Cirkulär 27/80/2009, Piia Sinisalo/aha 7.12.2009

Inskrivningsärenden som gäller fastigheter överförs från tingsrätterna till Lantmäteriverket 1.1.2010

 • bland annat ska anmälan enligt 9 § i förköpslagen från och med 1.1.2010 istället för till tingsrätten göras till inskrivningsmyndigheten, dvs. den behöriga lantmäteribyrån
 • ny lag och förordning om köpvittnen i kraft 1.1.2010

Inskrivningsärenden som gäller fastigheter överförs från tingsrätterna till Lantmäteriverket 1.1.2010. Med inskrivningsärenden som gäller fastigheter avses lagfart, inteckningar och inskrivning av särskilda rättigheter.

Från början av år 2010 är inskrivningsmyndigheten för fastigheter den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde fastigheten finns. Från och med 1.1.2010 söks inskrivning och avgörs inskrivningsärenden hos den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde fastigheten finns.

Viktigt för kommunerna och städerna är dessutom att den skriftliga anmälan om beslut att nyttja förköpsrätt enligt 9 § i förköpslagen från och med 1.1.2010 istället för till tingsrätten ska göras till inskrivningsmyndigheten, dvs. den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde fastigheten finns. Enligt 10 § i förköpslagen förlorar kommunen sin förköpsrätt om anmälan inte gjorts till rätt myndighet inom utsatt tid. 

Också registrering av utvecklingskostnadsersättning enligt 91 p § och anmälningar som gäller bygguppmaning enligt 97 § i markanvändnings- och bygglagen ska från och med 1.1.2010 istället för till tingsrätten göras till den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. 

Utöver de ändringar som gjorts i jordabalken har överföringen av inskrivningsärenden medfört tekniska justeringar i flera olika lagar. Också regleringen av lagfarts- och inteckningsregistret har delvis reviderats.

En särskild lag har stiftats om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden (24.7.2009/584). Paragraf 1 i lagen innehåller en förteckning över de lagar som träder i kraft 1.1.2010.

I samband med överföringen av inskrivningsärenden, dvs. 1.1.2010, träder också en ny lag om köpvittnen (24.7.2009/573) och statsrådets förordning om köpvittnen (8.10.2009/734) i kraft, och den gamla köpvittnesförordningen (5.12.1996/958) upphävs.

Närmare upplysningar:
Piia Sinisalo, juridiska ärenden, tfn (09) 771 2457
Matti Holopainen, samhälle, teknik och miljö, tfn (09) 771 2269
Alf Henriksson, juridiska ärenden, tfn (09) 771 2451

Inskrivningsärenden som gäller fastigheter överförs från tingsrätterna till Lantmäteriverket 1.1.2010

– Bland annat ska anmälan enligt 9 § i förköpslagen från och med 1.1.2010 istället för till tingsrätten göras till inskrivningsmyndigheten, dvs. den behöriga lantmäteribyrån

Med inskrivningsärenden som gäller fastigheter avses lagfart, inteckningar och inskrivning av särskilda rättigheter.   

Från början av år 2010 är inskrivningsmyndigheten den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde fastigheten finns. Bestämmelser om antalet lantmäteribyråer och om deras verksamhetsområden och förvaltningsorter utfärdas genom en förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Från och med 1.1.2010 söks inskrivning och avgörs inskrivningsärenden hos den behöriga lantmäteribyrån. Fram till 31.12.2009 kl. 16.15 kan inskrivningsansökningarna lämnas in till den tingsrätt inom vars domkrets fastigheten är belägen.

Viktigt för kommunerna och städerna är dessutom att den anmälan om beslut att nyttja förköpsrätt som ska göras skriftligt enligt 9 § i förköpslagen från och med 1.1.2010 ska göras till inskrivningsmyndigheten, dvs. den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde fastigheten finns. Fram till 31.12.2009 kl. 16.15 ska anmälan göras till den tingsrätt inom vars domkrets fastigheten är belägen. Detta är viktigt att beakta, eftersom kommunen enligt 10 § i förköpslagen förlorar sin förköpsrätt om anmälan inte gjorts till rätt myndighet inom utsatt tid. 

