Cirkulär 22/80/2009, Pirkka-Petri Lebedeff/eg, 5.10.2009

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om asfaltskartellen och Kommunförbundets rekommendation om fortsatta åtgärder för kommunerna och samkommunerna

Högsta förvaltningsdomstolen gav 29.9.2009 ett beslut i ett mål som gällde ett antal asfaltsföretags brott mot lagen om konkurrensbegränsningar. Med stöd av de framlagda bevisen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det på den finländska asfaltsmarknaden rådde en riksomfattande enhetlig kartell under åren 1994–2002. Kartellen har omfattat asfaltsentreprenader som beställts av såväl privata som kommunerna och staten, och målet för kartellen har varit att förhindra en fungerande konkurrens på den finländska asfaltsmarknaden. Kartellen har letts av Lemminkäinen Oyj. Efter högsta förvaltningsdomstolens beslut anser Kommunförbundet att varje kommun och samkommun bör göra en ny bedömning av om det finns skäl att väcka talan om skadestånd/återbäring av obehörig vinst av de bolag som anges i högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Kommunförbundet uppmanar kommunerna och samkommunerna att samarbeta så mycket som möjligt kring utredningen om grunderna för skadeståndstalan och de skador som kartellen orsakat. Kommunerna och samkommunerna har skäl att i mån av möjlighet bilda regionalt ändamålsenliga samarbetsnätverk för skötseln av ärendet och anställa en eller flera gemensamma jurister för att väcka och föra skadeståndstalan vid domstolen. Kommunförbundet anser det också motiverat att samarbetsnätverken i mån av möjlighet samarbetar med varandra.

På detta sätt kunde kommunerna och samkommunerna på ett så ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt som möjligt bevaka sina juridiska intressen gentemot kartellbolagen vid eventuella förlikningsförhandlingar eller kommande rättegångar om skadestånd eller återbäring av obehörig vinst.

Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna och samkommunerna på grund av högsta förvaltningsdomstolens aktuella beslut förnyar sina tidigare meddelanden för avbrytande av preskription i fråga om de bolag som anges i beslutet. Meddelandena ges på det sätt och med de intervall som anges i Kommunförbundets tidigare cirkulär ända tills kommunen eller samkommunen har väckt skadeståndstalan vid tingsrätten i fråga om alla grunder för talan.

Närmare upplysningar:
Pirkka-Petri Lebedeff, tfn (09) 771 2773, 0500 482 016
Antero Oksanen, tfn (09) 771 2454, 050 648 93

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Högsta förvaltningsdomstolen gav 29.9.2009 ett beslut i ett mål som gällde ett antal asfaltsföretags brott mot lagen om konkurrensbegränsningar. Med stöd av de framlagda bevisen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det på den finländska asfaltsmarknaden rådde en riksomfattande enhetlig kartell under åren 1994–2002. Kartellen har omfattat asfaltsentreprenader som beställts av såväl privata som kommunerna och staten, och målet för kartellen har varit att förhindra en fungerande konkurrens på den finländska asfaltsmarknaden. Kartellen har letts av Lemminkäinen Oyj.

Högsta förvaltningsdomstolen dömde de nedanstående bolagen att betala påföljdsavgifter till ett belopp av sammanlagt 82,55 miljoner euro. Det motsvarar i stort sett de belopp som konkurrensverket yrkat på inom de gränser som lagstiftningen medger. Påföljdsavgifterna fördelades på följande sätt:  

Lemminkäinen Oyj​ 68 miljoner euro​​
VLT Trading Oy (tid. Valtatie Oy)​ 4,8 miljoner euro​​​​
NCC Roads Oy​ 4,6 miljoner euro​​​
Skanska Asfaltti Oy​ 4,5 miljoner euro​​​
SA-Capital Oy​ 500 000 euro ​
Rudus Asfaltti Oy​ 100 000 euro ​
Super Asfaltti Oy​ 50 000 euro ​

 

Konkurrensverkets krav på en påföljdsavgift för Asfaltförbundet (numera Infra rf) avslogs, eftersom ärendet hade anhänggigjorts vid marknadsdomstolen för sent.

