för organisering av räddningsväsendet

Enligt 4 § lagen om bildande av räddningsområden skall de kommuner som hör till ett räddningsområde ingå ett avtal om organisering av samarbetet inom räddningsväsendet senast den 31 december 2002. För att avtalet skall godkännas gäller det som i 79 § 2 mom. kommunallagen (365/1995) bestäms om ändring av grundavtal för samkommuner, dvs. ett avtal kan ingås genom kvalificerad majoritet. Ett avtal kan anses godkänt om en majoritet på två tredjedelar av kommunerna understöder det och deras invånarantal är minst hälften av invånarantalet i samtliga medlemskommuner. Detta främjar ett förfarande där så många avtal som möjligt ingås genom ett inbördes beslut mellan kommunerna. I övrigt tillämpas på avtalet kommunallagens bestämmelser om samarbete mellan kommuner.

Om det inte går att nå kvalificerad majoritet inom den tid som i 1 mom. anges om hur samarbetet inom räddningsväsendet skall organiseras, bestämmer statsrådet om kostnadsfördelningen, förvaltningsmodellen, grunderna för organisering av tjänster och uppgifter och om andra frågor nödvändiga för samarbetet, som kommunerna inte har kommit överens om. Statsrådets förordnande gäller tills kommunerna kommer överens om något annat.

Enligt lagen skall samarbetet mellan kommunerna ske enligt kommunallagens bestämmelser om samarbete, dvs. tjänster inom räddningsväsendet anförtros en kommun eller sköts av en samkommun. De kommuner som hör till ett räddningsområde skall ingå ett avtal om organisering av samarbetet inom räddningsväsendet före utgången av år 2002. I 4 § 2 mom. i denna lag bestäms om villkoren för samarbetet i sådana fall då kommunerna inte når ett avtal. Om kommunerna inte kommer överens om hur samarbetet inom räddningsväsendet skall organiseras, bestämmer statsrådet kostnadsfördelningen, förvaltningsmodellen, grunderna för organisering av tjänster och uppgifter och om andra frågor nödvändiga för samarbetet som kommunerna inte har kommit överens om.

Utarbetande av samarbetsavtal

Kommunerna kan inleda planeringsarbetet genom att sammankalla ett möte med landskapsförbundet eller ett kommunmöte där man kommer överens om en starttidpunkt för planeringen. Arbetet har redan kommit i gång i många landskap, och det finns arbetsgrupper som arbetar på en regional plan för räddningsväsendet i samverkan med olika samarbetsparter. Det vore önskvärt att planeringsarbetet kom i gång så snabbt som möjligt eftersom man då har hela våren tid på sig att förhandla och besluta om samarbetsavtalen så att de är färdiga i god tid före årets slut. Då skulle man ha tillräckligt med tid att förbereda sig för samarbete i enlighet med det nya systemet från och med år 2004.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen 
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
chef för enheten samhälle, teknik och miljö

Etiketter