Cirkulär 5/80/2005, Maija Hakanen/eg, 8.2.2005

Ålborg-åtagandena och den hållbara utvecklingen i kommunerna

Europeiska städers kampanj för en hållbar stadsutveckling inleddes i Ålborg i Danmark år 1994 och samtidigt godkändes den så kallade Ålborg-deklarationen. I deklarationen dras riktlinjer upp för kommunernas arbete för hållbar utveckling. Finlands Kommunförbund översatte deklarationen till finska, skickade den till kommunerna och tillrådde dem att delta i kampanjen. Ungefär 2 250 europeiska kommuner har gått med i kampanjen och i Finland deltar 44 städer eller kommuner och två landskapsförbund. Information om de finländska kommuner som är med i kampanjen finns på Kommunförbundet webbplats: Etusivu » Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö » Kestävä kehitys » Paikallisagenda (dokumentti ”Agenda 21 kunnat Suomessa vuonna 2004).

​Under konferensen i Ålborg sommaren 2004 antogs Ålborg+10, de så kallade Ålborg-åtagandena genom vilka man försöker effektivera arbetet med den hållbara utvecklingen i kommunerna. Genom åtagandena befäster kommunen Ålborg-deklarationen och fastställer sådana mål och åtgärder utifrån de tio åtagandena i deklarationen som på basis av lokala förhållanden är väsentliga. Man följer och bedömer måluppfyllelsen och informerar om den. Den första utvärderingen som omfattar hela Europa har planerats till 2010 och därpå följande utvärderingar görs alltid med fem års mellanrum.

Finlands Kommunförbund har låtit översätta handlingen om Ålborg-åtagandena till finska och skickar den bifogat till kommunerna. Vi rekommenderar särskilt de kommuner som redan deltar i kampanjen att underteckna också denna handling. Närmare anvisningar om hur man undertecknar handlingen finns på webbplatsen www.aalborgplus10.dk

Närmare upplysningar på kunnat.net > Etusivu > Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö > Kunnat ja kestävä kehitys >Aalborgin jukistus ja sitoumukset. Närmare upplysningar vid Kommunförbundet ger miljöchef Maija Hakanen, tfn (09) 771 21 06.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen 
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
direktör för samhälle, teknik och miljö

Bilaga
ÅLBORG+10 – INSPIRERANDE FRAMTIDER

Etiketter