Cirkulär 10/80/2005, R. Hautamaa/eg, 15.6.2005

Kommunernas betalningsandelar enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut 31.12.2004

Enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut år 2004 uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar sammanlagt till 3 159 871,33 euro. Av de sammanlagda betalningsandelarna enligt budgeten togs 90 procent ut i förskott.

​Av kommunerna uppbärs skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna, dvs. 45 025,67 euro. De slutliga betalningsandelarna uppbärs inte om förskottet som återbärs eller det tillägg som uppbärs är mindre än 16,82 euro.

Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan kommunen ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet.

Närmare upplysningar:
Riitta Hautamaa, tfn (09) 771 20 66
Katriina Nokelainen, tfn (09) 771 21 10

Bilaga
Kommunspecifika beräkningar av betalningsandelarna 2004

Kommunernas betalningsandelar enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut 31.12.2004

Kommunala arbetsmarknadsverket uppbar år 2004 förskott på kommunernas betalningsandelar på grundval av den budget som Finlands Kommunförbunds fullmäktige godkände 4.12.2004. Enligt budgeten uppgick kommunernas sammanlagda betalningsandelar till 3 204 900 euro. I enlighet med Kommunförbundets fullmäktiges beslut togs 90 procent av den budgeterade summan ut i förskott.

Kommunförbundets fullmäktige godkände 9.5.2005 Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut för 2004.  Enligt bokslutet uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar till totalt 3 159 871,33 euro. Skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna 45 025,67 euro uppbärs hos kommunerna enligt bilagan om kommunspecifika beräkningar.

I 6 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/19¬93) sägs att ”Utgifterna för arbetsmarknadsverket uppbärs hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betal¬ningsan¬delar kan uppbäras förskott.”

Med bemyndigande av förbundsfullmäktige beslutade Kommunförbundets styrelse 30.6.1994 att ett förskott som skall återbäras eller en tilläggsandel som skall uppbäras inte återbärs eller uppbärs om betalningsandelen är mindre än 100 mark.

I 7 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket sägs att:

”En kommun kan hos styrelsen för kommunernas centralorganisation ansöka om rättelse av beslut om en betalningsandel som ålagts kommunen. Rättelse skall sökas inom 30 dagar från delfåendet av brevet om betalningsandelen. I beslut av styrelsen för kommunernas centralorganisation om rättelse av betalningsandel får kommunen söka ändring genom besvär hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.”

Skillnaden mellan kommunens förskott på betalningsandelarna och den slutliga betalningsandelen återbetalas till kommunen/uppbärs hos kommunen efter att den ovan nämnda besvärstiden löpt ut.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Riitta Hautamaa
ekonomidirektör

Etiketter