Cirkulär 29/80/2009, Sinikka Huhtala/aha, 8.12.2009

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2010

Klientavgifterna inom social- och hälsovården blev indexbundna i början av augusti 2008. Bestämmelser om indexbundna klientavgifter finns i 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen (734/1992).

​De jämnstora klientavgifterna som höjts med en indexhöjning samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2010 enligt bestämmelserna i klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen.

I det här skedet har inga andra ändringar gjorts i lagstiftningen om avgifter.

Två cirkulär skickas ut om ändringarna vid ingången av 2010 i lagstiftningen om klientavgifter.

 • avgifter som tas ut för service inom hälso- och sjukvården 29/80/2009, 8.12.2009

 • Ändringar i klientavgifterna inom socialvården, december 2009.

Barndagvårdsavgifterna stiger 1.8.2010. Ett separat cirkulär om avgiftsändringarna skickas ut i januari–februari 2010. Ansvariga tandläkare vid hälsovårdscentraler får på samma sätt som tidigare per post motsvarighetsförteckningar med åtgärder och klientavgifter inom mun- och tandvården.

Regeringsproposition RP 192/2009 med förslag till lagar om ändring av lagen om handikappförmåner samt 7 c och 10 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är under arbete i riksdagen. Enligt propositionen kan även han-dikappbidrag och kostersättning beaktas som fortlöpande inkomster vid långvarig anstaltsvård. Om propositionen god-känns sjunker andelen för eget bruk till 15 procent för en ensamstående person och för den make/maka eller sambo som förtjänar mindre och till 57,5 procent om den make/maka eller sambo som förtjänar mera är intagen för anstaltsvård.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02 

Bilaga
Promemoria om avgifter för vård i serie/11 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Källor
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (958/2009)
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården och servicesedlar för hemservice och hemsjukvård (959/2009
Lag om avrundning av betalningar i euro (890/2000)

 

 

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2010

 

Inledning

De avgifter som tas ut för service inom social- och hälsovården och inkomstgränserna för inkomstrelaterade avgifter är från och med början av augusti 2008 indexbundna med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992, nedan klientavgiftslagen) och 33 a § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992, nedan klientavgiftsförordningen). Indexjusteringar görs vartannat år. I 29 b § i socialvårdslagen föreskriv om indexbundenheten av inkomstrelaterade servicesedlar inom hemservicen och hemsjukvården.

Basåret för de index som nu träder i kraft är 2007, justeringsåret är 2009 och ikraftträdelseåret för indexjusteringen är 2010 (ikraftträdelsebestämmelsen i klientavgiftslagen 387/2008 ).

Grunden för social- och hälsovårdsavgifterna är folkpensionsindexet, prisindexet för offentliga utgifter (social- och hälsovården), det allmänna förtjänstnivåindexet och arbetspen-sionsindexet. Klientavgifternas belopp avrundas till närmaste 0,1 euro och de inkomstgränser som utgör grunden för avgifterna och minimibeloppet för medel för personligt bruk inom anstaltsvården avrundas till närmaste hela euro (7 c § 2 mom. i klientavgiftslagen och 33 § i klientavgiftsförordningen).

Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de indexjusterade avgiftsbeloppen och inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och servicesedeln inom hemservice och hemsjukvård samt minimibeloppet för medlen för personligt bruk i Finlands författningssamling under november månad året efter justeringsåret; första gången i november 2009.

Indexändringarna i klientavgiftsförordningen har fastställts genom en ändring av Statsrådets förordning 26.11.2009/958. Indexändringarna för avgifter och inkomstgränser enligt klientavgiftslagen och socialvårdslagen har fastställts genom social- och hälsovårdsministeriets meddelande som även fastställts av Statsrådet 26.11.2009/959. Bestämmelserna har offentliggjorts i Finlands Författningssamling 1.12.2009.

Tillämpningen av olika klientavgiftsindex och inkomstgränserna beskrivs nedan.

Lagstiftningen om avgifter inom social- och hälsovården behandlas för närvarande i SATA-kommittén. Kommitténs arbete slutförs 31.12.2009. Om det görs strukturella ändringar i lagstiftningen om klientavgifter och avgiftstaket ändras, torde ändringarna kunna träda i kraft vid ingången av år 2011.

 

Klientavgifter som är bundna till folkpensionsindexet

Till folkpensionsindexet binds följande klientavgifter som bestäms med stöd av klientavgiftsförordningen:

 • avgifter för tillfällig hemservice enligt 3 § 5 mom.

 • hälsocentralsavgifter, jouravgifter vid hälsocentralen, individuell fysioterapi enligt 7 §

 • poliklinikavgifter enligt 8 § 1 mom.

 • avgifter inom dagkirurgin enligt 8 a § 1 mom.

 • avgifter inom mun- och tandvården enligt 9 § 1–2 mom.

 • avgifter för vård i serie enligt 11 § 1 mom.

 • avgifter för kortvarig anstaltsvård enligt 12 § 1 mom.

 • avgifter för dag- och nattvård enligt 13 § 1 mom.

 • avgifter för rehabilitering som ges i form av anstaltsvård enligt 14 § 1 mom.

 • avgifter inom barnskyddet enligt 20 § 2 mom.

 • avgifter för läkarintyg enligt 23 §

 • avgifter för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts enligt 25 § 1 mom.

 • vårddagsavgifter som tas ut efter att avgiftstaket har nåtts enligt 26 a § 3 mom.

Folkpensionsindexet var 1 401 poäng i januari 2007 och 1 502 poäng i januari 2009. På basis av detta stiger avgifterna med 7,21 %. Betalningarna avrundas med stöd av 33 a § i klientavgiftsförordningen till närmaste 0,10 euro.

Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

Hälsocentralsavgift

I 7 § i klientavgiftsförordningen finns bestämmelser om klientavgifter som tas ut för läkartjänster vid hälsovårdscentraler. Förordningen ger kommuner och samkommuner som är huvudmän för hälsovårdscentraler möjlighet att välja och ta i bruk ett alternativ av två när det gäller läkartjänster vid en hälsovårdscentral (hälsocentralsavgift).

För läkartjänster inom öppenvården vid en hälsovårdscentral kan i enlighet med vad huvudmannen för hälsovårdscentralen beslutar tas ut avgift som följer:

 1. en årsavgift på högst 27,40 euro som gäller ett kalenderår vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalts; om klienten inte betalar årsavgift tas en besöksavgift på högst 13,70 euro ut oberoende av antalet besök, 
  eller

 2. en besöksavgift på högst 13,70 euro; avgiften får dock tas ut endast för de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

Den kommun eller samkommun som är huvudman för en hälsovårdscentral kan också besluta att klienten får välja det ena av alternativen.

Åldersgränser
Hälsocentralsavgifter och jouravgifter vid hälsovårdscentraler får inte tas ut av personer under 18 år.

Årligt avgiftstak
Avgifterna räknas med i det årliga avgiftstaket.

Jouravgift vid hälsovårdscentral

På en hälsovårdscentrals jourmottagning och på gemensamma jourmottagningar för hälso-vårdscentraler kan vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos personer som fyllt 18 år i stället för en hälsocentralsavgift tas ut en jouravgift på högst 18,80 euro per besök. Lagstiftningen anger ingen övre gräns för antalet jouravgifter. Avgiften kan således tas ut för varje besök.

Dagar före helgdagar betraktas som vardagar om de inte infaller på en lördag eller söndag.

Åldersgränser
Hälsocentralsavgifter och jouravgifter vid hälsovårdscentraler får inte tas ut av personer under 18 år.

Årligt avgiftstak
Avgifterna räknas med i det årliga avgiftstaket.

Individuell fysioterapi

Bestämmelser om individuell fysioterapi finns i 7 § 4 mom. i klientavgiftsförordningen. Som individuell fysioterapi kan betraktas sådana besök vid hälsovårdscentraler som bygger på den behandlande läkarens bedömning eller på en vårdplan eller på ett behov av behandling som konstaterats på annat sätt. Individuell fysioterapi avviker från vård i serie genom att antalet vårdtillfällen uppskattas till 1–2.

För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan tas ut högst 7,50 euro per vårdtillfälle.

