Cirkulär 19/80/2008, Pasi Pönkä/eg, 5.6.2008

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet

Skatteförvaltningen har gett en anvisning om ansökan om skattskyldighet för mervärdesskatt vid upplåtelse av fastighet (dnr 1962/40/2007, 31.12.2007). Utgående från anvisningen har Kommunförbundet särskilt för fastighetsbolagens del utarbetat en promemoria om ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet.

I Kommunförbundets promemoria behandlas också begreppet fastighetsbolag och fastighetsöverlåtelse i mervärdesbeskattningen samt ansökan om momsskyldighet. 

Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till dem som ansvarar för kommunens eller samkommunens eller kommunala fastighetsbolags ekonomi.

Närmare upplysningar:
Pasi Pönkä, tfn (09) 771 22 30

Bilaga
Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens  del)

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Prättälä 
direktör för juridiska ärenden

Pasi Pönkä
jurist

Läs mer om dessa teman