I 9 § i förköpslagen har inga andra ändringar gjorts än den ändring som gäller inskrivningsmyndigheten. Paragraf 9 i förköpslagen som träder i kraft 1.1.2010 lyder på följande sätt:

Om kommunen beslutar att nyttja sin förköpsrätt till en såld fastighet, ska kommunen skriftligt meddela detta till köparen och säljaren och till den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. Beslutet ska fattas och anmälan om det göras till inskrivningsmyndigheten inom tre månader från det att överlåtelsebrevet blivit bestyrkt. Beslutet ska utan dröjsmål delges köparen och säljaren som bevislig delgivning enligt förvaltningslagen (434/2003).

Om överlåtelsen omfattar fastigheter inom två eller flera inskrivningsmyndigheters verksamhetsområden, ska den anmälan som avses i 1 mom. göras särskilt till respektive inskrivningsmyndighet.

Också registrering av utvecklingskostnadsersättning enligt 91 p § och anmälningar som gäller bygguppmaning enligt 97 § i markanvändnings- och bygglagen ska från och med 1.1.2010 istället för till tingsrätten göras till den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. 

Det faktum att inskrivningsmyndigheten ändrats har förutsatt ändringar främst i de bestämmelser som gäller inskrivningsförfarandet. Ändringarna påverkar knappast alls grunderna för avgörande av inskrivningsärenden. De centrala bestämmelserna om inskrivningsärenden finns i jordabalken. I och med ändringen övergår man vid behandlingen av inskrivningsärenden till att tillämpa bestämmelserna om förvaltningsförfarande, varvid procedurbestämmelserna i jordabalken kompletteras med förvaltningslagen. Också sökandet av ändring i inskrivningsärenden ändras. Ändring i beslut som gäller inskrivningsärenden söks hos jorddomstolen och ändring i jorddomstolens beslut söks hos högsta domstolen med besvärstillstånd.

Utöver de ändringar som gjorts i jordabalken har överföringen av inskrivningsärenden/ändringen av inskrivningsmyndigheten medfört tekniska justeringar i flera olika lagar. Också regleringen av lagfarts- och inteckningsregistret har delvis reviderats. Lagen om lagfarts- och inteckningsregister upphävs, men förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (5.12.1996/960) fortsätter att gälla. Lagfarts- och inteckningsregistret upprätthålls från början av år 2010 av Lantmäteriverket.

En särskild lag har stiftats om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden (24.7.2009/584). Paragraf 1 i lagen innehåller en förteckning över de lagar som träder i kraft 1.1.2010. I bilagan finns en förteckning över de ändringar i de olika lagarna som är viktigast med tanke på kommunerna.

I 4 § i införandelagen finns bestämmelser om anhängiga ärenden. När den lagstiftning som gäller överföring av inskrivningsärenden träder i kraft ska enligt bestämmelsen de inskrivningsärenden som är anhängiga vid tingsrätterna överföras till de behöriga inskrivningsmyndigheterna, dvs. lantmäteribyråerna, för avgörande. 

I införandelagen ingår också en särskild bestämmelse om hänvisningsbestämmelser i annan lagstiftning för att undvika oriktigheter. I 10 § i lagen sägs att ”Om det i någon annan lag finns bestämmelser om anmälan till tingsrätt eller domare i inskrivningsärenden, avses med anmälan efter det att de lagar som nämns i 1 § trätt i kraft anmälan till inskrivningsmyndigheten”.

– Ny lag och förordning om köpvittnen i kraft 1.1.2010

I samband med överföringen av inskrivningsärenden, dvs. 1.1.2010, träder också en ny lag och förordning om köpvittnen i kraft, och den gamla köpvittnesförordningen (5.12.1996/958) upphävs.

I den nya lagen om köpvittnen (24.7.2009/573) finns bestämmelser på lagnivå om köpvittnen. Med stöd av 11 § i lagen har statsrådets förordning om köpvittnen (734/2009) utfärdats. Förordningen innehåller närmare bestämmelser bland annat om beteckningen för ett köpvittne, anvisningar för parterna, köpvittnets bevis och köpvittnets meddelande.

Jämfört med tidigare innehåller den nya lagen och förordningen om köpvittnen bland annat följande ändringar/preciseringar som kommunerna bör beakta:

 • De uppgifter som gäller förordnande av och tillsyn över köpvittne överförs från tingsrätterna till lantmäteribyråerna.

 • Bestämmelserna om meddelande om bestyrkta överlåtelser har ändrats och preciserats. De viktigaste bestämmelserna finns i 6 § i lagen och 5 och 6 § i förordningen.

