Cirkulär 15/80/2009, Sinikka Huhtala/aha, 12.6.2009

Influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, och subtyp H5N1 är allmänfarliga smittsamma sjukdomar tills förordningen om smittsamma sjukdomar ändras

Influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, och subtyp H5N1 är allmänfarliga smittsamma sjukdomar tills förordningen om smittsamma sjukdomar ändras


Influensavirus A av subtyp H1N1 sprider sig hotande på andra håll av världen. De smittade i Finland är ännu få och därför är det motiverat att man försöker förebygga och begränsa sjukdomen i enlighet med de befogenheter som lagstiftningen om smittsamma sjukdomar ger, trots att WHO den 11 juni 2009 meddelade att influensapandemin förorsakad av influensavirus A av den nya subtypen H1N1 har börjat.

Genom en förordning av statsrådet ändrades förordningen om smittsamma sjukdomar den 4 juni 2009 så att influensavirus A av subtyp H5N1 och subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, tillsvidare är allmänfarliga smittsamma sjukdomar.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO handlar det om en internationell situation som hotar folkhälsan. WHO höjde den 27 april 2009 hotnivån på pandemiskalan 1–6 till fas 4 och den 29 april 2009 höjdes hotnivån till fas 5. WHO meddelade att den pandemiska fasen 6 började den 11 juni 2009.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn 09 771 26 44, 050 584 60 02
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, framför allt frågor som gäller behandling av patienter och läkemedelsfrågor,
tfn 09 771 27 74, 050 331 03 14
Johanna Karlström, tfn 09 771 24 29, 050 551 09 63

Källor
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar (389/2009)
Utvecklingsfaserna i en pandemi enligt WHO 
Pandemiavarautumisen suojain- ja lääkevarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti, Social- och hälsovårdsministeriets utredningar 2008:51

--------------------------------------------------------------------------------

Utvecklingsfaserna i en pandemi enligt WHO

WHO har fastställt utvecklingsfaserna i en pandemi på skalan 1–6.

Fas 1:

Nya subtyper av fågelinfluensaviruset har inte konstaterats hos människor. Hos djur kan det förekomma subtyper av viruset som tidigare orsakat infektioner hos människan, men risken för att människor smittas är liten.

Fas 2:

Nya subtyper av influensaviruset har inte konstaterats hos människor. Den subtyp av viruset som förekommer hos djur innebär dock en avsevärd risk för att människor smittas.

Fas 3:

Det förekommer smitta från nya subtyper av viruset till människor, men viruset smittar inte från människa till människa, ELLER smittar sporadiskt från människa till människa vid nära umgänge.

Fas 4:

Små utbrott av sjukdomen som innebär att smittan från människa till människa är begränsad. Sjukdomen smittar mycket lokalt, vilket visar att viruset inte har anpassat sig så väl till människan.

Fas 5: Det förekommer influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1 som är en ny typ av mänsklig influensa 4.5.2009.

Geografiskt begränsade stora utbrott av sjukdomen vilket innebär att viruset i stigande grad anpassar sig till människan. Viruset är eventuellt ännu inte mycket smittsamt (risken för en pandemi är betydande).

Fas 6: Det är fråga om en pandemisk fas:

Sjukdomen smittar oupphörligt och ökar inom hela befolkningen. På basis av tidigare erfarenheter kan den första pandemivågen följas av en andra och eventuellt en tredje våg som det nya viruset orsakar 3–9 månader efter att den första vågen ebbat ut. Den andra vågen kan vara lika kraftig eller kraftigare än den första.

Alla utvecklingsfaser i en pandemi enligt WHO utgör dokumentkällan även för det här cirkuläret.

Influensavirus A av subtyper H1N1 och H5N1 är tillsvidare allmänfarliga smittsamma sjukdomar i Finland

Den 4 juni 2009 stadsfäste statsrådet en ändring i förordningen om smittsamma sjukdomar enligt vilken hänvisningen till WHO:s meddelande om att en influensaepidemi har börjat stryks vid de allmänfarliga smittsamma sjukdomarna influensa A av subtyp H5N1 och subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, vilka fogats till förteckningen i 2 § över allmänfarliga smittsamma sjukdomar.

