Cirkulär 33/80/2009, Eevaliisa Virnes/aha, 22.12.2009

Ändringar i klientavgifterna inom socialvården 1.1.2010

Klientavgifterna inom social- och hälsovården har indexjusterats regelbundet från och med början av augusti 2008. Indexjusteringarna görs vartannat år.

​I statsrådets förordning 26.11.2009 (985/2009), statsrådets förordning 17.12.2009 (1099/2009) och i social- och hälsovårdsministeriets meddelande (959/2009) finns det bestämmelser om de indexjusteringar som träder i kraft vid ingången av år 2010 i statsrådets förordning.

Lagen om handikappsförmåner och 7 c § och 10 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har ändrats från och med 1.1.2010. Vårdbidraget för pensionstagare ges också då anstaltsvården varar över tre månader. Ändringen gäller även handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år samt kostersättning. Handikappsförmånerna beaktas som inkomster som ligger till grund för avgiften för långvarig anstaltsvård.

Kommunförbundet har gett ut följande cirkulär om ändringarna som träder i kraft 1.1.2010:

  • De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2010 (29/80/2009)

  • Handikappsförmåner för personer i långvarig anstaltsvård och ändringar i avgiften som tas ut för långvarig anstaltsvård (30/80/2009)

  • Ändringar i klientavgifterna inom socialvården 1.1.2010 (33/80/2009)

  • Barndagvårdsavgifterna stiger 1.8.2010. Kommunförbundet skickar ut ett cirkulär om avgiftsändringarna i januari–februari 2010.

Närmare upplysningar: 
EevaLiisa Virnes (äldrevård), tfn (09) 771 23 64, 050 357 34 78
Jaana Viemerö (omsorg om utvecklingsstörda), tfn (09) 771 23 03, 050 511 10 90
Tuula Taskula, tfn (09) 771 26 45, 0500 60 68 72
Sami Uotinen, tfn (09) 771 26 23, 050 341 33 49

Källor
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (958/2009)
Statsrådets förordning om ändring av 33 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (1099/2009)
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården och servicesedlar för hemservice och hemsjukvård (959/2009)
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner (1050/2009)
Lag om ändring av 7 c och 10 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (1051/2009) 

Ändringar i klientavgifterna inom socialvården 1.1.2010

Inledning

Klientavgifterna inom social- och hälsovården, inkomstgränserna för inkomstrelaterade tjänster och för självrisken i servicesedeln inom regelbunden hemservice och hemsjukvård är indexbundna sedan början av augusti 2008. Indexjusteringar görs vartannat år.

Statsrådets förordning (985/2009) och (1099/2009) och social- och hälsovårdsministeriets meddelande (959/2009) har utfärdats om de indexjusteringar som träder i kraft vid ingången av år 2010.

Lagen om handikappsförmåner och 7 c § och 10 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har ändrats från och med 1.1.2010. Vårdbidraget för pensionstagare ges också då anstaltsvården varar över tre månader. Ändringen gäller även handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år samt kostersättning. Handikappsförmånerna beaktas som inkomster som ligger till grund för avgiften för långvarig anstaltsvård.

Avgifter som tas ut för tjänster under närståendevårdarens ledighet

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård har en närståendevårdare rätt till minst tre dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag.

När kommunen tillhandahåller vård för en vårdbehövande under en sådan ledig dag för närståendevårdaren som avses i 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och som ersätter den vård och omsorg närståendevårdaren ger, kan den avgift som tas ut av den vårdbehövande vara högst 10,60 euro per dygn, utan hinder av vad som bestämts i andra lagar eller förordningar.

Avgifter för service i hemmet

Enligt 3 § 1 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan man för fortgående och regelbunden hemsjukvård och hemservice ta ut en skälig månadsavgift som bestäms enligt servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

Månadsavgiften för service i hemmet får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger.

Från och med 1.1.2010 är betalningsprocenttalen och inkomstgränserna:

Antal personer Inkomstgräns euro/mån.​ Betalningsprocenttal ​
1​ 520​ 35​
2​ 959​ 22​
3​ 1 504​ 18​
4​ 1 860​ 15​
5​ 2 252​ 13​
6​ 2 585​ 11​

 

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 316 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.

 

Ändringarna i inkomstgränserna kan innebära att klientavgifterna för service i hemmet sjunker. Avgifterna ska därför justeras i enlighet med de nya inkomstgränserna från och med 1.1.2010.

För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. I fråga om tillfällig hemsjukvård kan högst 13,70 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 8,70 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 1 mom.

Avgifter för dag- och nattvård

Bestämmelser om avgifter för dag- och nattvård finns i 13 § i klientavgiftsförordningen. Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en verksamhetsenhet inom socialvården antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne från och med 1.1.2010 tas ut högst 15 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.

Avgifter för kortvarig anstaltsvård

Bestämmelser om avgifter för kortvarig anstaltsvård finns i 12 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan från och med 1.1.2010 tas ut högst 15 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 32,50 euro per vårddag hos den som vårdas i annan korttidsvård.

Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter ändå inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. En avgift får inte heller tas ut för observationstid enligt 9 § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i 8 § i mentalvårdslagen.

Enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i klientavgiftsförordningen avser en vårddag den dag då en person har tagits in för anstaltsvård, vårddygnen därefter och den dag då personen i fråga lämnar anstalten. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande anstalten inte ta ut avgift för den dag då klienten flyttas till en annan anstalt för vård. Vårddagsavgiften får tas ut endast en gång per kalenderdygn. Om en person tas in och skrivs ut under samma dygn tas en enda vårddagsavgift ut.

