Cirkulär 9/80/2005, Matti Holopainen/eg, 9.6.2005

Kommunens skyldighet att uppdatera fastighetsregistret och rätt att avgiftsfritt få uppgifter ur fastighetsdatasystemet

Ett nytt riksomfattande fastighetsdatasystem (FDS) togs i bruk 1.6.2005. Alla kommuner har rätt att för myndighetsverksamheten avgiftsfritt få uppgifter ur fastighetsdatasystemet med hjälp av teknisk anslutning. Kommunen är också skyldig att se till att de uppgifter som kommunen tagit fram och fört in i fastighetsregistret lagras och uppdateras i fastighetsdatasystemet. De kommuner som är fastighetsregisterförare har kommit överens om upprätthållandet och användningen av uppgifterna i fastighetsregistret och fastighetsdatasystemet i samband med att det nya fastighetsdatasystemet tas i bruk. De åtgärder som presenteras i detta cirkulär gäller de kommuner som inte själva är fastighetsregisterförare.

Närmare upplysningar: 
Matti Holopainen, tfn 050 563 46 22

För kännedom: 
Lantmäteribyråerna

 

Kommunens skyldighet att uppdatera fastighetsregistret och rätt att avgiftsfritt få uppgifter ur fastighetsdatasystemet

Ett nytt fastighetsdatasystem togs i bruk 1.6.2005. Den största förändringen är att uppgifter om fastigheternas egenskaper och även en fastighetsregisterkarta har förts in i det riksomfattande fastighetsregistret (FDS) som upprätthålls av de kommuner som för ett fastighetsregister och Lantmäteriverket. Tillsammans med lagfarts- och inteckningsregistret är det en informationskälla för den riksomfattande informationstjänsten (FDS-tjänsten).

Med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (31.5.2002/453) får kommunen för myndighetsverksamheten avgiftsfritt uppgifter ur fastighetsdatasystemet med hjälp av teknisk anslutning.  För andra utdrag, intyg och uppgifter som kommunen tagit ut för annat eget bruk än för myndighetsverksamheten betalar kommunen en avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster (278/2005). Ovan nämnda tekniska anslutning avser FDS:s webbinformationstjänst och meddelandegränssnitt.

Kommunen kan också lämna ut officiella utdrag ur fastighetsdatasystemet till kunder. För utdrag ur fastighetsdelen kan kommunen då ta ut en avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning och för utdrag ur inskrivningsdelen avgifter enligt statsrådets förordning (1035/2001), varav kommunen får behålla en andel för kundservicen. FDS-förvaltningen vid Lantmäteriverket för bok över de officiella utdrag som lämnas ut till kunden och för vilka FDS-förvaltningen debiterar kommunen en andel som motsvarar användningsavgiften. Till kunden överlämnas och säljs ett utdrag som skrivs ut ur webbinformationstjänsten och vars riktighet intygas.

Lantmäteriverket tar inte ut någon ersättning av kommunen för teknisk anslutning i syfte att ur fastighetsdatasystemet söka och ta ut utdrag och uppgifter om egenskaper och läge. Möjligheten till teknisk anslutning infördes 1.6.2005.

Enligt 4 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster är en myndighet som ansvarar för produktionen av en uppgift som hör till datainnehållet i fastighetsdatasystemet skyldig att se till att uppgiften registreras i fastighetsdatasystemet och uppdateras. Uppgifter som produceras av kommunen är:

  1. generalplaner med rättsverkan

  2. detaljplaner (inkl. stranddetaljplaner)

  3. byggförbud som avses i 53 § i markanvändnings- och bygglagen

  4. användningsändamålet enligt detaljplanen i fråga om en tomt eller ett allmänt område som förts in i fastighetsregistret (om detaljplaneområdet eller en del av det har bindande tomtindelning)

  5. det användningsändamål som vid fastighetsbildningen fastställts i planen i fråga om en annan fastighet enligt detaljplanen än den som avses i punkt 4

  6. separata tomtindelningar som gäller tomt

  7. byggnadstillsynsmyndighetens beslut om placering av samhällstekniska anordningar som avses i 161 § i markanvändnings- och bygglagen

  8. byggnadstillsynsmyndighetens beslut om placering av mindre anordningar som avses i 163 § i markanvändnings- och bygglagen

  9. byggnadstillsynsmyndighetens beslut om byggnadsservitut som avses i 158 § i markanvändnings- och bygglagen

  10. byggnadstillsynsmyndighetens beslut om samreglering av fastigheter som avses i 164 § i markanvändnings- och bygglagen

Kommunen bör komma överens med den lokala lantmäteribyrån om lagringen av ovan nämnda uppgifter i fastighetsregistret och fastighetsdatasystemet. Lantmäteribyrån tar inte ut någon avgift av kommunen för lagringen av ovan nämnda uppgifter.

Via teknisk anslutning får kommunen uppgifterna ur fastighetsdatasystemet avgiftsfritt för sin myndighetsverksamhet. Kommunen bör komma överens om teknisk anslutning med del lokala lantmäteribyrån.

För att ordna anslutning till FDS-informationstjänsten och lagring av uppgifter som kommunen producerar i det nya fastighetsdatasystemet och fastighetsregistret ska kommunerna kontakta den lokala lantmäteribyrån. En modell för avtal om lagring av uppgifter finns på adressen www.nls.fi/uktj > Rekisterinpito. Avtalet och avtalsblanketten för ansökan om användarnamn till webbinformationstjänsten inklusive anvisningar finns på www.ktj.fi.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
direktör, samhälle, teknik och miljö

Etiketter