I den ändrade och gällande förordningen om smittsamma sjukdomar lyder bestämmelsen om ovan nämnda sjukdomar som följande:

  • influensavirus A av subtyp H1N1, ny typ av mänsklig influensa

  • influensavirus A av subtyp H5N1

Förordningen trädde i kraft 05.06.2009.

Efter att social- och hälsovårdsministeriet anser att den pandemiska fasen i Finland har börjat, kan ministeriet slopa influensavirus A av subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, och subtyp H5N1 från förteckningen över allmänfarliga smittsamma sjukdomar i 2 § i förordningen om smittsamma sjukdomar.

Med detta cirkulär ändras Kommunförbundets cirkulär 4.5.2009 till denna del på grund av ändringen av förordningen (389/2009).

De klientavgifter som tas ut för behandling av influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1 och H5N1

Avgiftsfria hälsovårdstjänster enligt 5 § 1 mom. 4 punkten i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) är vaccinering enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1985), undersökning och behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar och läkemedel som ordineras för behandlingen samt isolering av den som har eller misstänks ha insjuknat, undersökning och behandling av HIV-infektion, gonorré och klamydiainfektion som sprids vid könsumgänge samt läkemedel som ordineras för behandling av den som har insjuknat i en anmälningspliktig smittsam sjukdom (31.5.1996/367).

Om social- och hälsovårdsministeriet ändrar förordningen om smittsamma sjukdomar och stryker influensavirus A av subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, och/eller influensavirus A av subtyp H5N1 från förteckningen över allmänfarliga smittsamma sjukdomar, tas klientavgifter ut på normalt sätt i hälsocentraler, inom den specialiserade sjukvården och i fråga om köpta tjänster. På samma sätt skaffar personen i öppen vård själv medicinerna på normalt sätt.

Mediciner och vaccineringar som tillhandahålls gratis av försöjningsberedskapscentralen är avgiftsfria. För influensavaccinationerna bör det finnas på lager vid hälsocentraler och sjukhus åtminstone två nålar och sprutor för befolkningen på lager i regionen. Sprutorna och nålarna behövs för modellvaccinet och den egentliga influensavaccinationen.

Kommunernas och samkommunernas kostnader

Om sjukdomen sprider sig i Finland och om det uppstår situationer som till exempel kräver att större grupper sätts i karantän, kan kostnader ersättas av staten.

Kommunförbundets cirkulär 13/80/2007, 31.5.2007

I Kommunförbundets ovan nämnda cirkulär redogörs för ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar den 1 december 2006 och i förordningen om smittsamma sjukdomar den 1 januari 2007. 

WHO:s hälsoreglemente trädde i kraft den 15 juni 2007. Finlands gällande lagstiftning uppfyller i huvudsak de krav som hälsoreglementet ställer på avtalsstaterna. WHO kan även ge avtalsstaterna rekommendationer om hot mot folkhälsan på det nationella eller internationella planet.

Ändringarna i lagstiftningen och WHO:s hälsoreglemente ger möjlighet att behandla personer som insjuknat i en allmänfarlig sjukdom också mot deras vilja. Som en ny sanktion togs i lagstiftningen in bestämmelser som ger möjlighet att sätta personer och varor i karantän också mot personernas vilja.

I detta cirkulär redogörs noggrannare för hälsocentralernas och sjukhusens skyldigheter och ansvar och för lagstiftningen om klientavgifter.

Sedan Kommunförbundet skickade sitt cirkulär har en rapport färdigställts, Pandemiavarautumisen suojain- ja lääkevarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti, (SHM:s utredningar 2008:51). I arbetsgruppens rapport har fastställts de lagstadgade grunderna för hälso- och sjukvårdspersonalens skyddsåtgärder och bestämmelserna bakom dessa samt en bedömning av behovet att skydda personalen.

Särskild vikt bör fästas vid att en ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar fastställs vid hälsocentralerna och om detta inte har gjorts ansvarar den ledande läkaren vid hälsocentralen för skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Länkarna till dokumenten i cirkulär 13/80/2007, 31.5.2007 har setts över så det blir lättare att få tillgång till behövliga dokument.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter