Cirkulär 9/80/2007, Sinikka Huhtala/aha, 14.3.2007

Arbete som läkare eller tandläkare med begränsade rättigheter

​Finlands Kommunförbund skickar social- och hälsovårdsministeriets Kommuninfo 08/2006 Social- och hälsovårdsministeriets ståndpunkter om användning av studerande och hyrd arbetskraft inom den kommunala hälso- och sjukvården för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Kommuninfot har skickats ut den 21 juni 2006.

Kommuninfot tar fram ministeriets ståndpunkter om yrkesverksamma läkare och tandläkare samt medicine och odontologie studerande med begränsade rättigheter i bemanningsföretag som hyr läkararbetskraft till den kommunala hälso- och sjukvården.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets ståndpunkt är det ändamålsenligt att en medicine eller odontologie studerande står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande direkt till kommunen eller samkommunen och inte är i tjänst hos bemanningsföretaget eftersom den studerandes introduktion, tillsyn och yrkesinriktade utbildning de facto genomförs på kommunens eller samkommunens hälsovårdscentral eller sjukhus.

Enligt ministeriets uppfattning är det arbetsgivarens (kommunen eller samkommunen) skyldighet att vid anställningen från fall till fall bedöma den studerandes färdigheter och vilka slags uppgifter han eller hon har tillräckliga förutsättningar för samt tillräckligt detaljerat definiera hans eller hennes uppgifter, ansvar, begränsningar för verksamheten och övriga skyldigheter. Dessutom ska arbetsgivaren försäkra sig om att studierna genomförts med godkänt resultat. Ansvaret för uppgiften har det förtroendeorgan eller den tjänsteinnehavare som anställer den studerande.

Kommunförbundet skickar för kännedom även ett beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården 1.2.2007 / Drnr 575/00/003/07. Angående ett klagomål har Rättskyddscentralen för hälsovården den 26 januari 2007 gett en anmärkning till en hälsocentralsläkare på grund av att denne i fråga om en person som skött hälsocentralens jourhavande läkares uppgifter inte hade försäkrat sig om personens behörighet eller färdigheter för uppgiften i fråga och inte heller sörjt för handledning och tillsyn av personens verksamhet.

I social- och hälsovårdsministeriet utarbetas ett förslag till ändring av lagstiftningen så att den motsvarar de mål som läggs fram i rekommendationerna.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
vice verkställande direktör

Rolf Eriksson
direktör, social- och hälsovård

Bilagor
Kommuninfo 08/2006: Social- och hälsovårdsministeriets ståndpunkter om användning av studerande och hyrd arbetskraft inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Rättskyddscentralen för hälsovården 1.2.2007 Drnr 575/00/003/07,
Studerande som ”hyrda läkare” i jouruppgifter

Läs mer om dessa teman