Cirkulär 24/80/2008, Heli Sahala, Sami Uotinen/aha, 23.6.2008

Ändringar i klientavgifterna inom socialvården 1.8.2008

En ändring av 29 b § och 29 d § i socialvårdslagen (388/2008) och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (387/2008) träder i kraft 1.8.2008.


Dessutom ändras förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1.8.2008 genom statsrådets beslut 19.6.2008. Genom ändringen av förordningen höjs den högsta avgiften för flera klientavgifter inom social- och hälsovården och inkomstgränserna, och bestämmelser om indexjusteringar införs beträffande de avgifter som definieras i förordningen.

Ändringen av socialskyddslagen gäller servicesedelns värde och bestämningen av värdet.

Ändringen av klientavgiftslagen gäller bl.a. avgiften för tjänster under närståendevårdarens lediga dagar enligt 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och avgiften för tjänster som ersätter den vård och omsorg som närståendevårdaren ger samt dagvårdsavgifterna. Dessutom har moment som gäller indexförhöjningar av klientavgifter fogats till bestämmelserna om avgiftstak (6 a §) och avgifter som tas ut för långvarig anstaltsvård (7 c §).

Ändringarna i klientavgiftslagen föreskriver även en regelbunden indexjustering av klientavgifterna. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de indexjusterade beloppen i Finlands författningssamling inom november månad av justeringsåret.

Kommunförbundet ger ut tre cirkulär om avgiftsändringarna: avgifter för barndagvård (21/80/2008), klientavgifter inom hälso- och sjukvården (23/80/2008) och klientavgifter inom socialvården (24/80/2008).

Närmare upplysningar:
Heli Sahala, tfn (09) 771 26 42, 050 584 60 01
Sami Uotinen, tfn (09) 771 26 23
Jaana Viemerö, tfn (09) 771 23 03 (omsorg om utvecklingsstörda)
Eevaliisa Virnes, tfn (09) 771 23 64 (äldreomsorg fr.o.m. 15.8)

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ändringar i socialvårdslagen, klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen

Lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras 1.8.2008. Avgifternas nivåförhöjningar beaktar förändringarna i kostnaderna efter år 2002.

Genom lagändringen (388/2008) ändras 29 b § och 29 d § i socialvårdslagen (710/1982).

Genom lagen om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (387/2008) ändras 2 §, 6 b § 1 mom., 7 a § och 15 § 4 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) och dessutom fogas ett nytt 5 mom. till 6 a §, ett nytt 3 mom. till 6 b §, ett nytt 4 mom. till 7 c § och en ny 14 b § till lagen. 

Genom statsrådets förordning 19.6.2008 om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) upphävs 26 §, ändras 3 § 2, 3 och 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 §, 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom., 26 a § 3 mom. och 33 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården och en ny 33 a § fogas till förordningen.

Allmänt om ändringarna i avgifterna inom socialvården

De inkomstgränser som utgör grunden för bestämningen av avgifterna för fortgående och regelbunden hemservice enligt 3 § 2 mom. i klientavgiftsförordningen har höjts. Detta innebär att den klientavgift som tas ut av vårdtagarna i regel sjunker.

Enligt 2 § i klientavgiftslagen får klientavgifterna inte överskrida den högsta avgift som bestämts genom lag eller förordning. Kommunerna och samkommunerna måste justera samtliga klientavgifter för regelbunden hemservice och fastställa nya klientavgifter i enlighet med de bestämmelser som träder i kraft 1.8.2008.

Genom ändringen av socialvårdslagen har minimiantalet servicesedlar höjts och dessutom har inkomstgränserna justerats. Således ska även besluten för de klienter som använder servicesedlar justeras från och med 1.8.2008 i enlighet med den nya bestämmelsen.  De nya minimivärdena är 22 euro per timme och 6 euro per timme, vilket innebär att klientbesluten ska justeras från och med 1.8.2008.

