Cirkulär 18/80/2006, P-P. Lebedeff/eg, 2.11.2006

Cirkulär om den påstådda asfaltkartellen samt anvisningar för kommunerna och samkommunerna

Cirkulärets ursprungliga rubrik: Konkurrensverkets framställning om asfaltkartellen börjar behandlas i marknadsdomstolen; vilka åtgärder kan kommunerna och samkommunerna vidta för att ta tillvara sina rättigheter och intressen?


I sitt cirkulär 20.4.2004 (17/80/2004) behandlade Finlands Kommunförbund i korthet konkurrensverkets framställning 31.3.2004 hos marknadsdomstolen om bestämmande av konkurrensbrottsavgift för ett antal företag i asfaltbranschen. I cirkuläret behandlades huvudsakligen de omedelbara åtgärder som Kommunförbundet rekommenderar att kommu¬nerna och samkommunerna vidtar för att bevaka sina egna intressen och rättigheter med anledning av konkurrensverkets framställning.

I detta cirkulär behandlas i korthet bland annat tidsplanen för den muntliga behandlingen av konkurrensverkets framställning hos marknadsdomstolen. Likaså behandlas hur meddelande för avbrytande av preskription kan delges samtliga bolag och sammanslutningar som nämns i konkurrensverkets framställning och som enligt konkurrensverket brutit mot lagen om konkurrensbegränsningar vid tidpunkten för entreprenadavtalets ingående, oavsett vilket av de bolag som nämns i konkurrensframställningen fick entreprenaden. Cirkuläret innehåller också en påminnelse om att meddelande för avbrytande av preskription i fråga om samtliga dessa bolag och sammanslutningar ska delges senast 31.12.2006.

En kartellbildning förutsätter alltid två eller fler delaktiga. Därför kan de i kartellen medverkande anses ha solidariskt ansvar gentemot den skadelidande.       

Enligt lagen om preskription av skulder (19.8.2003/728) kan skulder och ansvarsförbindelser som uppkommit före 1.1.2004 preskriberas 1.1.2007, om inte preskriptionen har avbrutits före det.

Finlands Kommunförbund rekommenderar att kommunerna och samkommunerna delger alla de bolag och sammanslutningar som nämns i konkurrensverkets framställning meddelande för avbrytande av preskription av skadeståndsfordran/återbäring av obehörig vinst senast den 31.12.2006, så att de ovan nämnda frågorna om preskription av fordringar inte behöver aktualiseras.

Närmare upplysningar
Pirkka-Petri Lebedeff, tfn (09) 771 27 73, 0500 48 20 16
Antero Oksanen, tfn (09) 771 24 54, 050 648 93 

Konkurrensverkets framställning om asfaltkartellen börjar behandlas i marknadsdomstolen; vilka åtgärder kan kommunerna och samkommunerna vidta för att ta tillvara sina rättigheter och intressen?

Konkurrensverkets framställning hos marknadsdomstolen om åläggande av påföljdsavgift för ett antal företag i asfaltbranschen

 

Konkurrensverket har genom sitt beslut 31.3.2004 (dnr 1198/61/01) framställt att marknadsdomstolen ska slå fast

att Lemminkäinen Abp, åtminstone under tiden 2.5.1994-11.2.2002, gjort sig skyldigt till verksamhet som strider mot 5 och 6 § i lagen om konkurrensbegränsningar och ålägga företaget att betala en påföljdsavgift
att Valtatie Oy, åtminstone under tiden 1.1.1995–11.2.2002, gjort sig skyldigt till verksamhet som strider mot 5 och 6 § i lagen om konkurrensbegränsningar och ålägga företaget att betala en påföljdsavgift 
att Skanska Asfaltti Oy eller de företag som bolaget förvärvat, dvs. Asfaltti-Tekra Oy och Sata-Asfaltti Oy, åtminstone under tiden 2.5.1994–11.2.2002, gjort sig skyldiga till verksamhet som strider mot 5 och 6 § i lagen om konkurrensbegränsningar och ålägga Skanska Asfaltti Oy att betala en påföljdsavgift 
att Interasfaltti Oy (bolaget hette Interbetoni Oy 7,7.1997-30.12.1998), åtminstone under tiden 7.7.1997–11.2.2002, gjort sig skyldigt till verksamhet som strider mot 5 och 6 § i lagen om konkurrensbegränsningar och ålägga NCC Roads Oy att betala en påföljdsavgift 
att SA-Capital Oy (tidigare Savatie Oy), åtminstone under tiden 1.5.1995-15.2.2002, gjort sig skyldigt till verksamhet som strider mot 5 och 6 § i lagen om konkurrensbegränsningar och ålägga företaget att betala en påföljdsavgift 
att de företag som Lohjan Rudus Oy förvärvat, dvs. Espoon Asfaltti Oy, Asfalttineliö Oy och Asfalttipiste Oy, åtminstone under tiden 1.1.1997-16.10.2000, gjort sig skyldiga till verksamhet som strider mot 5 och 6 § i lagen om konkurrensbegränsningar och ålägga Rudus Asfaltti Oy att betala en påföljdsavgift 
att Super Asfaltti Oy, åtminstone under tiden 16.4.1998–7.7.2001, gjort sig skyldigt till verksamhet som strider mot 5 och 6 § i lagen om konkurrensbegränsningar och ålägga företaget att betala en påföljdsavgift 
att Asfalttiliitto ry år 1997 gjort sig skyldigt till verksamhet som strider mot 6 § i lagen om konkurrensbegränsningar och ålägga förbundet att betala en påföljdsavgift.

