Cirkulär 17/80/2009, Sinikka Huhtala/aha 28.7.2009

Influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1 som är en ny typ av mänsklig influensa stryks ur förordningen om smittsamma sjukdomar 27.7.2009

Influensavirus A av subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, sprider sig nu snabbt också i Finland och därför är det inte längre möjligt att genom åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar förhindra att sjukdomen sprids.

Finland övergår från sjukdomens begränsningsfas till lindringsfasen. Under begränsningsfasen försökte man förhindra att sjukdomen fördes in i landet med resande. I lindringsfasen ligger tyngdpunkten på att förebygga svåra sjukdomsformer.

Genom en förordning av statsrådet som träder i kraft 27.7.2009 ändras förordningen om smittsamma sjukdomar så att influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, stryks från förteckningen över allmänfarliga smittsamma sjukdomar.

Detta innebär att klientavgifter tas ut i vanlig ordning från och med förordningens ikraftträdande för behandlingen av, undersökningar av och läkemedel mot influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1 som är en ny typ av mänsklig influensa.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, framför allt frågor som gäller behandling av patienter och läkemedelsfrågor,
tfn (09) 771 27 74, 050 331 03 14
Johanna Karlström, tfn (09) 771 24 29, 050 551 09 63

Källor 
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar (556/2009, länk till pdf-fil)
H1N1 stryks från listan över allmänfarliga smittsjukdomar, social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 23.7.2009

Influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1 stryks från förteckningen över de allmänfarliga smittsamma sjukdomarna

Statsrådet fastställde 23.7.2009 en ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar enligt vilken en smittsam sjukdom stryks från förteckningen över allmänfarliga smittsamma sjukdomar i 2 §:

Influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1 som är en ny typ av mänsklig influensa

Förordningen trädde i kraft 27.7.2009.

Genom detta cirkulär ändras till denna del Kommunförbundets cirkulär 13/80/2009 (4.5.2009) och 15/80/2009 (12.6.2009).

Influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 (s.k. fågelinfluensa) är fortfarande en allmänfarlig smittsam sjukdom enligt förordningen om smittsamma sjukdomar.

De åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar som kan vidtas mot personens vilja och som innebär isolering av personer som misstänks ha insjuknat eller behandling av personer som insjuknat kan inte längre tillämpas efter att den ändrade förordningen trätt i kraft. Detta innebär också att sjukdomen hos personer som misstänks ha insjuknat i influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1 i regel inte längre fastställs genom laboratorieundersökningar.

Klientavgifter som tas ut för behandling av influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1 vid hälsocentraler och inom den specialiserade sjukvården

Eftersom den sjukdom som orsakas av influensavirus A av subtyp H1N1 inte längre är en sådan allmänfarlig smittsam sjukdom som avses i förordningen om smittsamma sjukdomar, är inte heller undersökning, behandling och läkemedel som ordineras för behandlingen avgiftsfria (med stöd av 5 § 1 mom. 4 punkten i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992). För behandling av sjukdomen tas således klientavgifter ut på normalt sätt.

Klientavgifter kan tas ut från och med den dag förordningen träder i kraft. Det är motiverat att informera om ändringar i klientavgifterna på vårdplatsernas anslagstavlor e.d. där informationen finns tillgänglig för servicetagarna. Personer som får behandling ska informeras så snabbt som möjligt. Det finns också annars skäl att ha information tillgänglig för servicetagarna om klientavgifterna, hur de bestäms och hur de tas ut.

Läkemedel som används vid behandlingen av influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1

Enligt social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 244/2009 daterat 22.7.2009 används antivirala läkemedel i regel vid vården av allvarliga sjukdomsfall och personer i riskgrupperna. Institutet för hälsa och välfärd definierar riskgrupperna tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet.

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen för det läkemedel, Tamiflu, som används vid behandlingen av influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1, betalas endast i de fall då läkemedlet ordineras en person som tillhör en riskgrupp för behandling av ifrågavarande sjukdom som fastställts genom laboratorieundersökning. Då man nu i regel avstår från fastställande av sjukdomen genom laboratorieundersökningar, betalas därför inte alltid ersättning enligt sjukförsäkringslagen för läkemedlet Tamiflu.

För det andra läkemedlet, Relenza, som används för behandling av den sjukdom som orsakas av influensavirus A av subtyp H1N1 har inte fastställts ett sådant referenspris som avses i sjukförsäkringslagen och därför ersätts läkemedlet inte med stöd av sjukförsäkringslagen.

Eftersom de nödvändiga antivirala läkemedel som en läkare inom den kommunala hälso- och sjukvården ordinerar kan stå helt eller delvis utanför sjukförsäkringsersättningen, bör frågan beaktas vid beviljandet av utkomststöd.

När de läkemedel som Försörjningsberedskapscentralen skaffat tas i bruk, kommer priset på läkemedel att sjunka avsevärt. De läkemedel som Försörjningsberedskapscentralen bekostar kommer enligt nuvarande uppgifter att distribueras via apotek.

Information om vacciner ges senare.

Kommunernas och samkommunernas kostnader

Om sjukdomssituationen förvärras i Finland, kommer kommunerna och samkommunerna eventuellt att få ersättning för kostnaderna av statliga medel. Beslut om eventuella ersättningar fattas i samband med behandlingen av statsbudgeten.

De nyaste anvisningarna finns uppdaterade på webbsidorna för social- och hälsovårdsministeriet, www.stm.fi, och Institutet för hälsa och välfärd, www.thl.fi. Också Kommunförbundets webbplats www.kommunerna.net uppdateras och länkas till social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
vice verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter