Cirkulär 14/80/2009, Jyrki Laurinmäki/eg, 1.6.2009

Kommunernas betalningsandelar enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut 31.12.2008

Enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut för 2008 uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar till totalt 3 593 529,13 euro. Av de sammanlagda budgeterade betalningsandelarna togs 80 procent ut i förskott.


Av kommunerna uppbärs skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna, dvs. 634 328,13 euro. Förskott återbetalas inte och tilläggsandelar tas inte ut om beloppet understiger 16,82 euro.

Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan en kommun ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter att kommunen fått del av beslutet.

Närmare upplysningar:
Jyrki Laurinmäki, tfn (09) 771 20 41
Katriina Nokelainen, tfn (09) 771 21 10

Bilaga
Kommunernas betalningsandelar 2008

Kommunernas betalningsandelar enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut 31.12.2008

Kommunala arbetsmarknadsverket har i förskott tagit ut betalningsandelar av kommunerna för 2008 i enlighet med den budget som Finlands Kommunförbunds fullmäktige godkände 29.11.2007. De budgeterade betalningsandelarna uppgick till totalt 3 699 000 euro. I enlighet med Kommunförbundets fullmäktiges beslut togs 80 procent av den budgeterade summan ut i förskott.

Kommunförbundets fullmäktige godkände 5.5.2009 Kommunala arbetsmarknadsverkets bokslut för 2008. Enligt bokslutet uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar till totalt 3 593 529,13 euro. Skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna, 634 328,13 euro, tas ut av kommunerna enligt bilagan till detta cirkulär.

Enligt 6 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) uppbärs utgifterna för arbetsmarknadsverket hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan uppbäras förskott.

På bemyndigande av fullmäktige beslutade Kommunförbundets styrelse 30.6.1994 att förskott inte återbetalas och att tilläggsandelar inte tas ut om det är fråga om belopp som understiger 100 mark.

I 7 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket sägs:

”En kommun kan hos styrelsen för kommunernas centralorganisation ansöka om rättelse av beslut om en betalningsandel som ålagts kommunen. Rättelse skall sökas inom 30 dagar från delfåendet av brevet om betalningsandelen. I beslut av styrelsen för kommunernas centralorganisation om rättelse av betalningsandel får kommunen söka ändring genom besvär hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.”

Skillnaden mellan kommunens förskott på betalningsandelen och den slutliga betalningsandelen återbetalas till/tas ut av kommunen efter att besvärstiden gått ut. 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne  
verkställande direktör

 

Jyrki Laurinmäki
administrativ direktör

Etiketter