Cirkulär 13/80/2002, Pasi Pönkä/aha 15.7.2002

Överlåtelseskatt i anslutning till hyres- och inlösningsavtal

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt beslut 19.6.2002/1533 ansett, att i de fall då arrendatorn enligt ett avtal som rubricerats t.ex. hyres- och inlösningsavtal är skyldig att lösa in byggnaderna räknas skyldigheten att betala överlåtelseskatt från tidpunkten för det slutliga avtalet om överlåtelse av äganderätt. Enligt skatteförvaltningens praxis har tidpunkten bestämts enligt det bindande hyres- och inlösningsavtalet. (Skatteförvaltningens ställningstagande har presenterats bl.a. i Kommunförbundets cirkulär nr 33/80/2000, 3.11.2000.) 

I de fall då överlåtelseskatt har betalts, men den slutliga överlåtelsehandlingen inte upprättats, har den som slutit hyresavtalet rätt att utifrån en fritt formulerad ansökan om återbäring få överlåtelseskatten återbetald. Till ansökan bör alltid bifogas avtalshandlingen och verifikatet på överlåtelseskatten i original. Ansökan kan också göras med bifogade blankett.

I de fall då den slutliga överlåtelsehandlingen har upprättats och skatten har betalts innan handlingen upprättades torde överlåtelseskatten anses vara betald i förskott. Därmed betalas sannolikt inte någon återbäring. I de fall då skattemyndigheten genom ett lagakraftvunnet beslut har debiterat skatten kan ingen återbäring betalas.

Vi ber Er i mån av möjlighet informera om detta beslut till de företagare som kommunen eller ett kommunägt bolag har ingått avtal med om verksamhetslokaler som inkluderar inlösningsskyldighet.

Närmare upplysningar:
Pasi Pönkä, tfn (09) 771 22 30, mobil 050 648 91

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Prättälä
chef för juridiska enheten

Pasi Pönkä
jurist

Etiketter