Cirkulär 14/80/2005, Sinikka Huhtala, 5.7.2005

HFD:s beslut om avgifter för läkarintyg

HFD:s beslut om avgifter för läkarintyg

Högsta förvaltningsdomstolen har gett två beslut om avgifter för läkarintyg. Besluten gäller endast läkarintyg som skrivs ut vid hälsocentraler och som ges för att personen ska få sjukledighet. Enligt besluten kan klientavgift inte längre tas ut för intyg som skrivs ut inom folkhälsoarbetet. På basis av HFD:s beslut måste hälsocentralerna ändra sitt förfarande i fråga om avgifter från och med 17.6.2005.

Social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo KT 9/2005 finns på finska under adressen www.stm.fi > Tiedotteet > Kuntatiedotteet. Kommuninfot finns också på adressen kunnat.net > Etusivu > Uutta ja kunnat.net > Sosiaali ja terveys > Ajankohtaista. På dessa adresser finns en länk till HFD:s webbsidor och därifrån till avgörandet 20.6.2005. Ett kort referat av avgörandet finns på svenska.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, gsm 050 584 60 02
Rolf Eriksson, tfn (09) 771 22 72, gsm 050 - 625 26
Taisto Ahvenainen, tfn (09) 771 24 73, gsm 050 - 320 90 02

Social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo 
KT 9/2005:

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 16 07 38 00

Avgifter för läkarintyg

Social- och hälsovårdsministeriets har gett ut följande kommuninfo KT 9/2005/23.6.2005

Utgående från högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) beslut 17.6.2005 och 20.6.2005 om avgifter för läkarintyg anser social- och hälsovårdsministeriet att hälsocentralerna från och med 17.6.2005 bör ändra grunderna för de avgifter som gäller intyg över sjukledighet i enlighet med HFD:s beslut. För ett läkarintyg som behövs för att visa behovet av sjukledighet får avgift således inte tas ut, även om dagpenning kan sökas från sjukförsäkringen med samma läkarintyg.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett två beslut, daterade 17.6.2005 och 20.5.2005, som gällde avgift för intyg över sjukledighet som skrivits ut vid en hälsocentral. Enligt besluten var det läkarintyg som hade skrivits ut för en mer än 10 dagar lång sjukledighet ett sådant läkarintyg som avsågs i lagen (734/1992) och förordningen (912/1992) om klientavgifter inom social- och hälsovården som anslöt sig till vården av patienten och för vilket inte skulle tas ut någon avgift. Det senare beslutet finns på finska och i kort sammandrag på svenska på HFD:s webbsidor www.kho.fi/paatokset/31878.htm.

Avgörandena avviker från den praxis som följts, enligt vilken ett avgiftsbelagt läkarintyg har ansetts vara ett läkarintyg och ett läkarutlåtande som skrivits på blanketterna SVA och SVB, som godkänts av FPA, och enligt vilket sjukledigheten överstiger den karenstid som föreskrivs i sjukförsäkringslagen. För närvarande består karenstiden av dagen för insjuknande och därpå följande 9 vardagar.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet behöver hälsocentralerna inte på basis av HFD:s beslut automatiskt betala tillbaka de avgifter som tidigare tagits ut för de ovan avsedda läkarintygen. Om en patient ansöker om återbetalning av en avgift bör hälsocentralen från fall till fall utreda om det finns grunder för återbetalningen med beaktande av HFD:s beslut.

Bestämmelserna i paragraf 5 punkt 1 i klientavgiftslagen och paragraf 23 § i klientavgiftsförordningen om avgiftsfria läkarintyg gäller bara hälsocentralerna. HFD:s beslut gäller likaså bara hälsocentralerna och besluten påverkar inte avgifterna för läkarintyg som skrivs ut i samband med den specialiserade sjukvården.

Avgörandena gäller bara hälsocentralerna

Med hänvisning till det ovan nämnda kommuninfot konstaterar Kommunförbundet att HFD:s avgöranden endast gäller de utlåtanden och intyg av läkare och tandläkare över sjukledighet som klienten behöver och som skrivs ut vid hälsocentraler, också i sådana fall där dagpenning skulle sökas enligt sjukförsäkringslagen med detta intyg eller intyget skulle tillställas arbetsgivaren för beviljande av tillåten frånvaro och eventuellt för beviljande av sjukledighet med lön. Ändringen gäller inte andra utlåtanden eller intyg, som läkare eller tandläkare ombetts att skriva ut för vården eller för ansökningar av andra förmåner.

Enligt Kommunförbundets uppfattning är hälsocentralerna inte skyldiga att till följd av HFD:s avgöranden rätta till de avgifter som tagits ut före 17.6.2005 för utlåtanden och intyg som skrivits ut av läkare och tandläkare.

HFD:s beslut gäller inte den specialiserade sjukvården och inte heller de hälsocentraler som leds av specialläkare till de delar då intyget inte skrivits ut inom hälsocentralens verksamhet (som folkhälsoarbete).

Sammandrag

Den klientavgiftskommission som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt behandlar ärendet vid de följande mötena. Ändringar i 23 § i klientavgiftslagen kan göras eventuellt först i början av år 2006.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne  
verkställande direktör

Rolf Eriksson
direktör, social- och hälsovård

Etiketter