Som bilaga till detta cirkulär följer en promemoria om grunderna för fysioterapiavgiften för vård i serie och individuell fysioterapi. Promemorian har utarbetats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Promemorian finns även uppdaterad i elektronisk form under adressen: www.kommunerna.net > Social- och hälsovård > Klientavgifter > Vård i serie.

Åldersgränser
Ingen åldersgräns har fastställts för avgiften för individuell fysioterapi.

Årligt avgiftstak
Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

 

Sjukhusens poliklinikavgifter

Bestämmelser om poliklinikavgifter finns i 8 § i klientavgiftsförordningen. Hos en person som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan tas ut högst 27,40 euro per besök.

Som specialistledda hälsovårdscentraler betraktas de hälsovårdscentraler som vid folkhäl-solagens ikraftträdande hade specialistledd verksamhet och de hälsovårdscentraler dit ett specialistlett kretssjukhus eller annat specialistlett sjukhus har flyttats från sjukvårdsdi-striktet och sjukhuset fortsätter den specialistledda verksamheten. Poliklinikavgiften kan tas ut även inom den specialistledda verksamheten.

Åldersgränser
Ingen åldersgräns har fastställts för poliklinikavgiften.

Årligt avgiftstak
Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

Bestämning av poliklinikavgiften då hälsovårdscentralens jour har flyttats till ett sjukhus

I samband med en hälsocentralsjour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset kan samma poliklinikavgift tas ut vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos alla som har fyllt 18 år.

Dagar före helgdagar betraktas som vardagar om de inte infaller på en lördag eller söndag.

Om hälsovårdscentralens jour har flyttats till ett sjukhus för en annan tid på vardagar, tas en poliklinikavgift ut för den här tiden. Då hälsocentralen har köpt tjänsten av sjukhuset, tas en poliklinikavgift ut för patienter som fyllt 18 år med stöd av 12 § 1 mom. i klientavgiftslagen. Dessa klientavgifter räknas ihop med de besöksavgifter som eventuellt redan betalats till den egna hälsocentralen. I det fall att hälsovårdscentralen som hemkommunen eller samkommunen är huvudman för använder sig av en årsavgift så täcker årsavgiften även besöken på jouren som flyttats till den specialiserade sjukvården under vardagar andra tider än mellan klockan 20.00 och 8.00. I avtalet mellan sjukhuset och hälsovårds-centralen eller på något annat sätt kan man fritt avtala om hur klientavgifterna tas ut och vem som drar nytta av dem.

Åldersgränser
Om hälsovårdscentralens jour har flyttats till ett sjukhus, tas en poliklinikavgift ut för dem som fyllt 18 år.

Årligt avgiftstak
Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

Avgifter inom dagkirurgin

Bestämmelser om avgifter inom dagkirurgin finns i 8 a § i klientavgiftsförordningen. För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den poliklinikavgift som anges i 8 § tas ut högst 89,90 euro.

Åldersgränser
Ingen åldersgräns har fastställts för avgifterna inom dagkirurgin.

Årligt avgiftstak
Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

Undersökning och vård av mun och tänder

Bestämmelser om avgifter som tas ut för undersökning och vård av mun och tänder finns i 9 § och 9 a § i klientavgiftsförordningen. För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan per besök tas ut en grundavgift på högst:

munhygienist  7,50 euro
tandläkare  9,60 euro
specialtandläkare  13,90 euro

Utöver grundavgiften kan för undersökning och vård enligt gällande åtgärdsklassificering inom hälso- och sjukvården för munhygieniska åtgärder tas ut högst följande avgifter:

1 Diagnostiska avbildningsundersökningar

– 6,20 euro per tandbild
– 13,70 euro för panoramaröntgenfotografering av käkar och hela tandgården

2 Förebyggande vård

6,20 euro per besök för åtgärder som hänför sig till främjande av munhälsa enligt grupp SC i åtgärdsklassificeringen

3 Undersökningar, granskningar av tänder och behandling av sjukdom

Enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass, med undantag av protetiska åtgärder, per åtgärd:

Svårighetsklass avgift i euro
 0–2    6,20
 3–4   13,70
 5–7   27,40
 8–10 40,00
11–    56,20

4 Protetiska åtgärder

a) vård av protes:
– med grundering 40,00
– reparation 27,40
b) protes med akryldelar och helprotes 133,70
c) kronor och bryggor per tand  133,70
d) skeletterad protes  162,54

Åldersgränser
På hälsocentralen tas avgifterna för vård av mun och tänder enligt 9 § endast ut av personer som har fyllt 18 år.

