Cirkulär 3/80/2006, Sinikka Huhtala/aha, 8.2.2006

Handbok för utarbetande av larminstruktioner

I Kommunförbundets cirkulär 26/80/2004, 25.11.2004 om den reviderade mallen för avtal/anvisningar om ambulanssjukvård uppmanades hälsocentralerna utarbeta larminstruktioner för nödcentralerna.


Social- och hälsovårdsministeriet har nu gett ut en handbok om larminstruktioner för sjuktransport- och akutvårdstjänsterna. Rekommendationen har beretts av akutvårds- och utbildningssektionen inom Delegationen för hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden.

Handboken syftar till att underlätta utarbetandet av larminstruktioner och ger anvisningar om vad larminstruktionerna ska innehålla. Hälsocentralen bör utifrån anvisningarna i handboken och andra uppgifter utarbeta larminstruktioner som lämpar sig för de lokala förhållandena.

Syftet med larminstruktionerna är att ge nödcentralen anvisningar om hur akutvårdsenheten larmas och används för brådskande, men också andra uppdrag. Larminstruktionerna bör innehålla uppdaterade uppgifter om vilken läkare som ansvarar för akutvården (ambulanssjukvården) vid hälsocentralen och vem som vikarierar för läkaren. Sjukvårdsdistriktet ansvarar för att nödcentralen får uppgifter om de ansvariga läkarna. Nödcentralen ska

också få uppgifter om de akutvårdsenheter som ingått avtal med hälsocentralen och om deras nivåer och larmberedskap.

Det lönar sig att utarbeta larminstruktionerna i samarbete med sjukvårdsdistriktet och i samband med beredningen höra det regionala räddningsverket, polisen och socialväsendet. När instruktionerna utarbetas bör man också stå i kontakt med närliggande hälsocentraler för att säkerställa heltäckande akutvårdstjänster inom nödcentralens område.

Larminstruktionerna är till sin natur anvisningar som inte förutsätter beslut av förtroendeorgan. Det är ändå bra att enligt god förvaltningssed ge instruktionerna för kännedom till det förtroendeorgan som ansvarar för hälsocentralens verksamhet.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, vice verkställande direktör

Rolf Eriksson, direktör, social- och hälsovård

Bilaga
Social- och hälsovårdsministeriets följebrev 19.12.2004
Handbok för utarbetande av larminstruktioner, social- och hälsovårdsministeriet 2005

Etiketter