Cirkulär 33/80/2008, Sami Uotinen/eg, 13.10.2008

Underhållsstöd överförs från kommunerna till Folkpensionsanstalten

Lagen om underhållsstöd (580/2008) har stadfästs 29.8.2008. Genom lagen om underhållsstöd upphävs lagen om underhållstrygghet (671/1998) tillsammans med senare ändringar. De uppgifter som anges i lagen hör fr.o.m. 1.4.2009 till Folkpensionsanstalten. I lagen ingår övergångsbestämmelser om personalens ställning, utbetalningen av underhållsstöd, regressfordran och behandlingen av frågor som gäller övergångsskedet.


Efter att betalningen av underhållsstödet och indrivningen av underhållsbidrag har överförts till Folkpensionsanstalten kvarstår uppgifterna kring fastställandet av underhållsbidraget fortfarande hos kommunerna. I 27 f § i den nya socialvårdslagen regleras kommunens uppgifter i fastställandet av underhållsbidraget på ett sätt som i sak motsvarar 24 § i lagen om underhållstrygghet.

Kommunerna har för egen del skäl att se till att uppgiftsöverföringen sker kontrollerat. Också efter 1.4.2009 behövs det personal i kommunerna som sköter de uppgifter som anges i övergångsbestämmelserna. Kommunerna är enligt lagen skyldiga att spara handlingar och datalager som gäller underhållsstöd i tio år från lagens ikraftträdande.

Bilagor till cirkuläret är Folkpensionsanstaltens brev och en platsannons som gäller indrivningsuppgifter på underhållsbidragsavdelningen vid Folkpensionsanstalten.  Det finns skäl att omedelbart distribuera dem till de anställda i kommunerna som sköter underhållstödsärenden.

Närmare upplysningar:
Sami Uotinen, tfn (09) 771 26 23
Jouko Heikkilä, ekonomiska frågor, tfn (09) 771 20 81
Kommunala arbetsmarknadsverket:
Lauri Niittylä, anställningsfrågor, tfn (09) 771 21 02

Bilagor:
Folkpensionsanstaltens brev
Platsannons

Källor:
Regeringens proposition till lag om underhållsstöd RP 49/2008 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 10/2008 rd

 

 

 

Underhållsstödet överförs från kommunerna till Folkpensionsanstalten

Personalens ställning

I 45 § i lagen om underhållsstöd regleras ställningen för de kommunalt anställda som sköter uppgifterna i fråga. Enligt övergångsbestämmelserna övergår personalen inte ens delvis direkt till Folkpensionsanstaltens tjänst med stöd av lagen, utan antalet omplaceringar avgörs av Folkpensionsanstalten och övergången sker genom ett ansökningsförfarande.  Enligt Folkpensionsanstaltens meddelande är behovet av omplaceringar 40 personer.

I februari 2007 frågade Folkpensionsanstalten kommunerna genom en enkät bland annat om hur många anställda som behandlade underhållsstödsärenden. Enligt enkätsvaren sköter 201 heltidsanställda underhållsstödsärenden i kommunerna för tillfället. Arbetsinsatsen för andra än heltidsanställda med underhållsstödsuppgifter utgör därutöver totalt 174 årsverken.

Vid godkännandet av lagen förutsatte riksdagen att personal för de uppgifter som övergår till Folkpensionsanstalten inte söks genom ett öppet ansökningsförfarande innan intresset utretts bland de personer som skött underhållsstödsärenden i kommunerna. På grund av detta har Folkpensionsanstalten utarbetat den bifogade anvisningen om ansökan om tjänst hos Folkpensionsanstalten samt en platsannons. Av dessa framgår närmare bl.a. grunderna för anställningsvillkoren och stationeringsorterna för de nyanställda. Ansökningstiden för indrivningsuppgifter i anknytning till underhållsbidrag är 1-17.11.2008. Man kan söka posterna genom att fylla i en elektronisk ansökan i FPA:s eRekry-tjänst på adressen www.fpa.fi > Rekrytering. Folkpensionsanstaltens brev och platsannons finns i sin helhet på finska också på Kommunförbundets webbplats på adressen www.kunnat.net/lapset > Elatustuen siirto kunnilta Kansaneläkelaitokselle.