Om klienternas inkomstuppgifter har kontrollerats under året och det inte har skett några väsentliga ändringar i enskilda klienters inkomstkällor eller inkomsternas storlek, är det inte nödvändigt att kontrollera inkomstuppgifterna.

Generellt förutsätter ändringarna att grunderna för klientavgifterna ändras och att nya beslut fattas om avgifterna för enskilda klienter. Beslut om avgifter för enskilda klienter kan inte fattas så att en höjd avgift tas ut retroaktivt.

I samband med behandlingen av klientavgiftslagen förutsatte riksdagen att statsrådet vid ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården binder de fasta avgifterna inom hälso- och sjukvården vid folkpensionsindex och inte vid det prisindex för social- och hälsovården som anges i motiveringen till regeringens proposition (RP 37/2008). Justeringen av fasta avgifter genomförs i enlighet med detta i ändringen av klientavgiftsförordningen 19.6.2008.

Dessutom förutsatte riksdagen att beredningen av en avgiftstaksreform inom hälso- och sjukvården påbörjas med det snaraste.

Ändringar gällande servicesedlar

Genom en ändring av 29 b § i socialvårdslagen ändras servicesedelns minimivärden och inkomstgränserna för beviljandet av en servicesedel för anskaffande av fortgående och regelbunden hemservice, hemsjukvård i kombination med sådan hemservice eller enbart hemsjukvård.

Enligt 29 b § i socialvårdslagen (388/2008) kan kommunen bevilja en servicesedel vars värde ska uppgå till minst 22 euro per timme, om hushållets inkomster inte överstiger den inkomstgräns som fastställs i 2 mom. För inkomst som överstiger inkomstgränsen nedsätts servicesedelns fulla belopp med en procentandel som fastställs enligt hushållets storlek av den del av inkomsten som överstiger inkomstgränsen dividerad med 60.

Servicesedelns lägsta värde är dock minst 6 euro per timme.

Värdet av en servicesedel som ges för anskaffande av tillfällig hemservice eller hemsjukvård ska vara skäligt. Kommunen fastställer värdet på en servicesedel för tillfällig hemservice.  Sedeln kan antingen ha ett fast värde eller vara inkomstrelaterat.

Från och med 1.8.2008 är inkomstgränserna och nedsättningen:

Hushållets storlek,

personer​

Inkomstgränser
euro/mån.​

Nedsättning,

procent​

1​ 484​ 35​
2​ 892​ 22​
3​ 1 399​ 18​
4​ 1 731​ 15​
5​ 2 095​ 13​
6​ 2 405​ ​11

 
När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 294 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.

Höjningen av inkomstgränserna för servicesedeln och höjningen av servicesedelns minimivärde till 22 euro per timme innebär förändringar i värdet av nästan alla klienters servicesedlar. När värdet av en klients servicesedel stiger på grund av förändringarna, ska ändringarna verkställas från och med 1.8.2008.

Exempel på förändringar i värdet av en servicesedel

Exempel 1. Enpersonshushåll vars inkomster är 900 euro i månaden

Nuvarande situation:
Servicesedelns minimivärde är
20 euro - (900 euro - 445 euro) x 35 %: 60 euro = 17,35 euro/timme.

Fr.o.m. 1.8.2008 är servicesedelns minimivärde
22 euro - (900 euro - 484 euro) x 35 %: 60 euro = 19,57 euro/timme.

Exempel 2. Tvåpersonshushåll vars inkomster är 1 600 euro i månaden

Nuvarande situation:
Servicesedelns minimivärde är
20 euro - (1 600 euro - 820 euro) x 22 %: 60 euro = 17,14 euro/timme.

Fr.o.m. 1.8.2008 är servicesedelns minimivärde
22 euro - (1 600 euro - 892 euro) x 22 %: 60 euro = 19,40 euro/timme.

