Cirkulär 29/80/2008, Jouko Heikkilä/eg, 30.9.2008

Särskilda frågor i samband med överföringen av intressebevakningen inom förmyndarverksamheten

Den nya lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) träder i kraft 1.1.2009. I lagens övergångsbestämmelser sägs att allmänna intressebevakares uppgifter vid tidpunkten för lagens ikraftträdande överförs 1.2.2009 till de statliga rättshjälpsbyråerna, utom i de fall då någon annan tidpunkt avtalats. Uppgifterna överförs under alla omständigheter senast 1.4.2009.

I detta cirkulär behandlas frågor som gäller tidpunkten för överföringen av uppgifterna i syfte att trygga att uppgifterna sköts utan avbrott och störningar också efter årsskiftet. Särskild uppmärksamhet ägnas den fortsatta funktionen hos datasystemen. Justitieministeriet har meddelat att ministeriet sörjer för de enskilda praktiska arrangemangen och också svarar för eventuella kostnader för att systemen fortsättningsvis ska fungera.

Arrangemangen har konsekvenser också för personalens ställning. Justitieministeriet har varit i kontakt med kommunerna i saken.

Närmare upplysningar:
Jouko Heikkilä, ekonomiska frågor, tfn (09) 771 20 81
Pekka Kopra, datateknik, tfn (09) 771 21 25
Sami Uotinen, juridiska frågor, tfn (09) 771 26 23

Kommunala arbetsmarknadsverket:
Lauri Niittylä, anställningsfrågor, tfn (09) 771 21 02

Kontakter till justitieministeriet:
Ansvariga för projektet för beredning av överföringen i justitieministeriet Maaria Rubanin, regeringssekreterare, (09) 1606 93 81 och Päivi Tiainen-Hyrkäs, special-sakkunnig, (09) 1606 76 03, e-postadresser fornamn.efternamn@om.fi. De ger ytterligare upplysningar om överföringen. Frågor om ICT kan skickas till projektets e-postadress ict-info.yev@om.fi
Justitieministeriets projekt för beredningen av överföringen har samlat information om överföringen på webbadressen www.om.fi/edunvalvonta.htm

Lagens ikraftträdelse

Lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) stadfästes 29.8.2008. Enligt lagen upphör kommunernas skyldighet att producera intressebevakningstjänster och skyldigheten övergår till rättshjälpsbyråerna.

För ny intressebevakning övergår skyldigheten att tillhandahålla tjänster till rättshjälpsbyråerna 1.1.2009. Pågående intressebevakning övergår enligt lagen till staten 1.2.2009. Kommunen och rättshjälpsbyrån kan dock komma överens om att pågående intressebevakning överförs redan 1.1.2009 eller senast 1.4.2009. Cheferna för rättshjälpsbyråerna förhandlar i september-oktober med de nuvarande serviceproducenterna om tidpunkten och andra frågor i samband med överföringen. Justitieministeriet har som mål att övergången i så många fall som möjligt sker redan den 1 januari.

Intressebevakningsområden

En rättshjälpsbyrå är skyldig att ordna intressebevakningstjänster inom de kommuner som justitieministeriets förordning föreskriver. Avsikten är att servicen tillhandahålls av 41 rättshjälpsbyråer. Utkastet till förordningen var på remiss hos bland annat kommunerna och landskapsförbunden i juni. Beredningen har fortsatt med beaktande av de inkomna utlåtandena i mån av möjlighet. Förordningen ska enligt planerna utfärdas i oktober.

Personal

Enligt övergångsbestämmelserna i lagens 13 § har en ordinarie kommunalt anställd med intressebevakningstjänster som huvudsyssla rätt att med sitt samtycke övergå i en rättshjälpsbyrås tjänst inom det rättshjälpsdistrikt och, om möjligt, inom det pendlingsområde där den nuvarande serviceproducenten är verksam. Rätten gäller personer som har anställts i en tjänst (eller i ett arbetsavtalsförhållande) som inrättats före 1.4.2008 och som när lagen träder i kraft, 1.1.2009, har som huvudsyssla att arbeta som serviceproducent inom intressebevakning. Med huvudsyssla avses en tjänst eller ett arbetsavtalsförhållande där den arbetstid som den anställda använt för intressebevakning utgör minst 70 procent av full arbetstid. För deltidspensionerade räknas arbetstiden för intressebevakning i proportion till deras totala arbetstid. Anställda på viss tid som producerar intressebevakningstjänster överförs till en rättshjälpsbyrå för motsvarande tidsperiod.

Anställda som övergår till en rätthjälpsbyrå utnämns till sin tjänst av direktören för rättshjälpsverksamheten. Anställningsvillkoren för denna personal bestäms från överföringstidpunkten enligt gällande statliga avtal. En person som överförs behåller den lön i euro som han eller hon har vid tidpunkten för överföringen. Lönen kan efter överföringen ändras så och på samma grunder som löner över huvud taget ändras inom anställningsförhållanden. De anställda har också rätt att överföra semester som har intjänats hos kommunen och som de ännu inte har tagit ut och som vid tidpunkten för överföringen inte har ersatts på något annat sätt, och ta ut den som statligt anställda. Överförd semester ges i lediga dagar. Tilläggspensionsskyddet enligt det kommunala pensionssystemet bibehålls för anställda om de efter överföringen fortsätter i statens tjänst utan avbrott fram till pensionsåldern eller tills invalidpension vidtar.