Företagens uppfattning om konkurrensverkets framställning

Enligt de uppgifter som kommit ut i offentligheten bestrider de misstänkta företagen konkurrensverkets påståenden om att de skulle ha agerat i strid med lagen om konkurrensbegränsningar.

Konkurrensverkets framställning om domstolsbehandlingen

Konkurrensverket framställer att marknadsdomstolen ska slå fast att de företag som nämns i framställningen har gjort sig skyldiga till verksamhet som strider mot 5 och 6 § i lagen om konkurrensbegränsningar och ålägga dem att betala en påföljdsavgift enligt lagen om konkurrensbegränsningar.

Marknadsdomstolen är i detta ärende första rättsinstans.

Marknadsdomstolen avgör om det i asfaltbranschen förekommit verksamhet som strider mot konkurrenslagstiftningen och i så fall i vilken omfattning. I detta sammanhang beslutar marknadsdomstolen om eventuella påföljdsavgifter. Parterna får överklaga marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

Den muntliga förhandlingen i ärendet som gäller konkurrensverkets framställning 31.3.2004 inleds i marknadsdomstolen 14.11.2006. Marknadsdomstolen har reserverat 20 sammanträdesdagar för den muntliga förhandlingen. Enligt marknadsdomstolens sammanträdesplan avslutas den muntliga förhandlingen 19.12.2006. Enligt preliminära uppskattningar kommer marknadsdomstolen att meddela sitt avgörande våren 2007.

Marknadsdomstolen behandlar över huvud taget inte frågor om skadeståndsansvar på grund av olaglig konkurrensbegränsning. Tvistemål som rör skadeståndsskyldighet faller under civilrätten (tingsrätten). Dessutom anhängiggörs mål som rör skadeståndsskyldighet endast genom att den skadelidande på eget initiativ väcker skadeståndstalan (stämningsansökan) i tingsrätten.

Kommunförbundets cirkulär 17/80/2004

I sitt cirkulär (17/80/2004) behandlade Finlands Kommunförbund i korthet konkurrensverkets framställning 31.3.2004 om bestämmande av påföljdsavgift för ett antal företag i asfaltbranschen. I cirkuläret behandlades de omedelbara åtgärder som Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna och samkommunerna vidtar för att bevaka sina egna intressen och rättigheter med anledning av konkurrensverkets framställning. De omedel¬bara åtgärderna för tillvaratagande av kommunernas och samkommunernas intressen gällde då preskriptionsavbrytande åtgärder för skadeståndsfordran/återbäring av obehörig vinst och preliminär utredning av skadeståndsbelopp.

Avbrytande av preskription

I sitt cirkulär (17/80/2004) behandlade Kommunförbundet bland annat preskriptionstiderna för skadeståndsfordran/återbäring av obehörig vinst, avbrytandet av preskription, kraven på form och innehåll i meddelandet för avbrytande av preskription och delgivningen av meddelande för avbrytande av preskription. Med cirkuläret följde en mall för meddelande för avbrytande av preskription. Kommunerna och samkommunerna har själva kunnat avgöra om de vill använda mallen som hjälp när de skriver meddelandet för avbrytande av preskription.

Avbrytande av preskription när det finns flera gäldenärer

I 19 § i lagen om preskription av skulder (15.8.2003) finns bestämmelser om rättsverkningarna vid preskription när det finns flera gäldenärer.

19 §

Preskription för enskilda gäldenärers del. Om det finns flera gäldenärer, räknas preskriptionstiden för varje gäldenär för sig. Preskriptionen av en skuld avbryts endast för den gäldenär i vars namn åtgärden för att avbryta pre¬skriptionen vidtas eller mot vilken den avbrytande åtgärden riktas.