Kommunen kan besluta att avrunda den individuella servicesedelns värde uppåt till närmaste fem eller tio cent till fördel för klienten.

Oavsett servicesedelns värde är kommunen skyldig att till serviceproducenten betala högst det pris som klienten och serviceproducenten kommit överens om.

Indexjusteringar som gäller servicesedeln

De belopp som avses i 29 b § 1 mom. i socialvårdslagen justeras vartannat år enligt förändringen i prisindex för social- och hälsovården. Beräkningen ska göras utifrån poängtalet på årsnivå för året före justeringsåret. De belopp som avses i 2 och 3 mom. ska justeras vartannat år utifrån förändringen i arbetspensionsindex enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). I beräkningen används det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för justeringsåret för tillämpning av 98 § i lagen om pension för arbetstagare. Justeringsåret är kalenderåret före det år i vars början indexjusteringen görs. De indexjusterade beloppen ska avrundas till närmaste euro.

Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de indexjusterade eurobeloppen i Finlands författningssamling inom november månad av justeringsåret. De indexjusterade beloppen träder i kraft den 1 januari året efter justeringsåret.

Användningen av servicesedlar inom vård- och omsorgstjänster har tidigare behandlats i cirkulär 7/80/2008 och 18/80/2004.

Beräkning av inkomst av skog

Genom en ändring av 29 d § i socialvårdslagen (388/2008) har bestämmelsen om beaktande av inkomst av skog uppdaterats med avseende på servicesedeln, så att bestämmelsen motsvarar 10 a § i klientavgiftslagen. Också vid beslut om avgifter för service i hemmet används ett motsvarande skogsinkomstbegrepp sedan början av 2008 (28 a § i klientavgiftsförordningen).

Som inkomst av skog beaktas den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog per hektar multiplicerad med arealen skogsmark. Från detta belopp dras av 10 procent och räntorna från skogsbruket. Inkomsten av skog ska dessutom nedsättas på klientens yrkande, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda årliga avverkningsmöjligheten enligt skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utlåtande är minst 10 procent lägre än inkomsten av skog. Nedsättningen motsvarar skillnaden mellan inkomsten av skog och nettopenningvärdet av den möjliga avverkningen.

Denna fråga har tidigare behandlats i Kommunförbundets cirkulär 2/80/2008.

Avgifter som tas ut för tjänster under närståendevårdarens ledighet

Ändringen av 6 b § i klientavgiftslagen (387/2008) höjer den högsta avgiften för tjänster under närståendevårdarens ledighet. För de tjänster som kommunen tillhandahåller den vårdbehövande under en sådan ledig dag för närståendevårdaren som avses i 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och som ersätter den vård och omsorg närståendevårdaren ger, kan det bestämmas att den vårdbehövande från och med 1.8.2008 ska betala en avgift på högst 9,90 euro per dag, utan hinder av vad som bestäms i andra lagar eller förordningar.

Dessutom har det till 6 b § i klientavgiftslagen fogats ett nytt 3 mom. som gäller indexjustering av klientavgiften. Avgiften ska justeras vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex enligt 2 § i lagen om folkpensionsindex. Beräkningen ska göras utifrån poängtalet för folkpensionsindex för de folkpensioner som betalades ut i januari månad av justeringsåret. Det indexjusterade beloppet avrundas till närmaste 0,1 euro. Det indexjusterade beloppet träder i kraft den 1 januari året efter justeringsåret.

Stöd för närståendevård och klientavgifter i anslutning till det har tidigare behandlats i Kommunförbundets cirkulär 25/80/2005 och 22/80/2004.

Avgifter för service i hemmet

I förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården har 3 § 2, 3 och 5 mom. ändrats. Ändringen innebär att klientavgifterna minskar för nästan alla klienter inom fortgående och regelbunden hemservice. Avgifterna ska justeras i enlighet med de nya inkomstgränserna från och med 1.8.2008.