Justitieministeriet skickade i maj en förfrågan till alla nuvarande 250 serviceproducenter om intressebevakningspersonalen. Enligt uppgifterna fanns det ca 590 personer som arbetade med intressebevakning i kommunens tjänst. Av dem hade ca 445 rätt att övergå i rättshjälpsbyråernas tjänst som antingen ordinarie anställda eller visstidsanställda. Enligt justitieministeriets förfrågan har ungefär 430 personer meddelat sin önskan att övergå till en rättshjälpsbyrå. Tio personer har meddelat att de inte vill det.

Avsikten är att tjänsterna inrättas i oktober, vilket innebär att utnämningarna då sker i november. Utnämningarna föregås av att de anställda som kan överföras anmäler sitt intresse. Anmälningarna ska ske så att justitieministeriet skickar anmälningsanvisningar till dem som enligt serviceproducentens meddelande i maj har rätt att övergå i en rättshjälpsbyrås tjänst.

Dessutom skickar justitieministeriet till de kommuner och samkommuner som producerar intressebevakningstjänster ett brev med samma innehåll som ska förmedlas till alla anställda som arbetar med intressebevakning. På så sätt får alla garanterat information om anmälningstiden och hur de ska gå till väga.

Anställda inom intressebevakningen kan fortsätta i den nuvarande arbetsgivarens tjänst antingen för att lagens förutsättningar för överföring inte uppfylls eller för att personerna inte själva söker anställning hos en rättshjälpsbyrå. Då bör arbetsgivaren utreda vilken effekt överföringen av intressebevakningsuppgifterna har på de anställdas uppgifter och ställning. Minskade uppgifter kan vara en giltig grund för att omvandla ett anställningsförhållande till en deltidsanställning eller avsluta en anställning enligt de förutsättningar som närmare anges i arbetsavtalslagen eller lagen om kommunala tjänsteinnehavare (bl.a. skyldigheten att erbjuda annat arbete). Vid personalarrangemangen bör dessutom lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare iakttas.  

Köp av tjänster

En rättshjälpsbyrå kan tillhandahålla tjänster antingen i egen regi eller genom att köpa dem. Enligt övergångsbestämmelsen kan kontrakt om köp av tjänster ingås utan anbudsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Vid tjänsteköp ingår serviceproducenten och rättshjälpsbyrån ett kontrakt om köp av tjänster.

Justitieministeriet har preliminärt frågat alla nuvarande producenter av intressebevakningstjänster om de är villiga att sälja allmänna intressebevakningstjänster till rättshjälpsbyråerna. Rättshjälpsbyråerna tar i september kontakt med de serviceproducenter som meddelat sitt intresse och förhandlar närmare av avtalsvillkoren.

Årsredovisningen 2008

Vid underhandlingar med rätthjälpsbyråerna om åtgärder i samband med överföringarna lönar det sig säkert för kommunerna och samkommunerna att konsultera uppdragsgivaren om redovisningen för 2008. Enligt lagens övergångsbestämmelser ansvarar den nuvarande serviceproducenten för redovisningen 2008 om inte något annat avtalas.

Lokaler

Enligt övergångsbestämmelserna är kommunen för tre år skyldig att mot skälig ersättning överlåta nyttjanderätten till kontorslokaler som använts för intressebevakningen till den fortsatta intressebevakningen. Rättshjälpsbyråerna kommer i de flesta fall att använda denna rätt för att servicen ska kunna fortsätta utan störningar också under övergångsskedet. De permanenta lokalerna fastställs under övergångsperioden.

Informationsförvaltning

Justitieministeriet har konstaterat att intressebevakarna på grund av den strama övergångstidtabellen inte har möjlighet att till årsskiftet bygga upp alla de behövliga ICT-tjänster som justitieministeriet framgent ska producera utan övergången kommer att ske etappvis, i huvudsak under år 2009. Enligt lagen kan övergångsperioden uppgå till tre år (13 § 7 punkten). Kommunerna ombeds att ännu efter årsskiftet upprätthålla alla de tjänster, inklusive ICT-tjänster, som behövs för att garantera kundservicen inom intressebevakningen i respektive kommun. Sådana datatekniska stödtjänster är åtminstone

  • licenser och underhållsavgifter för kommersiella programvaror i samband med intressebevakningen,

  • adb-utrustning inklusive programservrar som behövs för att upprätthålla program,

  • telekommunikationsförbindelser,

  • kontorsprogram,

  • e-postkontakter (användarkoder och e-postdatabaser),

  • tillgång till nationella register och eventuella andra databaser som intressebevakningen använder (koder),

  • telefonförbindelser och växeltjänster samt

  • datatekniska stödtjänster (användarstöd och installationsservice).

Förhandlingar har förts med producenterna av kommersiella programvaror. Närmare information sänds i ett senare skede.

Upprätthållandet av tjänster som fortsätter över årsskiftet gäller inte nya kostnader, såsom kostnader för utbildning och sammanslagning av databaser till följd av kommunsammanslagning. Dessa ska justitieministeriet besluta om. Vid oklarheter bör ministeriet kontaktas.

Justitieministeriet ersätter skäliga kostnader för program, den tekniska miljö programmen kräver och stödtjänster. Utvecklings-, utbildnings- och andra extra kostnader ersätts inte.

Avtal om arrangemangen under övergångsperioden ingås mellan respektive kommun och rättshjälpsbyrå.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne 
verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter