Cirkulär 29/80/2004, Tuula Taskula/eg, 30.11.2004

Ersättningarna för rättsmedicinska undersökningar ändrades 1.10.2004

Enligt 14 § 2 mom. i folkhälsolagen är en kommun skyldig att förordna en läkare vid en hälsocentral att ge polisen handräckning för utförande av rättsmedicinsk undersökning då det är fråga om klinisk undersökning av en levande person och yttre likbesiktning. Kommunen är dessutom skyldig att förordna en läkare vid en hälsocentral att ge fångvårdsmyndigheterna handräckning för utförande av rättsmedicinsk undersökning då det är fråga om klinisk undersökning av en levande person.

​I regel ansvarar staten för kostnaderna för de undersökningar och kontroller som en hälsocentralläkare utför vid utredandet av ett brott. Om detta finns bestämmelser i förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (1425/2001), som har upphävts och samtidigt har en ny förordning utfärdats (862/2004), som trädde i kraft den 1 oktober 2004. Arvodena och ersättningarna höjs med 15 procent. Parallellt har en del korrigeringar av teknisk karaktär gjorts i förordningen. Länsstyrelsen i fråga betalar arvoden och ersättningar i enlighet med förordningen till den kommun eller samkommun som är huvudman för hälsocentralen, såvida en vid hälsocentralen anställd har utfört åtgärderna under arbetstid. Det samma gäller de rättsmedicinska undersökningar och kontroller som görs vid en verksamhetsenhet inom ett sjukvårdsdistrikt, om en läkare eller en tandläkare sköter dessa uppgifter under tjänstetid.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44
Tuula Taskula, tfn (09) 771 26 45

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Pekka Alanen
vice verkställande direktör

Rolf Eriksson
direktör, social- och hälsovård

Bilaga
Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar

Etiketter