Cirkulär 24/80/2002, Katja Saunavaara/eg, 27.12.2002

Rättegångsavgifterna ändras

I enlighet med riksdagens beslut ändras lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer genom författning Nr 1024/2002. De nya avgifterna träder i kraft den 1 januari 2003. Rättegångsavgiften i förvaltningsärenden blir, när lagen trätt i kraft, 80 euro. 

​I samband med beslut i förvaltningsärenden är det tillrådligt att kommunerna informerar om att en rättegångsavgift möjligtvis tas ut. Bestämmelser om rättegångsavgifter finns i 3 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer. Bestämmelser om avgiftsfria prestationer finns i 6 §: enligt 4 punkten uppbärs inte handläggningsavgifter vid högsta förvaltningsdomstolen och länsrätten i socialärenden, i ärenden som gäller offentligrättsliga anställningsförhållanden och inte heller i ären-den som gäller val och inte vid länsrätten i ärenden som gäller beskattning, befrielse från kommunalskatt, statliga bidrag eller offentliga avgifter. Rättegångsavgift tas inte heller ut i de fall då ett beslut av en lägre myndighet ändras till förmån för ändringssökanden. I 7 § anges vem som är befriade från att betala avgifter.

Lagändringen kan nämnas i besvärsanvisningen genom en hänvisning till lagrummet i fråga: ?Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen?. Rättegångsavgiften har beaktats på Kommunförbundets blanketter. Blanketterna kan beställas från Edita Publishing Oy, tfn 020 450 05 och fax 020 450 23 47.

Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till kommunens jurister.

Närmare upplysningar:
Katja Saunavaara, tfn (09) 771 24 50, 050 66 721

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Prättälä
chef för juridiska enheten

Katja Saunavaara
jurist

Etiketter