Årligt avgiftstak
Avgifter som tas ut vid hälsovårdscentraler för vård av mun och tänder räknas inte med i det årliga avgiftstaket.

 

Avgiftsfri vård i vissa situationer

Hos den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken eller som har ett i 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg om deltagande i minröjning enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen, får avgift inte uppbäras för tandkontroll, profylaktisk behandling eller kliniskt arbete som hör till protetik.

Specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar

Bestämmelser om avgifter som tas ut vid hälsovårdscentraler för specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar finns i 9 a § i klientavgiftsförordningen. Då specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar ges vid en hälsovårdscentral kan i stället för de avgifter som anges i 9 § tas ut en besöksavgift som motsvarar poliklinikavgiften på 27,40 euro och för en åtgärd inom dagkirurgin 89,90 euro, om orsaken till undersökningen och behandlingen är

a) utvecklingsstörning i tänderna, käkarna eller ansiktet
b)  grav, funktionshämmande, omfattande, medfödd utvecklingsstörning eller avsaknad av tänder
c) smärttillstånd i huvud- och käkregionen
d) strålbehandling av hals- och huvudregionen, cytostatikabehandling eller
e) mun- och tandvård som är nödvändig för behandling av någon annan sjukdom än en tandsjukdom.

Åldersgränser
Inga åldersgränser har fastställts för poliklinikavgiften och avgiften inom dagkirurgin.

Årligt avgiftstak
Avgifter som tas ut vid hälsovårdscentraler för specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar räknas inte med i det årliga avgiftstaket.

Motsvarighetsförteckningar

En motsvarighetsförteckning med åtgärder och nya klientavgifter inom mun- och tandvår-den har utarbetats och skickats till de ansvariga tandläkarna vid hälsovårdscentralerna per post i början av december 2009. Motsvarighetsförteckningarna finns också både som i word-format och pdf-format på kommunerna.net > Social- och hälsovård > Hälsocentral > Mun- och tandvård > Motsvarighetsförteckningar för mun- och tandvård.

Vård i serie

Bestämmelser om vård i serie finns i 11 § i klientavgiftsförordningen. För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehand-ling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård kan tas ut högst 7,50 euro per vårdtillfälle. Avgiften får dock tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. 

Det maximala antalet vårdtillfällen beträffande vård i serie omfattar samtliga serievårdsbesök, även om de gäller olika slags vård.

Som bilaga till detta cirkulär följer en promemoria om grunderna för fysioterapiavgiften för vård i serie och individuell fysioterapi. Promemorian har utarbetats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Promemorian finns även uppdaterad i elektronisk form under adressen: www.kommunerna.net > Social- och hälsovård > Klientavgifter > Vård i serie.

Åldersgränser
För vård i serie kan avgift tas ut av personer som fyllt 18 år. 

Årligt avgiftstak
Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

Kortvarig anstaltsvård

Bestämmelser om avgifter för kortvarig anstaltsvård finns i 12 § i klientavgiftsförordningen. Hos en patient som är i kortvarig anstaltsvård kan för vård och uppehälle tas ut

 • högst 32,50 euro per vårddag för kortvarig anstaltsvård.

 • hos den som är i kortvarig anstaltsvård vid en psykiatrisk verksamhetsenhet kan tas ut högst 15 euro per vårddag

Enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i klientavgiftsförordningen avser en vårddag den dag då en person har tagits in för anstaltsvård, vårddygnen därefter och den dag då personen i fråga lämnar anstalten. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande an-stalten inte ta ut avgift för den dag då klienten flyttas till en annan anstalt för vård. Vårddagsavgiften får tas ut endast en gång per kalenderdygn. Om en person tas in och skrivs ut under samma dygn tas en enda vårddagsavgift ut.

Kommunförbundet har redan tidigare i cirkulär 16/1997 ansett att en psykiatrisk verksamhetsenhet i situationer enligt 12 § i klientavgiftsförordningen avser en enhet som leds av en psykiater.