Efter högsta förvaltningsdomstolens kartelldom har det på nytt blivit aktuellt hur kommunerna och samkommunerna ska gå tillväga för att på ett så ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt som möjligt kunna bevaka sina juridiska intressen gentemot kartellbolagen i kommande rättegångar om skadestånd och återbäring av obehörig vinst.

Kommunförbundets tidigare cirkulär

I sitt cirkulär 20.4.2004 (17/80/2004) behandlade Kommunförbundet i korthet konkurrensverkets framställning 31.3.2004 om att marknadsdomstolen skulle påföra ett antal företag i asfaltbranschen en påföljdsavgift. I cirkuläret behandlades huvudsakligen de omedelbara åtgärder som Kommunförbundet rekommenderade att kommunerna och samkommunerna skulle vidta för att bevaka sina egna intressen och rättigheter med anledning av konkurrensverkets framställning. De omedelbara åtgärderna för bevakande av kommunernas och samkommunernas intressen och rättigheter gällde då avbrytande av preskriptionstiden för eventuell skadeståndsfordran/återbäring av obehörig vinst och preliminär utredning av skadeståndsbeloppet.

I sitt cirkulär 2.11.2006 (18/80/2006) behandlade Kommunförbundet i korthet tidsplanen för den muntliga behandlingen av konkurrensverkets framställning hos marknadsdomstolen och meddelande för avbrytande av preskription beträffande samtliga bolag och sammanslutningar som nämndes i framställningen. Kommunförbundet påminde också om att ett meddelande för avbrytande av preskription skulle delges samtliga dessa bolag och sammanslutningar senast 31.12.2006, så att frågorna angående preskriptionen av fordringarna inte skulle aktualiseras i praktiken.

I sitt cirkulär 19.5.2008 (18/80/2008) behandlade Kommunförbundet i korthet innehållet i marknadsdomstolens beslut 19.12.2007 och tiden för väckande av skadeståndstalan enligt lagen om konkurrensbegränsningar. I cirkuläret uppmanades varje kommun avgöra själv när en eventuell skadeståndstalan ska väckas mot de företag som anges i marknadsdomstolens beslut. Kommunförbundet har ansett det motiverat att åtminstone skadeståndstalan som baserar sig på 18 a § i lagen om konkurrensbegränsningar väcks mot bolagen vid marknadsdomstolen senast 31.3.2009. I cirkuläret rekommenderade Kommunförbundet också att kommunerna, oberoende av hur de går till väga med skadeståndskrav enligt 18 a § i lagen om konkurrensbegränsningar, skulle se till att avbryta preskriptionen av krav som gäller andra ersättningsgrunder på det sätt och med de intervall som angavs i Kommunförbundets tidigare cirkulär ända tills kommunen, i fråga om alla grunder för talan, har väckt skadeståndstalan vid tingsrätten mot de företag som anges i marknadsdomstolens beslut.

Kommunförbundets rekommendation om åtgärder

Enligt högsta förvaltningsdomstolens lagakraftvunna beslut rådde på den finländska asfaltsmarknaden under åren 1994–2002 en riksomfattande enhetlig kartell som har omfattat asfaltsentreprenader som beställts av såväl privata som för kommunerna och staten, och målet för kartellen har varit att förhindra en fungerande konkurrens på den finländska asfaltsmarknaden. Flera kommuner och samkommuner har därför på nytt tagit upp ärendet och står i beråd att utreda närmare vilka skador som kartellen förorsakat dem, vilka förmåner de gått miste om samt vilka förutsättningar det finns att yrka på skadestånd/återbäring av obehörig vinst och vilka utsikterna är att få igenom kraven gentemot de bolag som anges i högsta förvaltningsdomstolens beslut.

