Cirkulär 7/80/2004, Sirkka-Liisa Karhunen/aha 27.1.2004

Lag om klientsamarbete inom rehabiliteringen

Målet för social-, hälso- och sjukvårdpolitiken inom den närmaste framtiden är att främja finländarnas arbets- och funktionsförmåga. Lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003) trädde i kraft den 1 oktober 2003. Genom lagen upphävdes den tidigare gällande lagen om rehabiliteringssamarbete (604/1991). Samtidigt gjordes ändringar i 13 lagar som betonar olika myndigheters skyldighet att styra och samarbeta i rehabiliteringsärenden. De samarbetsgrupper som har tillsatts enligt den tidigare lagen fortsätter sin verksamhet tills de nya samarbetsgrupperna tillsätts. De lokala rehabiliteringssamarbetsgrupper och de regionala rehabiliteringssamarbetskommissioner som avses i den nya lagen skall tillsättas senast den 1 oktober 2004. 

​I lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen finns bestämmelser om lokalt, regionalt och riksomfattande samarbete i anknytning till rehabiliteringen. Kommunen har i uppgift att se till att en rehabiliteringssamarbetsgrupp är verksam på behörigt sätt inom kommunen. Kommunen tillsätter samarbetsgruppen för fyra år i sänder. En samarbetsgrupp kan också vara gemensam för flera kommuner.

Syftet med den nya lagen om samarbete är att främja samverkan mellan dem som ordnar rehabilitering och att hjälpa klienterna att få de rehabiliteringstjänster som de behöver på ett så flexibelt sätt som möjligt och utan dröjsmål samt att ge klienterna bättre möjligheter att delta i behandlingen av det egna rehabiliteringsärendet. Socialvården, hälso- och sjukvården, undervisningsväsendet, arbetskraftsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten ochandra relevanta sammanslutningar skall vara företräddai samarbetsgruppen.

Närmare upplysningar:
Synnöve Amberla, konsultativ jurist, tfn (09) 771 26 73
Sami Uotinen, konsultativ jurist, tfn (09) 771 26 23
Sirkka-Liisa Karhunen, utvecklingschef, tfn (09) 771 23 46
Gustav Wikström, chef för undervisningsärenden, svenskspråkig undervisning (undervisningsväsendet), tfn (09) 771 20 47
Olli Luukkainen, sakkunnig, (undervisningsväsendet), tfn (09) 771 27 32

Författningshänvisningar:
Regeringens proposition 164/2002 
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 53/2002 
Riksdagens svar 265/2002 
Lagarna 497–510/2003

Tillsättande av en samarbetsgrupp

Det är kommunens sak att tillsätta en rehabiliteringssamarbetsgrupp. I den tidigare lagen kallades gruppen på svenska likaså rehabiliteringssamarbetsgrupp. Det är fråga om samma slags verksamhet. I den nya lagen har tillsättandet av gruppen och vissa definitioner preciserats. En viktig ändring är att gruppen tillsätts för fyra år. I den tidigare lagen fanns ingen bestämd tidsperiod. Nytt är också att lagen säger att en representant för undervisningsväsendet skall ingå i rehabiliteringssamarbetsgruppen. I lagen anges inte närmare hur gruppen skall tillsättas. I motiveringen till regeringens proposition konstateras att kommunstyrelsen kunde tillsätta samarbetsgruppen. Med beaktande av gruppens breda sammansättning är det ändamålsenligt att kommunstyrelsen tillsätter samarbetsgruppen utifrån de olika instansernas förslag. En samarbetsgrupp skall tillsättas också i de kommuner där det finns ett servicecenter för arbetskraft eller ett samservicekontor. En samarbetsgrupp kan också vara gemensam för flera kommuner.

Kommunen skall informera kommuninvånarna och andra myndigheter och samarbetsparter om gruppens sammansättning och verksamhet. För de kostnader som klientsamarbetet föranleder ansvarar respektive instans som deltar i verksamheten själv. Gruppen väljer inom sig en ordförande och en sekreterare och upprättar en arbetsordning för arbetet. I arbetsordningen finns bestämmelser om sammankallande av möten, arbetssätt och beslutsförfarande samt annat som behövs med tanke på uppgifterna.

Även om kommunen (kommunstyrelsen) tillsätter rehabiliteringssamarbetsgruppen är den inte ett sådant organ som avses i 17 § kommunallagen och hör inte heller till den kommunala organisationen.

Samarbetsgruppens sammansättning

Enligt lagen skall i en samarbetsgrupp ingå representanter som utses av socialvårds-, hälso- och sjukvårds-, undervisnings- och arbetskraftsmyndigheterna och av Folkpensionsanstalten och andra relevanta sammanslutningar. Dessa har minst en representant var i samarbetsgruppen. Om en representant av någon anledning avgår under mandattiden, utser den sammanslutning som han eller hon företrätt en ny representant. Samarbetsgruppen kan vid behov till sina möten kalla företrädare för andra myndigheter, till exempel företrädare för försäkringssystemen, arbetsgivarna och arbetstagarna samt andra sammanslutningar och inrättningar. Dessutom kan den höra andra sakkunniga. Det finns inga bestämmelser i lagen om medlemsantalet. Storleken på gruppen utgår från de lokala behoven. För behandlingen av ett ärende kan samarbetsgruppen vara indelad i sektioner.

Nytt jämfört med tidigare är att också undervisningsväsendet nu skall vara representerat i samarbetsgruppen. Med tanke på rehabilitering av unga personer är det nödvändigt att undervisningsväsendet känner dem som producerar rehabiliteringstjänster och deltar i rehabiliteringssamarbetet.

