Cirkulär 14/80/2006, Markku Haiko/aha, 19.9.2006

Arbetet med granskning av säkerhetsplaner inleds

Finlands Kommunförbunds styrelse godkände 30.10.2003 ett ställningstagande för främjande av kommunernas säkerhetsarbete. Ställningstagandet ”Kuntaliiton linjaus liiton ja kuntien turvallisuustyölle” (Kommunförbundets riktlinjer för förbundets och kommunernas säkerhetsarbete) finns på adressen: www.kunnat.net > Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö > Turvallisuus.

I riktlinjerna rekommenderar förbundet att

  • säkerhetsfrågorna integreras som en del av den normala kommunledningen

  • kommunerna fortsätter att göra upp säkerhetsplaner och fullfölja dem.

  • säkerhetsplanerna inkluderar utöver brottsbekämpning även andra delar och planer som är viktiga för kommunens säkerhetsarbete och planerna kan även göras upp i samarbete med grannkommunerna.

  • i kommunernas organisation utnämns en person som är skyldig att rapportera till kommunens högsta ledning och som har ansvar för koordineringen av säkerhetsfrågorna och för utvecklandet av samarbetet mellan kommunen och andra aktörer.

  • man försäkrar sig om att säkerhetsarbetet blir en naturlig del av kommunernas samarbete med samkommunerna, de ekonomiska regionerna, landskapsförbunden, de statliga myndigheterna och övriga aktörer såsom medborgarorganisationerna, näringslivet och tredje sektorn.

Som en del av programmet för inre säkerhet tillsatte inrikesministeriet 4.4.2005 en arbetsgrupp med uppgift att lägga fram ett förslag till vidareutveckling av den regionala och lokala säkerhetsplaneringen och göra upp en riksomfattande modell.

De riktlinjer för säkerhetsplaneringsarbetet som krävs i programmet för inre säkerhet blir klara våren 2006. Arbetsgruppen gav sitt förslag 12.4.2006 (IM:s publikation 19/2006). Publikationen ”Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen” (Utvecklingen av det lokala säkerhetsarbetet, referat på svenska) finns på inrikesministeriets webbplats, www.intermin.fi > julkaisut.

Enligt arbetsgruppens förslag är en grupp bestående av bl.a. kommunledningen, polischefen och en representant för räddningsväsendet ansvarig för säkerhetsplaneringen på lokal nivå. Polischefen sammankallar gruppens första möte där granskningen av säkerhetsplanen inleds enligt riktlinjerna i rapporten.

För att sätta i gång arbetet med att granska säkerhetsplaner har inrikesministeriet  sänt det bifogade brevet till polischeferna och bett dem kalla ovan nämnda personer till ett gemensamt möte som ska ha hållits senast 15.11.2006.

Närmare upplysningar ger utvecklingschef Markku Haiko, Kommunförbundet,
tfn (09) 771 20 64 eller 050 60 221.
Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär till räddningscheferna.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör

Leena Karessuo, direktör för samhälle, teknik och miljö

Bilaga
Inrikesministeriets brev 29.8.2006, IM-2005-01261/Tu-0

Etiketter