Cirkulär 19/80/2004, Sinikka Huhtala/aha 30.6.2004

Ändringar i sjuktransporttaxan, avtalsmall för sjuktransporter, nya personkort och EU-sjukförsäkringskort

Till kommunerna och samkommunerna skickas här kommunikationsministeriets förordning om de taxor för ambulanstransport som träder i kraft den 1 juli 2004. Förordningen medföljer som bilaga till detta cirkulär.

Kommunförbundet arbetar på en ny avtalsmall/anvisning för sjuktransporter. I mallen/anvisningen ges råd om sparande av dokument som uppkommer vid sjuktransporter. Anvisningen ska godkännas av olika myndigheter. I detta sammanhang har vi blivit tvungna att utreda bestämmelserna i personuppgiftslagen och bestämmelserna om sparande och arkivering av journalhandlingar. Av den orsaken kommer avtalsmallen/anvisningen att bli klar först efter sommaren.

Från början av juni 2004 blev det möjligt att använda ett nytt personkort som kan kombineras med sjukförsäkringskortet.

Finland har infört det nya EU-sjukförsäkringskortet i början av juni. Övergångsperioden för införandet av det nya kortet sträcker sig till slutet av 2005, eftersom alla medlemsländer inte har haft möjlighet att övergå till kortet från början av juni i år. Därmed används blankett E111 och EU-sjukförsäkringskortet nu parallellt. Mer information om kortet kommer att ges på Kommunerna.net.

Till cirkuläret bifogas Folkpensionsanstaltens brev (ej översatt till svenska) om det nya personkortet och EU-sjukförsäkringskortet.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02,
e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Pekka Alanen
vice verkställande direktör

Rolf Eriksson
chef för social- och hälsovårdsenheten

Bilagor
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport 550/2004
Kansaneläkelaitoksen terveys- ja toimeentulo-osaston kirje kuljetuspalvelujen tuottajille 28.5.2004

 

Mer på webben

Etiketter