Största delen av de personer som sköter uppgifter enligt lagen i fråga kommer således fortfarande att vara anställda i kommunerna.  I lagens övergångsbestämmelse regleras ett uppsägningsskydd på fem år för både dem som stannar kvar i kommunerna och dem som övergår till Folkpensionsanstalten. Enligt bestämmelsen har arbetsgivaren på basis av de omorganiseringar som gäller verkställandet av lagen inte rätt att säga upp en persons anställningsförhållande av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003). En arbetstagare eller tjänsteinnehavare kan dock sägas upp om han eller hon vägrar att ta emot en ny uppgift eller tjänst enligt 7 kap. 4 § i arbetsavtalslagen eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare som arbetsgivaren erbjuder honom eller henne. Det nämnda uppsägningsförbudet gäller i fem år från att lagen trätt i kraft. Förbudet gäller de anställda som stannar kvar i kommunens tjänst och som skött uppgifter enligt lagen om underhållstrygghet samt alla de anställda som övergått i Folkpensionsanstaltens tjänst med stöd av 45 § 1 mom. i lagen om underhållsstöd.

Det nämnda uppsägningsskyddet motsvarar uppsägningsskyddet i 13 § 3 mom. i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (ramlagen).  Innehållet i uppsägningsskyddet behandlas mer ingående t.ex. i Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär nr 4/2007 2.3.2007.

Övriga övergångsbestämmelser i lagen om underhållsstöd

Enligt övergångsbestämmelserna i lagen om underhållsstöd behandlar och avgör kommunen ansökningarna om underhållsstöd och om efterskänkning av regressfordringar som kommit in före ikraftträdandet av lagen om underhållsstöd. Kommunen behandlar även justeringar av underhållsstöd och återkrav av underhållsstöd för tiden före ikraftträdandet av lagen.  I de underhållsstödsärenden som avgörs av kommunen tillämpas den gamla lagen, dvs. lagen om underhållstrygghet. Kommunen betalar underhållsstöd tills den nya lagen träder i kraft.

Från och med ikraftträdandet av den nya lagen behandlar och avgör Folkpensionsanstalten i enlighet med lagen om underhållsstöd alla underhållsstödsärenden utom dem som enligt lag behandlas av kommunen. Folkpensionsanstalten beviljar inte underhållsstöd enligt den nya lagen innan den har trätt i kraft utan synnerligen vägande skäl.

När lagen om underhållsstöd träder i kraft behandlas de ärenden som gäller ändringssökande som är anhängiga i ett kommunalt organ eller i en förvaltningsdomstol i det kommunala organet eller i förvaltningsdomstolen enligt den gamla lagen. Också sådana ändringssökande som blir anhängiga efter ikraftträdandet av den nya lagen, men som gäller ett beslut som fattats med stöd av den gamla lagen, behandlas enligt bestämmelserna om ändringssökande i den gamla lagen. Kommunen ska utan dröjsmål meddela Folkpensionsanstalten om de underhållsstödsärenden som kommunen eller det organ som behandlar ändringssökandet har löst i en situation som avses i 45 § 1 och 3 mom. i lagen om underhållsstöd efter att de klientuppgifter som gäller underhållsstödet har överförts från kommunen till Folkpensionsanstalten.

Från och med 1.3.2009 betalas underhållsbidragen till Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten räknar dröjsmålsräntan på fordringar som gäller underhållsbidrag fr.o.m. 1.1.2009. Kommunen ska lämna ut de uppgifter som Folkpensionsanstalten behöver för beräkning av räntan. För de regressfordringar som kommunerna driver in under januari och februari 2009 genomförs ingen fördelning av medel mellan kommunerna. Under januari och februari 2009 överför kommunerna inte heller längre ett underhållsstödsärende till en annan kommun på grund av att barnets hemkommun ändras. Vid beräkningen av preskriptionstiden för återkravsfordringar som uppstått på basis av underhållsstöd eller underhållsbidrag som betalats utan grund före ikraftträdandet av lagen beaktas också den tid som löpt före ikraftträdandet av lagen. Vid ikraftträdandet av lagen övergår inte den egendom som är i kommunens besittning som pant för regressfordringar till Folkpensionsanstalten.

Kommunerna är skyldiga att spara handlingar och datalager som gäller understöd i tio år från lagens ikraftträdande. Folkpensionsanstalten har med stöd av 34 § i lagen om underhållsstöd rätt att av bl.a. kommunerna avgiftsfritt få den information som är nödvändig för skötseln av dess uppgifter.

Kommunens regressfordringar

Kommunens regressfordringar på basis av lagen om underhållstrygghet övergår vid ikraftträdandet av den nya lagen till Folkpensionsanstalten. Kommunerna får i fem års tid ersättning för den andel som Folkpensionsanstalten under föregående år har drivit in av underhållsskyldiga för fordringar enligt 19 § 1 mom. i lagen om underhållsstöd. Ersättningen betalas under åren 2009-2013 enligt genomförda indrivningar och styrs till kommunerna i förhållande till invånarantalet via statsandelssystemet. Särskilda anvisningar kommer sannolikt att ges om hur fordringarna ska elimineras i kommunernas balansräkningar.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

vice verkställande direktör

 

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter