Cirkulär 1/80/2004, Pasi Pönkä/aha 9.1.2004

Lagen om preskription av skulder trädde i kraft 1.1.2004

Lagen om preskription av skulder trädde i kraft 1.1.2004 och upphäver förordningen den 9 november 1868 om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer (32/1868) och de ändringar som senare gjorts i den. Med skulder avser den nya lagen penningskulder och andra förpliktelser. Lagen tillämpas på kommunernas privaträttsliga fordringar. Offentligrättsliga fordringar preskriberas fortfarande enligt bestämmelsen i 11 § lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg inom fem år.

​Istället för den tidigare allmänna preskriptionstiden på tio år innehåller den nya lagen en allmän preskriptionstid på tre år, men denna tid räknas från en senare tidpunkt än den tidigare preskriptionstiden på tio år.

På avbruten preskription av en skuld följer en ny, lika lång preskriptionstid som den förra. Preskriptionstiden är dock fem år efter det att en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom getts beträffande skulden.

Kuntakoulutus ordnar kurser om revideringen av utsökningslagen i februari 2004.

Närmare upplysningar:
Pasi Pönkä, tfn (09) 771 22 30, 050 648 91, fax (09) 771 22 29, e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Kari Prättälä
chef för juridiska enheten

Bilagor
Justitieministeriets pressmeddelande
Lagen om preskription av skulder (728/2003)

Etiketter