Månadsavgiften för service i hemmet får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger.

Från och med 1.8.2008 är betalningsprocenttalen och inkomstgränserna:

Antal personer​

Inkomstgräns
euro/mån.​

Betalnings-
procenttal​

1​ 484​ 35​
2​ 892​ 22​
3​ 1 399​ 18​
4​ 1 731​ 15​
5​ 2 095​ 13​
6​ 2 405​ ​11

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 294 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.

 

För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. I fråga om tillfällig hemsjukvård kan högst 12,80 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 8,10 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 1 mom.

Avgifter för kortvarig anstaltsvård

De högsta klientavgifterna för kortvarig anstaltsvård har höjts genom en ändring av 12 § i klientavgiftsförordningen fr.o.m. 1.8.2008. Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 14 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 30,30 euro per vårddag hos den som vårdas i annan kortvarig anstaltsvård.

Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgifter får inte heller tas ut för observationstid enligt 9 § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i 8 § i mentalvårdslagen.

Enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i klientavgiftsförordningen avser en vårddag den dag då en person har tagits in för anstaltsvård, vårddygnen därefter och den dag då personen i fråga lämnar anstalten. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande anstalten inte ta ut avgift för den dag då klienten flyttas till en annan anstalt för vård.  Vårddagsavgiften får tas ut endast en gång per kalenderdygn. Om en person tas in och skrivs ut under samma dygn tas en enda vårddagsavgift ut.

Avgifter för dag- och nattvård

Genom en ändring av 13 § 1 mom. i klientavgiftsförordningen höjs de högsta avgifterna för dag- och nattvård från och med 1.8.2008. Däremot ändras 13 § 2 mom. inte.

Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne tas ut högst 14 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.

Avgifter som tas ut efter att avgiftstaket har överskridits

Genom en ändring av 26 a § 3 mom. i klientavgiftsförordningen anges att högst 14 euro per vårddag får tas ut i kortvarig anstaltsvård efter att avgiftstaket har överskridits.

Bestämmelserna om avgiftstak ändras inte och avgiftstaket är 590 euro per kalenderår.

Avgifter inom barnskyddet

Klientavgiftsförordningens 20 § 2 mom. har ändrats så att den högsta avgiften för avgifter som på basis av 7 § 2 och 3 mom. i klientavgiftslagen tas ut inom barnskyddet har höjts fr.o.m. 1.8.2008.

Den avgift som enligt 7 § 2 och 3 mom. i klientavgiftslagen av barnets eller den unga personens inkomster tas ut för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård får uppgå till högst 1 247,30 euro i månaden. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.

Andra ändringar

I klientavgiftsförordningen har en teknisk ändring gjorts i 33 § om medel för personligt bruk. Bestämmelsen har ändrats så att den till sitt innehåll motsvarar 7 c § 2 mom. i klientavgiftslagen.

När kommunen uppbär en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § klientavgiftslagen ska kommunen lämna minst 18 procent av nettoinkomsterna för klientens personliga bruk, dock minst 90 euro.

Klientavgiftslagens 2 § 2 mom. har ändrats så att det genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om den högsta avgiften för service och att en avgift ska bestämmas enligt betalningsförmågan. Genom förordning av statsrådet kan det också föreskrivas att avgiften ska justeras enligt förändringen i index.

Eftersom de flesta av klientavgifterna inom social- och hälsovården bestäms genom förordning av statsrådet, fogas det till 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen en bemyndigandebestämmelse om att statsrådet genom förordning ska kunna föreskriva om justering av avgifterna enligt förändringen i index.

Klientavgiftslagens 15 § som gäller sökande av ändring har ändrats, och därigenom har den föråldrade bestämmelsen uppdaterats. Som besvärsinstans anges förvaltningsdomstolen i stället för länsrätten. Det nya 15 § 4 mom.:

Ändring i ett avgiftsbeslut av ett organ som avses i 2 mom. får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären får inom denna tid också lämnas in till det organ som fattat beslutet, som ska översända dem till förvaltningsdomstolen tillsammans med sitt eget utlåtande. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

Indexjusteringar

Ett nytt 5 mom. om indexjusteringar har fogats till 6 a § om avgiftstak i klientavgiftslagen.