Vårddagsavgifter får inte tas ut för observationstid enligt 9 § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen medde-las ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i 8 § i mentalvårdslagen.

Kortvarig anstaltsvård kan ordnas vid anstalter inom både hälso- och sjukvården och soci-alvården.

Åldersgränser
Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får vårdavgifter inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

Årligt avgiftstak
Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket. När avgiftstaket nås, tas hos den som fyllt 18 år ut 15 euro per vårddag för kortvarig anstaltsvård.

Avgifter för dag- och nattvård

Bestämmelser om avgifter för dag- och nattvård finns i 13 § i klientavgiftsförordningen. Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne tas ut högst 15 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.

Avgift för dag- och nattvård får inte tas ut för vård som getts vid en verksamhetsenhet inom den psykiatriska öppenvården, för specialomsorger enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), för poliklinisk missbrukarvård eller för skyddat arbete som avses i 22 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp.

I förordningen om grunderna för öppenvård och institutionsvård (1507/2007) sägs att en person som hemma får dag- eller nattvård anses vara i öppenvård. Detta innebär också att en person som får dag- och nattvård anses vara i anstaltsvård.

Åldersgränser
Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

Årligt avgiftstak
Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

Avgifter för rehabilitering

Bestämmelser om avgifter för rehabilitering finns i 14 § i klientavgiftsförordningen. För rehabilitering som avses i 3 § 2 mom. 6 punkten i förordningen om medicinsk rehabilitering (1015/1991) och som ges handikappade i form av anstaltsvård eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingsstörda kan högst 11,30 euro per vårddag tas ut.

Vårddagsavgiften på 11,30 euro per vårddag som tas ut för rehabilitering gäller ovillkorligt endast handikappade och utvecklingsstörda personer. Om man vill ordna rehabilitering också för andra personer till vårddagsavgift för rehabilitering ska ett beslut fattas om detta i ett förtroendeorgan. Dessutom ska det beslutas om avgift ska tas ut efter att avgiftstaket nåtts och i så fall vilken avgift.

Åldersgränser
Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Åldersgränsen gäller samtliga personer under 18 år som får rehabiliterande anstaltsvård.

Årligt avgiftstak
Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket. Efter att avgiftstaket nåtts är rehabiliteringen avgiftsfri för handikappade och utvecklingsstörda personer i enlighet med 14 § i förordningen.

Avgifter för läkarintyg och läkarutlåtande

Bestämmelser om avgifter för intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare finns i 23 § i klientavgiftsförordningen. För intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläka-re kan, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 33,80 euro.

För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i vägtrafiklagen (267/1981) kan emellertid tas ut högst 40,70 euro. Närmare information om grunderna för avgiften finns i Kommunförbundets cirkulär: Ny klientavgift för körkortsintyg, 18/80/2007, 4.7.2007.

Avgift får inte tas ut för intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig på uppgifter som insamlats i samband med skol- och studerandehälsovården (friskintyg för ungdomar). Om läkarintyg och läkarutlåtanden skrivs ut under anstaltsvården kan avgift tas ut på normalt sätt.

Läkarintyg och läkarutlåtanden som skrivs ut vid en hälsovårdscentral och som ger personen sjukledighet betraktas som intyg som anknyter till vården och ingen avgift får tas ut. Kommunförbundets cirkulär: HFD:s beslut om avgifter för läkarintyg, 14/80/2005, 5.7.2005.

Intyg och utlåtanden för den som ansöker om en personlig förmån eller liknande anses inte anknyta till vården. Kommunförbundets cirkulär, Ändringar i bestämmelserna om uppgifter i folkhälsolagen, 17/80/2007, 27.6.2007, innehåller information om frågor kring läkarintyg och läkarutlåtanden. I förvaltningsdomstolens beslut 26.10.2007/00156/07/6209 anses bland annat ett läkarutlåtande som en person behöver för att ansöka om rehabilitering som bekostas av Folkpensionsanstalten vara ett avgiftsbelagt läkarutlåtande.

Åldersgränser
Det finns inga åldersgränser för avgifter som tas ut för läkarintyg och läkarutlåtanden.

Årligt avgiftstak
Avgifter som tas ut för läkarintyg och läkarutlåtanden räknas inte med i det årliga avgiftstaket.

Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts

Bestämmelser om avgifter för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts finns i 25 § i klientavgiftsförordningen. Hos en person som har fyllt 15 år och som har underlåtit att ut-nyttja och avbeställa mottagningstid som han eller hon har reserverat

 • hos en läkare vid hälsovårdscentral eller

 • för undersökning och vård av mun och tänder eller

 • inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller

 • för dyr diagnostisk avbildningsundersökning

kan tas ut högst 33,80 euro som s.k. bötesavgift. Avgift får dock inte tas ut när det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbeställts. Den s.k. bötesavgif-ten får tas ut även då tjänsten med stöd av lagstiftningen om klientavgifter är avgiftsfri, om villkoren för att ta ut avgiften i övrigt uppfylls.

Åldersgränser
Avgift får inte tas ut av personer under 15 år.

Årligt avgiftstak
Den s.k. bötesavgiften räknas inte med i det årliga avgiftstaket.

Avgiftstak

Avgiftstaket är 633 euro från och med ingången av år 2010, enligt 1 punkten i meddelandet som social- och hälsovårdsministeriet gav ut 26.11.2009. Avgiftstaket är bundet till folkpensionsindexet och avrundas till närmaste hela euro.

Bestämmelser om avgiftstak finns i 6 a § i klientavgiftsförordningen. Bestämmelser om avgifter som tas ut för kortvarig anstaltsvård efter att avgiftstaket nåtts finns i 26 a § i klientavgiftsförordningen. När avgiftstaket har överskridits får högst 15 euro per vårddag tas ut för kortvarig anstaltsvård för personer som har fyllt 18 år.

När det gäller tjänster för barn och unga under 18 år beaktas avgifterna som omfattas av avgiftstaket tillsammans med föräldrarnas eller andra vårdnadshavares avgifter. I Kommunförbundets cirkulär Avgiftstak för social- och hälsovårdens klienter, 38/80/99, 14.12.1999 konstateras att man med vårdnadshavare endast avser barns och ungas lagliga vårdnadshavare. När avgiftstaket nås eller överskrids kan de lagliga vårdnadshavarna sinsemellan fritt komma överens om på vilket sätt klientavgifter som fastställts för ett barn eller en ung person under 18 år räknas med i den ena lagliga vårdnadshavarens årliga avgiftstak.

Efter att avgiftstaket har nåtts är de tjänster som räknas med i avgiftstaket avgiftsfria, med undantag av avgiften för kortvarig anstaltsvård som tas ut av personer över 18 år och som är 15 euro per vårddag från och med början av år 2010. Detta innebär i allmänhet att de tjänster som ges till den ena lagliga vårdnadshavarens samtliga barn under 18 år är avgiftsfria. Efter att avgiftstaket nåtts får vårddagsavgifter inte längre tas ut för anstaltsvård för personer under 18 år, även om vårdavgifterna för sju vårddagar inte har räknats med i avgiftstaket.

Till en persons årliga avgiftstak räknas inte de klientavgifter som ersätts klienten med stöd av en lagstadgad försäkring (26 a § 1 mom. 1 punkten i klientavgiftsförordningen). Det här gäller situationer där en försäkringsanstalt på basis av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen med stöd av 13 a § i klientavgiftslagen är ansvarig för att till fullt belopp ersätta hälsocentralen och sjukhuset för kostnaderna för den skadade personens vård. Klientavgifterna påförs alltid den person som fått vård i enlighet med lag-stiftningen om klientavgifter även om avgifterna faktureras av den ansvariga försäkringsanstalten. Om försäkringsbolaget som är ansvarig inte betalar klientavgifterna är den skadade personen själv ansvarig för klientavgifterna. Om till exempel en skada antecknats som ett olycksfall i arbetet men senare visar sig vara en olycka på fritiden tas avgifterna ut till fullt belopp av den person som skadats.

Avgifter för långvarig anstaltsvård

Beloppet för eget bruk ändras eventuellt vid ingången av år 2010 om regeringens proposition 192/209 fastställs. Kommunförbundet skickar ett cirkulär efter att lagen har stadfästs. Procentandelarna för eget bruk fastställs när den nämnda regeringspropositionen har fastställts. Minimibeloppet för eget bruk är enligt 7 punkten i social- och hälsovårdsministeriets meddelande 26.11.2009 minst 97 euro i månaden från och med 1.1.2010.