 • Köpvittnet ska utan dröjsmål meddela den lantmäteribyrå och den kommun inom vars område föremålet för överlåtelsen finns att överlåtelsen har bestyrkts. Enligt 5 § i förordningen ska köpvittnet lämna meddelandet elektroniskt inom två dygn efter det att överlåtelsehandlingen eller någon annan åtkomsthandling har bestyrkts.

 • Köpvittnet kan lämna meddelandet per brev eller som telekopia endast av synnerligen vägande orsaker.

 • I fråga om bestyrkta överlåtelser av outbrutna områden eller gjorda förbehåll ska köpvittnet sända en kopia av överlåtelsehandlingen jämte kartor till den behöriga lantmäteribyrån och den kommun inom vars verksamhetsområde det outbrutna området finns.

 • Om föremålen för överlåtelsen finns inom olika lantmäteribyråers eller kommuners område ska till köpvittnets meddelande fogas en kopia av överlåtelsehandlingen eller en separat förteckning över fastigheterna, av vilken framgår fastighetsbeteckningarna samt de outbrutna områdena med hjälp av en karta eller i övrigt tillräckligt specificerade.

 • Lantmäteriverket är registeransvarig för köpvittnesregistret. Bland annat kommunerna ska lämna den registeransvarige de uppgifter som avses i 8 § 2 mom. i lagen om köpvittnen och meddela ändringar i uppgifterna.

 • Ämbetsverket ska hålla en förteckning framlagd där det framgår vilka anställda vid ämbetsverket som är köpvittnen och vilka köpvittnen som har förordnats av chefen för ämbetsverket. Enligt 2 § i förordningen ska ämbetsverket eller kommunen föra förteckning över de tjänstemän i ämbetsverkets eller kommunens tjänst som är köpvittnen. I förteckningen antecknas de uppgifter som anges i 2 § i förordningen.

 • Köpvittnet ska alltid kontrollera uppgifterna om fastigheten i lagfarts- och inteckningsregistret och i fastighetsregistret, dock inte om överlåtelsen bestyrks utomlands. Köpvittnet ska också kontrollera från vilken registerenhet området överlåts.

 • Bestämmelserna om köpvittnets journal har preciserats och justerats. Köpvittnet ska bland annat årligen och utan dröjsmål i det fall att köpvittnesuppdraget upphör sända journalen till vederbörande ämbetsverk (/kommun) för att bevaras där. Köpvittnet eller den myndighet som bevarar journalen ska på begäran lämna uppgifter ur journalen och kopior av handlingarna. Ett personnummer i journalen får inte lämnas ut i onödan.

 • Bestämmelser om de avgifter som ska tas ut för ett köpvittnes prestationer och om ersättning för resekostnader utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Ett köpvittne som verkar med stöd av sin tjänsteställning ska redovisa avgiften till staten eller kommunen.

 • Nuvarande förordnanden till köpvittne som tingsrätten har utfärdat gäller till utgången av år 2011 eller tills köpvittnet fyller 65 år.

På Lantmäteriverkets webbsidor, http://www.maanmittauslaitos.fi/ru/default.asp?id=243 > tietoa maasta > kiinteistöasiat > kaupanvahvistus, kommer senast 15.12.2009 att läggas ut anvisningar om bestyrkande av köp. Dessutom skickar Lantmäteriverket varje köpvittne ett brev om förfarandet med bestyrkande av köp.

Detaljerad och heltäckande information om regleringen finns i lagen om köpvittnen (573/2009) och statsrådets förordning om köpvittnen (734/2009). Bilagan innehåller rubriker med de ändringar i huvuddrag som är viktigast för kommunerna.

Mer information:

 • Lag om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden 24.7.2009/584

 • Lag om köpvittnen 24.7.2009/573

 • Statsrådets förordning om köpvittnen 8.10.2009/734

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 827 om avgifter för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp under 2010

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om antalet lantmäteribyråer, byråernas verksamhetsområden och förvaltningsorter nr 170, utfärdad 18.3.2009. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2010.

 • Lantmäteriverkets webbsidor: Information om inskrivningsärenden, www.kirjaamisasiat.fi/startsida, och om bestyrkande av köp, http://www.maanmittauslaitos.fi/ru/default.asp?id=243 > tietoa maasta > kiinteistöasiat > kaupanvahvistus.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Kari Prättälä
direktör, juridiska ärenden

Bilaga
Lagändringar som träder i kraft 1.1.2010 i samband med överföringen av inskrivningsärenden

 

Lisää aiheesta