Avgiftstaket i euro ska justeras vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex enligt 2 § i lagen om folkpensionsindex (456/2001). Beräkningen ska göras utifrån poängtalet för folkpensionsindex för de folkpensioner som skulle betalas ut i januari månad av justeringsåret. Justeringsåret är året före det år i vars början indexjusteringen görs. Det indexjusterade beloppet ska avrundas till närmaste euro. Det indexjusterade avgiftstaket träder i kraft den 1 januari året efter justeringsåret.

Dessutom har ett nytt 3 mom. fogats till 6 b § i klientavgiftslagen. Det nya momentet gäller indexjusteringen av klientavgiften som uppbärs för tjänster under närståendevårdarens ledighet. Se ovan.

Till 7 c § i klientavgiftslagen (grunderna för avgifter som tas ut för långvarig anstaltsvård) har fogats ett nytt 4 mom.:

Det minimibelopp i euro som ska stå till en persons förfogande ska justeras vartannat år utifrån förändringen i arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Som grund används det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för justeringsåret för tillämpning av 98 § i lagen om pension för arbetstagare. Det indexjusterade beloppet ska avrundas till närmaste euro. Det indexjusterade eurobeloppet träder i kraft den 1 januari året efter justeringsåret.

Klientavgiftsförordningen innehåller även flera ändringar som gäller indexjusteringen:

 • avgifter för tillfällig hemservice enligt 3 § 5 mom.

 • hälsocentralsavgifter, jouravgifter vid hälsocentralen, individuell fysioterapi enligt 7 §

 • poliklinikavgifter enligt 8 § 1 mom.

 • avgifter inom dagkirurgin enligt 8 a § 1 mom.

 • avgifter inom mun- och tandvården enligt 9 § 1–2 mom.

 • avgifter för vård i serie enligt 11 § 1 mom.

 • avgifter för kortvarig anstaltsvård enligt 12 § 1 mom.

 • avgifter för dag- och nattvård enligt 13 § 1 mom.

 • avgifter för rehabilitering som ges i form av anstaltsvård enligt 14 § 1 mom.

 • avgifter inom barnskyddet enligt 20 § 2 mom.

 • avgifter för läkarintyg enligt 23 §

 • avgifter för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts enligt 25 § 1 mom.

 • vårddagsavgifter som tas ut efter att avgiftstaket har nåtts enligt 26 a § 3 mom.

De föreskrivna beloppen justeras vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex och för detta används poängtalet för folkpensionsindex för de folkpensioner som betalades ut i januari månad av justeringsåret. Det indexjusterade beloppet avrundas till närmaste 0,1 euro.

Inkomstgränserna enligt 3 § 2 mom. i förordningen och det belopp enligt 3 mom. som inkomstgränsen höjs med (vård i hemmet) samt minimibeloppet som ska stå till en persons förfogande enligt 33 § justeras vartannat år utifrån det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för justeringsåret för tillämpning av 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Det justerade beloppet ska avrundas till närmaste hela euro.

Följande justeringsår är 2009. Därmed träder de justerade beloppen i kraft vid ingången av år 2010. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar klientavgifternas indexjusterade belopp i Finlands författningssamling inom november månad av justeringsåret.

Indexjusteringarna gäller inte sådana klientavgifter vars belopp och grunder det inte finns några bestämmelser om. Således omfattar indexjusteringen inte till exempel klientavgifter för boendeservice och stödtjänster inom hemservicen enligt socialvårdslagen.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne, verkställande direktör

Jussi Merikallio, direktör, social- och hälsovård

Etiketter