Om gäldenärerna har solidariskt ansvar för samma skuld och skulden preskriberas för någon gäldenärs del, svarar var och en av de återstående gäldenärerna endast för betalning av sin egen andel av skulden. Andelarna räknas ut på det belopp som gäldenärerna ursprungligen förbundit sig att betala eller som de förordnats att betala. Andelarna bestäms enligt gäldenärernas huvudtal, om inte något annat har avtalats eller bestämts om ansvarsfördelningen.

I propositionen om lagen om preskription av skulder konstateras att 19 § endast gäller skuldförhållanden med solidarisk ansvarsgrund där flera personer enligt förbindelse eller direkt med stöd av lag, till exempel skadeståndslagen, svarar som gäldenärer för betalning av skulden. I propositionen konstateras dessutom att bestämmelsen i 19 § 2 mom. gäller rättsverkningarna när en solidariskt ansvarig gäldenärs skuld har preskriberats. Enligt bestämmelsen svarar de övriga gäldenärerna därefter endast för betalning av sin egen del av skulden. De återstående gäldenärernas ansvar begränsas således i två avseenden. För det första minskar skuldens totalbelopp med det belopp som den gäldenär för vars del skulden har preskriberats hade svarat för i gäldenärernas inbördes ansvarsfördelning. För det andra har de återstående gäldenärerna inte längre solidariskt ansvar, utan borgenären kan endast kräva var och en av dem på den andel som denne ansvarar för (RP 187/2002).

Eftersom en kartellbildning alltid förutsätter att det finns två eller fler delaktiga, kan de i kartellen medverkande företagens skadeståndsansvar eventuellt vara solidariskt till sin karaktär.

Eftersom skadan beror på de i kartellen medverkande företagens gemensamma förfarande, kan de företag som orsakat skadan möjligtvis bli tvungna att solidariskt ersätta de skador som åsamkats den skadelidande, oavsett vilket av de medverkande företagen som fått entreprenaden i fråga.

Med hänvisning till det som ovan anförts rekommenderar Kommunförbundet att kommunerna och samkommunerna, för avbrytande av preskription av skadeståndsfordran/återbäring av obehörig vinst, sänder meddelande till vart och ett av de företag och sammanslutningar som enligt Konkurrensverket vid entreprenadavtalets ingående gjort sig skyldiga till brott mot lagen om konkurrensbegränsningar.

Konkurrensverkets framställning hos marknadsdomstolen, Kommunförbundets cirkulär (17/80/2004) och cirkulärbilagan med mallen för meddelande för avbrytande av preskription, som kommunerna kan använda om de vill, finns på Kommunförbundets webbsajt: www.kommunerna.net/databank/cirkulär

Tidpunkten för meddelande för avbrytande av preskription

Enligt 4 § i lagen om preskription av skulder (19.8.2003/728), som trädde i kraft 1.1.2004, preskriberas en skuld tre år efter en tidpunkt som bestäms i 5–7 §, om preskriptionstiden inte har avbrutits före det. Enligt 14 § upphör gäldenärens skyldighet att betala en skuld när skulden preskriberas.

Enligt ikraftträdelse- och övergångsbestämmelserna i 21 § i lagen om preskription av skulder tillämpas denna lag också på en skuld vars rättsgrund uppstått innan lagen trätt i kraft. Lagen om preskription av skulder föreskriver dock att en skuld preskriberas tidigast tre år efter att lagen trätt i kraft, dvs. tidigast 31.12.2006, om inte skulden också enligt de tidigare gällande bestämmelserna skulle preskriberas före det.

Eftersom lagen om preskription av skulder föreskriver att skulder och ansvarsförbindelser som uppkommit före 1.1.2004 kan preskriberas efter 31.12.2006, rekommenderar Kommunförbundet att kommunerna och samkommunerna för samtliga bolag och sammanslutningar som nämns i konkurrensverkets framställning vidtar preskriptionsavbrytande åtgärder senast 31.12.2006. Genom detta förfarande är det möjligt att förhindra att skadeståndsfordran/återbäringen av obehörig vinst preskriberas med de rättsverkningar som preskriptionen har.

Verkningarna av avbruten preskription

Enligt 13 § i lagen om preskription av skulder (19.8.2003/728) följer en ny, lika lång preskriptionstid på avbruten preskription. Detta innebär att meddelandet för avbrytande av preskription bör upprepas inom tre år från det att den tidigare åtgärden för avbrytande av preskription delgetts gäldenären. Annars preskriberas fordran.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Kari Prättälä
direktör, juridiska ärenden

Etiketter