Cirkulär 30/80/2008, Heikki Telakivi/aha 2.10.2008

Om personalberedskap vid exceptionella förhållanden

Finlands Kommunförbund vill på huvudstabens begäran göra kommunerna uppmärksamma på förfarandet vid befrielse från att inkallas till tjänst. Detta innebär ett förfarande enligt 89 § i värnpliktslagen (1438/2007) genom vilket kommunerna eller andra arbetsgivare kan föreslå att anställda som är mycket viktiga för kommunens eller ett företags verksamhet inte inkallas till tjänst vid exceptionella förhållanden.


Med tanke på till exempel hälso- och sjukvården, energi- och vattenverken, hamnarna och många andra viktiga kommunala verksamheter ska kommunerna i sina planer för exceptionella förhållanden förbereda sig för att tjänster som är avgörande för medborgare och näringslivet kan tryggas också i sådana förhållanden. Detta uppnås inte om nyckelpersonerna har placerats i uppgifter för krigstid inom försvarsmakten och inkallas till tjänst. Personalberedskapen inom hälso- och sjukvården i sjukvårdsdistrikt eller motsvarande sköts under ledning av länsstyrelsen genom separata förhandlingar.

Värnpliktiga och civiltjänstgörare kan under exceptionella förhållanden inkallas till tjänst enligt särskilda bestämmelser. Kommunen och övriga arbetsgivare ska i fråga om nyckelpersonerna för sina viktiga verksamheter göra en framställning till försvarsmaktens regionalbyrå om att dessa personer ska befrias från att inkallas till tjänst.

Försvarsmakten befriar inte någon från militärtjänst på eget initiativ eller automatiskt, utan endast på arbetsgivarens begäran. Begäran ska framställas för alla nyckelpersoners del, också för dem som för tillfället inte har någon s.k. placering i tjänst inom försvarsmakten i krissituationer. En sådan placering kan nämligen ske om personen i fråga inte har registrerats som befriad från tjänst. Befrielserna gäller för utsatt tid, i praktiken fem år. Under denna tid ska en uppdateringsansökan framställas, då alla befrielser i organisationen får en ny utsatt tid på fem år. För närvarande gäller befrielserna enligt tidigare lagstiftning, men de bör alltså uppdateras.

Kommunförbundet betonar vikten av en uppdatering av planerna för exceptionella förhållanden särskilt i samgående kommuner. I detta sammanhang påpekar förbundet att i de fall där kommunen har lagt ut viktiga kommunala tjänster till ett privat företag ska parterna genom avtal eller på något annat sätt säkerställa att företagen för sin del framställer begäran om befrielse.

Begäran om befrielse framställs alltså till den av försvarsmaktens regionalbyråer till vars område kommunen hör. En förteckning över regionalbyråerna och kontaktuppgifter hittar du på försvarsmaktens webbplats www.mil.fi genom att skriva in sökordet regionalbyrå i sökfältet längst upp på skärmen. Det finns 19 regionalbyråer i Finland. Militärlänen, regionalbyråerna och underhållsregementena anordnar utbildning i ärendet, så det lönar sig att kontakta närmaste regionalbyrå och sända personal- och beredskapscheferna till utbildning. Regionalbyråerna har yrkeskunnighet i bedömning av hotbilder och de hjälper kommunerna i definieringen av exceptionella förhållanden. På webbplatsen finns även närmare information om hur begäran ska framställas. Vid eventuella elektroniska ansökningar bör personuppgifternas säkerhet beaktas.

Kommunerna bör se över vilka verksamheter som är väsentliga vid exceptionella förhållanden och vilka av de personer som sköter verksamheterna är nödvändiga, absolut nödvändiga eller avgörande för utförandet av uppgiften. Även begäran om befrielse som gäller civiltjänstgörare kan tillställas försvarsmakten, som vidarebefordrar ansökningarna till civiltjänstcentralen. På så sätt blir databaserna över dem som befriats från tjänst enhetliga i civiltjänstcentralen och försvarsmakten. Till slut vill vi påpeka att arbetsgivaren ska meddela den berörda personen om befrielsen, för det gör inte försvarsmakten.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Heikki Telakivi
direktör för internationella relationer

Etiketter