Med stöd av 14 § 1 mom. i klientavgiftslagen kan kommunen eller samkommunen även då den för någon har ordnat anstalts-, institutions- eller familjevård uppbära och lyfta pensioner, livräntor, underhållsbidrag eller understöd eller andra fortlöpande eller som engångsbelopp inflytande inkomster, ersättningar eller fodringar som klienten har rätt till för den tid vården varar. Om kommunen lyfter sådana inkomster, ska kommunen enligt 33 § i klientavgiftsförordningen lämna minst 97 euro per månad för klientens personliga bruk från och med 1.1.2010.

Kommunen ska använda den rätt som föreskrivs i 14 § i klientavgiftslagen endast då vårdavgifterna ser ut att upprepade gånger förbli obetalda. En persons inkomster som kommu-nen lyfter kan endast användas för att betala vårdavgifterna för den vård som ordnas av kommunen och för att betala obetalda vårdavgifter som vårdperioden gett upphov till. Resten av inkomsterna ska omedelbart överföras till personens eget bruk. Kommunförbundet har skickat ut ett cirkulär om hanteringen av klienternas egna penningmedel inom social- och hälsovården: Hanteringen av klienters egna penningmedel inom social- och hälsovården, cirkulär 4/80/2000, Heli Sahala/eg 27.1.2000.

Minimibeloppet för eget bruk är bundet till arbetspensionsindexet och avrundas till närmaste hela euro.

Åldersgränser
Inga åldersgränser har fastställts för avgifterna inom långvarig anstaltsvård.

Årligt avgiftstak
Den inkomstbundna avgiften för långvarig anstaltsvård räknas inte med i det årliga avgifts-taket.

 

Övriga klientavgifter inom social- och hälsovården från och med 2010

I december skickar Kommunförbundet ut ett cirkulär om andra klientavgifter inom social- och hälsovården och om de klientavgifter som beskrivs nedan. Förändringarna i avgifterna behandlas mer ingående i cirkuläret. Här presenteras förändringarna i huvuddrag.

Tjänster under närståendevårdarens ledighet

När kommunen tillhandahåller vård för en vårdbehövande under en sådan ledig dag för närståendevårdaren som avses i 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och som ersätter den vård och omsorg närståendevårdaren ger, kan den avgift som tas ut av den vårdbehövande vara högst 10,60 euro per dygn, utan hinder av vad som bestämts i andra lagar eller förordningar. Enligt 2 punkten i social- och hälsovårdsministe-riets meddelande har avgiften höjts med folkpensionsindexet och avrundats till närmaste hela 0,10 euro.

Kommunförbundets cirkulär: Ny lag om stöd för närståendevård, 25/80/2005, 21.12.2005.

Service i hemmet – tillfällig hemservice

För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer.

I fråga om tillfällig hemsjukvård kan högst 13,70 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 8,70 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående och regelbunden hemsjukvård.

Service i hemmet – fortgående och regelbunden service

Inkomstgränserna som föreskrivs i 3 § 2 mom. i klientavgiftsförordningen har höjts med arbetspensionsindexet och avrundats till närmaste hela euro. Ändringen av inkomstgrän-serna kan sänka redan avtalade vårdavgifter. Eftersom man inte kan ta ut större avgifter av serviceanvändaren än vad det finns bestämmelser om i förordningen, bör detta beaktas vid justeringen av avgifterna från och med 1.1.2010.

Servicesedeln inom hemservice och hemsjukvård

I 29 b § i socialvårdslagen föreskrivs det om inkomstgränserna för inkomstrelaterad hemservice och servicesedlar inom hemservice i 29 b § i socialvårdslagen. Värdet på inkomst-relaterade servicesedlar inom hemservice och hemsjukvård är från och med 1.1.2010 minst 24 euro i timmen enligt 8 punkten i social- och hälsovårdsministeriets meddelande 26.11.2009, om hushållets inkomster inte överstiger den inkomstgräns som anges i lagen. Servicesedelns lägsta värde är dock minst 7 euro per timme.

Servicesedelns värde bestäms utgående från de inkomstgränser som anges i 29 b § 2 mom. i socialvårdslagen. Också dessa inkomstgränser har höjts med arbetspensionsindex-et och avrundats till närmaste hela euro i enlighet med 9 punkten i social- och hälsovårdsministeriets meddelande 26.11.2009. Därför ska också servicesedelns värde bestämmas i enlighet med de bestämmelser som träder i kraft 1.1.2010.

Beträffande servicesedlar inom hemservicen och hemsjukvården finns dessutom Kommunförbundets cirkulär Servicesedlar också i hemsjukvården, 7/80/2008, 12.2.2008 och Servi-cesedlar inom vård och omsorg, 18/80/2004, 27.5.2004.

Avgifter inom barnskyddet

Bestämmelser om avgifter inom barnskyddet finns i 20 § i klientavgiftsförordningen. Avgif-ten har höjts med folkpensionsindexet och avrundats till närmaste hela 0,10 euro. Avgiften kan vara högst 1 337,20 euro.

Högsta avgift och avrundning av avgift

Enligt 2 § i klientavgiftslagen får den avgift som tas ut för servicen vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas den högsta avgiften för service och att avgiften ska bestämmas enligt betalningsförmågan.

I lagstiftningen om klientavgifter saknas bestämmelser om avrundning av avgifter som tas ut av klienten. Vid avrundning av en avgift tillämpas därför bestämmelserna i lagen om avrundning av betalningar i euro (890/2000). En kommun, en samkommun eller ett förtroendeorgan som anges i en instruktion kan besluta att sänka de maximiavgifter som fastställs i lagstiftningen om klientavgifter.

 

Köp av tjänster

Om en kommun eller samkommun tillhandahåller service som köpta tjänster genom att köpa tjänsterna av en kommunal, privat eller någon annan serviceproducent så ska den som använder servicen betala samma avgifter och ersättningar som när motsvarande ser-vice tillhandahålls av kommunen eller samkommunen. Således räknas de klientavgifter som tas ut för de köpta tjänsterna med i avgiftstaket enligt samma grunder som om tjäns-ten vore en del av kommunens eller samkommunens egen verksamhet.

 

Införande av avgifter inom social- och hälsovården

Kommunfullmäktige eller samkommunens styrelse eller ett förtroendeorgan som anges i en instruktion beslutar om införande av avgifter enligt lagstiftningen om klientavgifter.

Ett beslut om avgifter kan inte fattas så att man bestämmer att den höjda avgiften ska tas ut retroaktivt (14.4.1994/1512 HFD 1994:A 22).

 

Sökande av ändring

Bestämmelser om sökande av ändring finns i 15 § i klientavgiftslagen. För att motsvara gällande lagstiftning har 15 § 4 mom. i klientavgiftslagen ändrats. Bestämmelsen om sökande av ändring lyder som följer:

Ändring i ett beslut av en tjänsteinnehavare får inte sökas genom besvär. Om den betalningsskyldige är missnöjd med ett beslut av en tjänsteinnehavare har den betalningsskyl-dige, om beslutet gäller avgift för socialservice, rätt att få det prövat av det organ som av-ses i 6 § i socialvårdslagen, om beslutet gäller avgift för service av hälsovårdscentralen, av det organ som avses i 6 § i folkhälsolagen och om beslutet gäller avgift för specialiserad sjukvård som ordnas av sjukvårdsdistriktet eller specialomsorger om utvecklingsstörda som ordnas av specialomsorgsdistriktet, av det organ som den beslutsfattande tjänsteinnehavaren lyder under.

Yrkandet på rättelse av ett beslut ska göras skriftligen inom 14 dagar efter att den betalningsskyldige fick del av beslutet. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur ärendet kan föras till prövningsorganet.

Ändring i ett avgiftsbeslut av ett organ som avses i 6 § i socialvårdslagen och 6 § i folkhälsolagen får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären får inom denna tid också lämnas in till det organ som fattat beslutet, och organet ska vidarebefordra dem till förvaltningsdomstolen tillsammans med sitt eget utlåtande. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
vice verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

 

Lisää aiheesta

Etiketter