Cirkulär 21/80/2009, Sinikka Huhtala/aha 2.10.2009

Inledandet av vaccineringen mot influensa A(H1N1)v och vaccinationsordningen

Det är fråga om influensavirus A(H1N1)v som markeras med bokstaven v för att särkskiljas från säsonginfluensan.

​Vaccinet mot influensa A(H1N1)v anländer till Finland i oktober 2009. Vaccinationsordningen regleras i förordningen om smittsamma sjukdomar. Den kommunala hälso- och sjukvården ska iaktta den fastställda vaccinationsordningen.

Närmare anvisningar om vaccineringen och distributionen av vaccin till den kommunala hälso- och sjukvården ges av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Paragraf 8 som införts i förordningen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 25.9.2009 och gäller till och med 31.5.2010.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, (09) 771 2644, 050 584 6002

Bilaga
Statsrådets förordning om temporär ändring av förordningen om    smittsamma sjukdomar 707/2009

 

Vaccinet anländer till Finland

Försörjningsberedskapscentralen beställde våren 2009 vaccin mot influensavirus A (H1N1)v för hela befolkningen. Det första vaccinpartiet anländer till Finland i oktober 2009. Det resterande vaccinet kommer enligt nuvarande uppgifter att anlända i partier varje vecka fram till utgången av februari 2010. Som det nu ser ut räcker vaccinet till att en gång vaccinera alla de personer som vill bli vaccinerade och vid behov två gånger vaccinera de personer som hör till riskgrupperna.

Eftersom allt vaccin inte anländer på samma gång har man beslutat att fastställa en vaccinationsordning i 8 § i förordningen om smittsamma sjukdomar. Bestämmelsen är i kraft 25.9.2009–31.5.2010.

Kommuner och samkommuner som upprätthåller hälsocentraler ansvarar för att vaccineringen ordnas och utförs, om inget annat meddelas separat. Med stöd av 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar svarar staten för vaccineringen inom försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och fångvårdsväsendet samt vid statens vårdanstalter och andra liknande statliga inrättningar.

Vaccinering av befolkningsgrupper

I enlighet med 8 § i förordningen om smittsamma sjukdomar och promemorian 24.9.2009 som ligger till grund för paragrafen utförs vaccineringarna av olika befolkningsgrupper i följande ordning:

 

 

 

 

1​

Personal inom hälso- och socialvården samt apoteksanställda i undbetjäningsuppgifter som har direkt kontakt med vården och transporten av infektionspatienter eller infektionsbenägna 
patienter​

Personal inom hälso- och socialvården samt apoteksanställda i undbetjäningsuppgifter som har direkt kontakt med vården och transporten av infektionspatienter eller infektionsbenägna patienter​

Motiveringen är att dessa grupper utsätts för smitta i sitt arbete och att vården, transporten och läkemedelsförsörjningen för insjuknade måste upprätthållas. Vaccinering av personal som deltar i det direkta patientarbetet tryggar tillgången till akut vård också för andra behövande än dem som insjuknat i influensan. Vaccinering av hälso- och sjukvårdspersonalen är ett primärt mål också bland annat i anvisningarna av Världshälsoorganisationen WHO och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC. Det finns uppskattningsvis 200 000 personer inom denna grupp i Finland.

2​

 

Gravida kvinnor

Utgående från de epidemiologiska uppgifter som samlats under pandemins gång är det entydigt att gravida kvinnor löper större risk att insjukna allvarligt än andra personer. Gravida kvinnor är bland de första som ska vaccineras såväl enligt WHO:s som ECDC:s rekommendationer. Antalet gravida kvinnor som ska vaccineras uppskattas vara högst 50 000.

​3

 

Personer som har fyllt 6 månader och är under 65 år och som på grund av att de lider av en sjukdom hör till riskgruppen

Personer som på grund av en sjukdom hör till riskgruppen löper störst risk för svåra sjukdomsformer, behov av sjukhusvård och död. Av dem som avlidit i den nuvarande pandemin har tre av fem haft någon bakomliggande sjukdom. Vaccineringen av personer som fyllt 65 år anses inte vara lika brådskande som vaccineringen av unga, eftersom de aktuella uppgifterna indikerar att äldre insjuknar mer sällan än den övriga befolkningen. Äldre antas ha ett skydd som härstammar från tidigare pandemier. Också i Finland har man vid undersökningar som gjorts vid Institutet för hälsa och välfärd hittat antikroppar hos dessa personer som indikerar skydd.

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar har rekommenderat motsvarande högsta åldersgräns för den riskgrupp som ska högprioriteras. Institutet för hälsa och välfärd ger närmare rekommendationer för definitionen av riskgrupper. Enligt uppgifter från Folkpensionsanstaltens register finns det cirka 350 000 personer i Finland som hör till riskgruppen på grund av en sjukdom.

 

​4

Barn som har fyllt 6 månader och är under 3 år och som inte hör till riskgruppen​

 

Utgående från epidemiologiska uppgifter har små barn den högsta incidensen och löper störst risk av åldersgrupperna att behöva sjukhusvård. Dessutom bär små barn influensavirus i svalget i högre utsträckning och under en längre tid än övriga åldersgrupper och är därigenom också betydande smittbärare. Det finns knappt 150 000 barn i denna ålder i vårt land.

​5

 

Personer i åldern 3–24 år som inte hör till riskgruppen samt beväringar

Utgående från de uppgifter man har om den nuvarande pandemin är incidensen i denna åldersgrupp högst i relation till befolkningsmängden. Dessa åldersgrupper är därför av stor betydelse för virusspridningen. Genom vaccinering av dessa grupper sparas levnadsår och skapas också ett s.k. flockskydd för övriga åldersgrupper. Dessutom är också vaccinets effekt sannolikt bäst i denna åldersgrupp. Det finns 1 300 000 personer inom denna grupp i vårt land.

6​

 

Personer som har fyllt 65 år och som på grund av att de lider av en sjukdom hör till riskgruppen

Utgående från uppgifterna om den nuvarande pandemin är incidensen klart lägre i denna åldersgrupp än i de övriga. För en äldre person som hör till riskgruppen på grund av en bakomliggande sjukdom är ändå risken för att insjukna allvarligt klart förhöjd. Därför är det motiverat att vaccinera personer i denna grupp före friska personer i arbetsför ålder. Det finns cirka 350 000 finländare i denna grupp.

När vaccineringen når den sista gruppen vet vi redan mer om hur pandemin framskrider och kan då på nytt bedöma behovet av att vaccinera hela befolkningen. Utgående från den information om pandemin som finns nu lönar det sig också inom denna grupp att prioritera yngre årsklasser, eftersom incidensen är klart högre bland dem än bland äldre årsklasser. I denna grupp finns cirka 3 miljoner finländare.

Ordnande av vaccineringen och kostnaderna

Vaccineringen är allmän, frivillig och avgiftsfri för befolkningen. Vaccineringen antecknas i den vaccinerade personens journalhandlingar i enlighet med 12 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) på det sätt som uppföljningen av biverkningar förutsätter och för vilket Institutet för hälsa och välfärd ger särskilda anvisningar.

Enligt promemorian ska Institutet för hälsa och välfärd se till att vaccinet distribueras och att expertstöd ges till de kommuner och samkommuner som upprätthåller hälsocentraler. Vaccinet är avgiftsfritt för hälsocentralerna. Hälsocentralerna ska ha tillräckligt med sprutor och kanyler för vaccineringen.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
vice verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter