Cirkular 20/80/2007, Jyrki Laurinmäki, 29.8.2007

Kommunernas betalningsandelar enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut 31.12.2006

​Enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut år 2006 uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar sammanlagt till 3 475 591,00 euro. Av de sammanlagda betalningsandelarna enligt budgeten togs 90 procent ut i förskott.

Till kommunerna återbärs skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna, dvs. 252 705,00 euro. De slutliga betalningsandelarna uppbärs inte om förskottet som återbärs eller det tillägg som uppbärs är mindre än 16,82 euro.

Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan en kommun ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet.

Närmare upplysningar:
Jyrki Laurinmäki, tfn (09) 771 20 41
Katriina Nokelainen, tfn (09) 771 21 10

Bilaga
Kommunspecifika beräkningar av betalningsandelarna 2006

 

 

Kommunernas betalningsandelar enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut 31.12.2006

Kommunala arbetsmarknadsverket uppbar år 2006 förskott på kommunernas betalnings-andelar på grundval av den budget som Finlands Kommunförbunds styrelse godkände 1.12.2005. Enligt budgeten uppgick kommunernas sammanlagda betalningsandelar till 3 581 000 euro. I enlighet med Kommunförbundets fullmäktigebeslut togs 90 procent av den budgeterade summan ut i förskott.

Kommunförbundets fullmäktige godkände 7.6.2007 Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut för 2006. Enligt bokslutet uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar till totalt 3 475 591,00 euro. Skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna 252 705 euro, tas ut av kommunerna enligt bilagan med kommunspecifika beräkningar.

I 6 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) sägs att ”Utgifterna för

arbetsmarknadsverket uppbärs hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till

hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan uppbäras förskott.”

Med bemyndigande av förbundsfullmäktige beslutade Kommunförbundets styrelse 30.6.1994 att ett förskott som skall återbäras eller en tilläggsandel som skall uppbäras

inte återbärs eller uppbärs om betalningsandelen är mindre än 100 mark.

I 7 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket säg att:

”En kommun kan hos styrelsen för kommunernas centralorganisation ansöka om rättelse av beslut om en betalningsandel som ålagts kommunen. Rättelse skall sökas inom 30 dagar från delfåendet av brevet om betalningsandelen. I beslut av styrelsen för kommunernas centralorganisation om rättelse av betalningsandel får kommunen söka ändring genom besvär hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.”

Skillnaden mellan en kommuns förskott på betalningsandelarna och den slutliga betalnings¬andelen återbetalas till kommunen / uppbärs hos ommunen efter att den ovan

nämnda besvärstiden löpt ut.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Jyrki Laurinmäki
förvaltningsdirektör

Läs mer om dessa teman