Cirkulär 1/80/2007, Taisto Ahvenainen/aha, 5.1.2007

Nya avgiftsgrunder för handlingar trädde i kraft 1.10.2006

​Finlands kommunförbund påminner kommunerna och samkommunerna om vårt cirkulär (16.9.2005,19/80/2005) om ändringar i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (nedan offentlighetslagen) som trädde i kraft 1.10.2005. I cirkuläret beskrivs bland annat ändringar av 34 § i offentlighetslagen och av 50 § i kommunallagen (s. 4–8). För avgifterna iakttas i kommunen bestämmelserna i kommunallagen och principen om kostnadsmotsvarighet. När beslut fattas om avgifterna ska beaktas att de inte får äventyra efterlevnaden av offentlighetsprincipen.

Cirkuläret innehåller en avgiftsmall och motiveringar till bestämmelsen i § 29 i förvaltningsstadgan och en beskrivning av och motiveringar till innehållet i kommunstyrelsens beslut. Bestämmelserna i förvaltningsstadgan (ny § 29) utgår från att fullmäktige godkänner stadgans grunder för avgifter som tas ut för utlämnande av uppgifter och att kommunstyrelsen beslutar närmare om grunderna och beloppen för avgifterna.

Ikraftträdelsebestämmelserna för offentlighetslagen (495/2005) förutsätter att stadgan och andra beslut om avgifter är anpassade till offentlighetslagen senast den 1 oktober 2006. Avgifterna tas ut i enlighet med de nya avgiftsgrunderna sedan avgiftsbesluten trätt i kraft.

Fullmäktiges beslut om ändring av förvaltningsstadgan och kommunstyrelsens avgiftsbeslut delges genom att de protokoll som gäller besluten läggs fram offentligt sedan de undertecknats efter justeringen. Fullmäktiges beslut om ändring av förvaltningsstadgan träder i kraft när protokollet har undertecknats efter justeringen, om inte beslut om ikraftträdandet fattats samtidigt. För att det inte ska råda oklarhet om förvaltningsstadgans ikraftträdande är det dock nödvändigt att besluta om tidpunkten för ikraftträdandet samtidigt som förvaltningsstadgan ändras. Kommunstyrelsen har anledning att besluta om tidpunkten för ikraftträdandet av det avgiftsbeslut som ges med stöd av den nya bestämmelsen i förvaltningsstadgan så att det undertecknade och justerade protokollet har lagts fram offentligt innan avgiftsbeslutet trätt i kraft .

På kommunernas avgiftsbeslut tillämpas inte bestämmelserna om ändringssökande i 33 § i offentlighetslagen, varför ändring som gäller fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut söks i enlighet med bestämmelserna om ändringssökande i kommunallagen. Avgiftsbeslut ska offentliggöras även på internet.

Förbundets cirkulär (19/80/2005).om ändringarna av offentlighetslagen finns på vår webbplats www.kommunerna.net > databanker > cirkulär och utlåtanden > Kommunförbundets cirkulär.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Kari Prättälä
chef för juridiska enheten

Etiketter