I enlighet med Kommunförbundets tidigare uppmaning hade 16 kommuner senast 31.3.2009 väckt talan hos Helsingfors tingsrätt om skadestånd/återbäring av obehörig vinst gentemot vissa av de bolag som anges i högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Efter högsta förvaltningsdomstolens beslut har varje kommun och samkommun skäl att göra en ny bedömning av om det finns juridiska grunder att yrka på skadestånd/återbäring av obehörig vinst av de bolag som anges i högsta förvaltningsdomstolens beslut och därefter eventuellt väcka talan vid tingsrätten på bolagens hemort. Om ersättningskraven riktar sig mot ett bolag med hemort i Helsingfors, såsom Lemminkäinen Oyj, VLT Trading Oy (tid. Valtatie Oy), Skanska Asfaltti Oy eller Rudus Asfaltti Oy, är det motiverat att yrka på ersättning av alla bolag samtidigt vid Helsingfors tingsrätt, eftersom det finns juridiska förutsättningar för detta med stöd av 10 kap. 1, 6, 7 och 7 a § i rättegångsbalken.  Av processekonomiska skäl är det ändamålsenligt att ersättningskraven gentemot alla bolag behandlas tillsammans vid tingsrätten.

Vid bedömningen av om Rudus Asfaltti Oy ska åläggas att betala en påföljdsavgift för Asfalttineliö Oy:s, Espoon Asfaltti Oy:s och Asfalttipiste Oy:s förfarande konstaterar högsta förvaltningsdomstolen i punkt 1 290 i sitt beslut bland annat att Asfalttipiste och Espoon Asfaltti kan anses ha haft en viss koppling till det samarbete som stridit mot lagen om konkurrensbegränsningar. Bevisföringen mot dessa bolag har ändå varit ytlig och är inte tillräcklig för att säkra slutsatser ska kunna dras om bolagens konkreta konkurrensbegränsningar eller deras verkliga roll i kartellen. När man dessutom beaktar karaktären av de förseelser som bolagen påståtts ha gjort sig skyldiga till, har bolagens förfarande ingen betydelse vid bedömningen av påföljdsavgiften för Rudus Asfaltti Oy. Däremot konstateras i punkt 1 302 och 1 305 i högsta förvaltningsdomstolens beslut att Asfalttineliö Oy har deltagit i kartellen och på grund av detta har domstolen påfört en påföljdsavgift för Rudus Asfaltti Oy.

Kommunförbundet uppmanar kommunerna och samkommunerna att samarbeta så mycket som möjligt kring utredningen om grunderna för skadeståndstalan och de skador som kartellen orsakat. Kommunerna och samkommunerna har skäl att i mån av möjlighet bilda regionalt ändamålsenliga samarbetsnätverk för skötseln av ärendet och anställa en eller flera gemensamma jurister för att väcka och föra skadeståndstalan vid domstolen. Kommunförbundet anser det också motiverat att samarbetsnätverken i mån av möjlighet samarbetar med varandra.

Enligt Kommunförbundets uppfattning skulle detta vara ett sätt för kommunerna och samkommunerna att på ett så ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt som möjligt bevaka sina juridiska intressen gentemot kartellbolagen vid eventuella förlikningsförhandlingar eller kommande rättegångar om skadestånd eller återbäring av obehörig vinst. 

Eftersom eventuella stämningsansökningar i ärenden av denna karaktär och omfattning kräver tid, rekommenderar Kommunförbundet att kommunerna och samkommunerna på grund av högsta förvaltningsdomstolens aktuella beslut förnyar sina tidigare meddelanden för avbrytande av preskription i fråga om de bolag som anges i beslutet. Meddelandena ges på det sätt och med de intervall som anges i Kommunförbundets tidigare cirkulär ända tills kommunen eller samkommunen, i fråga om alla grunder för talan, har väckt skadeståndstalan vid tingsrätten mot de bolag som anges i högsta förvaltningsdomstolens beslut.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne   
verkställande direktör

Kari Prättälä
direktör, juridiska ärenden

Etiketter