Cirkulär 11/80/2007, Antero Oksanen/eg 12.4.2007

Godkännande av allmänna upphandlingsanvisningar för kommunerna

​Republikens president stadfäste 30.3.2007 lagen om offentlig upphandling (348/2007) nedan upphandlingslagen och försörjningslagen (349/2007) som träder i kraft 1.6.2007. Lagarna gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter detta datum. Genom lagarna upphävs den upphandlingslag (1505/1992) som gällt sedan 1994.

Kommunerna och samkommunerna har haft för vana att ge anvisningar för sin upphandling genom att godkänna allmänna upphandlingsanvisningar för kommunen/samkommunen, där allmänna anvisningar ges för den upphandlande enhetens upphandlingsfunktioner. Finlands Kommunförbund har senast 1998 publicerat en rekommendation om allmänna upphandlingsanvisningar. 

Vid förbundet har man utgående från den nya lagstiftningen utarbetat en ny rekommendation om allmänna anvisningar. På grund av anvisningens omfattning bifogas den inte detta cirkulär, men den finns på finska på internetadressen www.kunnat.net/lakiasiat. Under våren publicerar Kommunförbundet en mer utförlig publikation som lämpar sig för de kommunanställda och de förtroendevalda. Publikationen ”Kuntien yleiset hankintaohjeet” innehåller utöver upphandlingsanvisningarna bland annat de nya upphandlingslagarna, upphandlingsförordningen, anvisningar för ändringssökande och de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling. Publikationen kommer att översättas till svenska. Förbundet publicerar också separata anvisningar för konkurrensutsättning som betonar innehållet i upphandlingar som görs inom olika sektorer. 

I och med att den allmänna upphandlingsanvisningen är en funktionell anvisning är den avsedd att behandlas inom förvaltningen och godkännas i kommunens eller samkommunens styrelse. Bestämmelserna om den kommunala upphandlingsorganisationen och organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter i upphandlingsärenden ska behandlas i instruktioner som fullmäktige godkänner.

Eftersom godkännandet av de allmänna upphandlingsavisningarna inte är en lagstadgad skyldighet behöver de inte godkännas innan lagen träder i kraft 1.6.2007. Vi rekommenderar ändå att anvisningarna behandlas inom förvaltningen så snabbt som möjligt.

Samtidigt påminner vi om att Finlands Kommunförbund har skickat ut ett cirkulär om den nya upphandlingslagen 5.4.2007, nr 10/80/2007.

Närmare upplysningar:
Antero Oksanen, tfn (09) 771 24 54, 050 648 93
Juha Myllymäki, tfn (09) 771 24 50, 050 648 94
Tuuli Tarukannel, tfn (09) 771 24 67, 050 531 73 27

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Kari Prättälä
direktör, juridiska ärenden

 

Mer på webben

Läs mer om dessa teman