Avgiftstaket som justerats med folkpensionsindexet och som avses i 6 § i klientavgiftsförordningen är enligt social- och hälsovårdsministerns meddelande 633 euro från och med 1.1.2010.

Från och med 1.1.2010 kan för kortvarig anstaltsvård tas ut högts 15 euro per vårddag när avgiftstaket har överskridits.

Avgifter för långvarig anstaltsvård

Lagen om handikappsförmåner har ändrats 1.1.2010 så att vårdbidraget för pensionstagare också betalas då anstaltsvården varar över tre månader. Ändringen gäller även handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år samt kostersättning. 

Dessutom har 7 c § och 10 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändrats från och med 1.1.2010.

Enligt den ändrade 10 b § 4 mom. 1 punkten beaktas handikappsförmånerna som inkomster då klientavgiften fastställs för en vårdtagare i långvarig anstaltsvård.

Enligt den ändrade 7 c § 1 och 2 mom. kan avgiften för långvarig anstaltsvård utgöra högst 85 procent av vårdtagarens nettoinkomster. Om den make/maka eller sambo som förtjänar mera är intagen för anstaltsvård, utgör avgiften 42,5 procent av makarnas eller sambornas sammanräknade nettoinkomster. Också den hemmaboende makens/makans eller sambons handikappsförmåner beaktas som inkomster med stöd av klientavgiftslagen. 

Enligt social- och hälsovårdsministeriets meddelande ska en persons disponibla medel som justerats enligt arbetspensionsindexet vara minst 97 euro i månaden i långvarig anstaltsvård från och med 1.1.2010.

När kommunen uppbär en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § i klientavgiftslagen ska kommunen enligt statsrådets förordning 17.12.2009 (1099/2009) lämna minst 15 procent av nettoinkomsterna för klientens personliga bruk, dock minst 97 euro per månad.

Till följd av ändringen i lagen om handikappsförmåner betalas från och med 1.9.2010 ett veterantillägg på 50 euro till vårdbidraget med förhöjt eller högsta belopp för frontveteraner som får extra fronttillägg. Veterantillägget beaktas som en grund för avgiften för långvarig anstaltsvård.

Närmare uppgifter finns i Kommunförbundets cirkulär 30/80/2009: Handikappsförmåner för personer i långvarig anstaltsvård och ändringar i avgiften som tas ut för långvarig anstaltsvård.

Avgifter för familjevård

Enligt 19 § i klientavgiftsförordningen kan för familjevård enligt 25 § i socialvårdslagen, med undantag av familjevård som ordnas med stöd av barnskyddslagen, uppbäras avgift enligt 7 c § i klientavgiftslagen. 

De ändrade avgiftsgrunderna i klientavgiftslagen tillämpas från och med 1.1.2010 även på familjevård enligt 25 §, med undantag av familjevård som ordnas med stöd av barnskyddslagen.

Uppehälle som hänför sig till specialomsorger om utvecklingsstörda

Enligt 21 § i klientavgiftsförordningen kan för fullt uppehälle enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda uppbäras en avgift vid kortvarig anstaltsvård så som bestäms i 12 § i klientavgiftsförordningen och vid långvarig anstaltsvård så som bestäms i 7 c § i klientavgiftslagen. 

I fråga om den avgift som tas ut för uppehället ska således beaktas förändringarna i avgifterna för kortvarig och långvarig anstaltsvård.

Avgifter inom barnskyddet

Eurobeloppet som gäller avgifter inom barnskyddet i 20 § 2 mom. i klientavgiftsförordningen har också indexjusterats.

Den avgift som enligt 7 § 2 och 3 mom. klientavgiftslagen av barnets eller den unga personens inkomster tas ut för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård får uppgå till högst 1 337,20 euro i månaden. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen (20 § 2 mom. i klientavgiftsförordningen).

Servicesedel inom hemservice och hemsjukvård

Värdet på servicesedlar som justerats enligt prisindexet för social- och hälsovård inom fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård enligt 29 b § 1 mom. i socialvårdslagen är från och med 1.1.201 minst 24 euro per timme om hushållets inkomster inte överstiger den inkomstgräns som anges i lagen. Servicesedelns lägsta värde är dock minst 7 euro per timme.

Från och med 1.1.2010 är inkomstgränserna vid fastställandet av värdet på servicesedeln som justerats enligt arbetspensionsindexet inom fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård enligt 29 b § 2 mom. i socialvårdslagen:

Hushållets storlek, personer Inkomstgräns euro/mån.​ Nedsättning, procent
1​ 520​ 35​
2​ 959​ 22​
3​ 1 504​ 18​
4​ 1 860​ 15​
5​ 2 252​ 13​
6​ 2 585​ 11​

 

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 316 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.

 

Exempel 1. Enpersonshushåll vars inkomster är 900 euro i månaden

Från och med 1.1.2010 är servicesedelns minimivärde

24 euro - (900 euro - 520 euro) x 35 %: 60 = 21,78 euro/timme

Exempel 2. Två personers hushåll vars inkomster är 1 600 euro i månaden Från och med 1.1.2010 är servicesedelns minimivärde

24 euro - (1 600 euro - 959 euro) x 22 %: 60 = 21,65 euro/timme

Värdet på en servicesedel för tillfällig hemservice och stödtjänster och för tillfällig hemsjukvård fastställs av kommunen. Sedelns värde kan vara jämnstort eller inkomstrelaterat, Servicesedelns värde ska dock vara skäligt.

Övriga avgifter

Indexjusteringarna gäller inte sådana klientavgifter vars belopp och grunder det inte finns några bestämmelser om. Således omfattar indexjusteringen inte till exempel klientavgifter för boendeservice och stödtjänster inom hemservicen enligt socialvårdslagen.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
vice verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter