Cirkulär 2/80/2004, Pasi Pönkä/aha 9.1.2004

Kommunen får inte debitera momsandelen av indrivningskostnader av konsumenten

Konsumentombudsmannen sände den 17 december 2003 ett brev till Finlands Kommunförbund som gäller debitering av moms av  konsumentgäldenärer på grund av indrivningsuppdrag och bad att kommunerna informeras om saken. Kommunerna ansvarar som uppdragsgivare även för att de som får indrivningsuppdrag handlar enligt indrivningslagen.

​Marknadsdomstolen gav 29.3.2001, Diarienr 13/2000, ett beslut som de nu framlagda principerna grundar sig på. I avgörandet konstateras att i de fall då kommunen har slutit ett avtal med en inkassobyrå och kommunen kan få momsandelen av inkassobyråns arvode tillbaka antingen som avdrag eller återbäring i beskattningen, kommer momsen för inkassotjänsterna sist och slutligen inte att bli en kostnad för kommunen. Kommunen kan i dessa fall inte ta ut momsen som en del av indrivningskostnaderna av konsumentgäldenären.

Närmare upplysningar:
Pasi Pönkä, tfn (09) 771 22 30, 050 648 91, fax (09) 771 22 29, e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Kari Prättälä
chef för juridiska enheten

Bilaga
Konsumentverkets brev 17.12.2003

Etiketter