Syftet med samarbetsgruppen och dess uppgifter

Den lokala samarbetsgruppen har i uppgift att utveckla de i lagen om klientsamarbete avsedda myndigheternas, de andra sammanslutningarnas och inrättningarnas samarbetsformer, avtala om principerna och tillvägagångssättet för samarbetet mellan myndigheterna och dem som tillhandahåller rehabiliteringstjänster samt sköta det informationsutbyte som behövs. Syftet är att de som ansvarar för rehabiliteringen skall samarbeta på ett sådant sätt att klientens rehabiliteringsfrågor sköts i rätt tid och så smidigt som möjligt.

Samarbetsgruppen är en grupp bestående av sakkunniga. Gruppen avtalar om principerna för rehabiliteringssamarbetet och försöker finna lösningar för att tillgodose klienternas rehabiliteringsbehov, men beslutar inte om klienters rehabilitering. En klient har rätt att få ett ärende som gäller samarbetet i fråga om den egna rehabiliteringen behandlat av samarbetsgruppen, men gruppen har inte rätt att besluta i rehabiliteringsärenden och gruppens ställningstagande är heller inget beslut i fråga om rehabiliteringen. Besluten i rehabiliteringsärenden fattas alltid av den myndighet som ansvarar för rehabiliteringen.

Utlämnande av uppgifter och förvaring av handlingar

För att en enskild klients ärende ska kunna behandlas i rehabiliteringsgruppen krävs klientens skriftliga samtycke. Lagstiftningen om förvaltningsförfarande, språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen tillämpas alltid på behandlingen av ett ärende som gäller en rehabiliteringsklient och på behandlingen av uppgifter som gäller honom eller henne.

Var och en som vid behandlingen av ett rehabiliteringsärende får uppgifter om en rehabiliteringsklient är skyldig att hemlighålla dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Sekretessbelagda uppgifter om en rehabiliteringsklient får lämnas till utomstående endast med klientens skriftliga samtycke. I egenskap av registeransvarig ansvarar samarbetsgruppen för behandlingen av de personuppgifter som uppkommer vid samarbetsgruppens verksamhet.

Handlingar som gäller en enskild klient förvaras av kommunens hälsovårdscentral som ett fristående arkiv efter det att ärendet slutbehandlats. I egenskap av personregisteransvarig svarar hälsovårdscentralen för utlämnande, förvaring och annan behandling av dessa handlingar. Handlingarna förvaras i tio år efter det att ett ärende har slutbehandlats, såvida arkivverket inte bestämmer att handlingarnas skall förvaras varaktigt (8 § 3 mom. arkivlagen).  Uppgifterna om förfarandet vid behandlingen av handlingarna antecknas i hälsocentralens arkivbildningsplan (arkiv--
lagen 8 § 2 mom.).

Rådgivning och handledning för rehabiliteringsklienter

Definitionen på en rehabiliteringsklient är en person som ansöker om, behöver eller anlitar rehabiliteringstjänster och vars rehabilitering förutsätter att myndigheterna, sammanslutningarna och inrättningarna har yrkeskompetens, erfarenhet och att de samarbetar.

En kontaktperson utses för rehabiliteringsklienten. Rehabiliteringssamarbetsgruppen säkerställer att en sådan person har utsetts. Kontaktpersonen kan arbeta inom social- eller hälso- och sjukvården, arbetskraftsförvaltningen, undervisningsväsendet eller FPA. Kontaktpersonen bistår, främjar och följer genomförandet av rehabiliteringstjänsterna och samarbetet mellan myndigheterna.

För att rådgivnings- och handledningsskyldigheten skall uppfyllas krävs att de olika instanserna samarbetar och att utbytet av erfarenheter effektiveras. De som tillhandahåller rehabiliteringen har i uppgift att se till att klienten ges information om övriga rehabiliteringsmöjligheter och efter behov hänvisas till rehabilitering eller övriga tjänster. Denna skyldighet gäller också pensionsanstalterna. Om en pensionsansökan avslås skall pensionsanstalten se till att sökanden ges information om rehabiliteringsmöjligheterna och hänvisas till sådan service som motsvarar sökandens rehabiliteringsbehov eller till de övriga tjänsterna.

I samband med detta har följande lagar ändrats:

 • Lag om ändring av 23 § folkhälsolagen (498/2003)

 • Lag om ändring av 10 a § lagen om specialiserad sjukvård (499/2003)

 • Lagen om ändring av 17 § socialvårdslagen (500/2003)

 • Lag om ändring av 10 och 17 § lagen om arbetskraftsservice (501/2003)

 • Lag om ändring av 7 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (502/2003)

 • Lag om ändring av 4 § lagen om pension för arbetstagare (503/2003)

 • Lag om ändring av 18 b § lagen om statens pensioner (504/2003)

 • Lag om ändring av 36 § folkpensionslagen (505/2003)

 • Lag om ändring av 11 § lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (506/2003)

 • Lag om ändring av 11 § lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (507/2003)

 • Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning (508/2003)

 • Lag om ändring av gymnasielagen (509/2003)

 • Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning (510/2003).

Samarbete på region- och riksnivå

För det regionala rehabiliteringssamarbetet tillsätter länsstyrelsen för varje sjukvårdsdistrikt en rehabiliteringssamarbetskommission. Kommissionen tillsätts för fyra år. En kommission kan också vara gemensam för flera sjukvårdsdistrikt.

För det riksomfattande samarbetet tillsätter statsrådet en delegation för rehabiliteringsärenden för fyra år i sänder. Delegationen har i uppgift att styra, utveckla och samordna samarbetet mellan myndigheter, sammanslutningar och inrättningar samt verksamheten i de regionala rehabiliteringssamarbetskommissionerna.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Pekka Alanen
vice verkställande direktör

Rolf Eriksson
chef för social- och hälsovårdsenheten

Etiketter