Cirkulär 6/80/2010, Siru Aura/eg, 17.2.2010

Finansiering kan sökas från Kommunförbundets samarbetsprogram för kommuner i nord och syd fram till den 15.3.2010

Finlands kommuner, samkommuner och landskapsförbund kan igen ansöka om finansiering från Kommunförbundet för planering och genomförande av samarbete med kommuner i Afrika. Ansökningstiden går ut 15.3.2010 och gäller både nya kommuner och kommuner som redan deltar i programmet. Finansiering för genomförandet av samarbetsprojekt kan sökas till ett belopp på i genomsnitt 100 000 euro per år. För planering av samarbetsprojekt kan beviljas 20 000 euro.

​Programmet stödjer sådant samarbete mellan kommuner i nord och syd som stärker kompetensen i kommunerna, utbudet av basservice, god förvaltning och lokalt beslutsfattande med beaktande av principerna för hållbar utveckling. Programmet stödjer också fostran till internationalism och fördomsfrihet.

Samarbetet skapar förutsättningar för de finländska kommunerna att fungera i en allt mer internationell omvärld och möjligheter att påverka globala förändringsprocesser samt främja utvecklingen av kommunernas funktioner och basservice.

Programmet baserar sig på treåriga finansieringsavtal med utrikesministeriet. I den externa halvtidsöversynen som genomförts på uppdrag av utrikesministeriet för programperioden 2008–2010 rekommenderas en fortsättning på programmet. Förhandlingarna med utrikesministeriet om perioden 2011–2013 pågår för närvarande.

På programmets webbsidor finns ansökningsblanketter och anvisningar: www.kommunerna.net/north-south.

Närmare upplysningar:
Heikki Telakivi, tfn 050 667 40, heikki.telakivi@kommunforbundet.fi 
Heli Liikkanen, tfn 050 572 6208, heli.liikkanen@kommunforbundet.fi
Karita Immonen, tfn 050 312 0223, karita.immonen@kommunforbundet.fi

 

 

 

Finansiering kan sökas från Kommunförbundets samarbetsprogram för kommuner i nord och syd fram till den 15.3.2010

Finlands Kommunförbunds program för samarbete mellan kommuner i nord och syd har beviljats 5 miljoner euro i finansiering av utrikesministeriet år 2008–2010. Finlands kommuner, samkommuner och landskapsförbund kan ansöka om denna finansiering från Kommunförbundet för planering och genomförande av samarbete med kommuner i Afrika. Ansökningstiden går ut 15.3.2010 och gäller både nya kommuner och kommuner som redan deltar. Finansiering för genomförandet av samarbetsprojekt kan sökas till ett belopp på i genomsnitt 100 000 euro per år. För planering av samarbetsprojekt kan beviljas 20 000 euro. Finansieringen täcker de ekonomiska kostnaderna för samarbetet.

Finlands Kommunförbund har sedan år 2002 administrerat och utvecklat ett samarbetsprogram för kommuner i nord och syd som med hjälp av statens finansiering för utvecklingssamarbete ger möjlighet till samarbete mellan finländska kommuner och kommuner i syd. Programmet baserar sig på treåriga finansieringsavtal med utrikesministeriet. I pilotskedet 2002–2004 uppgick finansieringen till 1 miljon euro, år 2005–2007 till 3,9 miljoner euro och under den nuvarande programperioden är finansieringen 5 miljoner euro. Förhandlingarna med utrikesministeriet om perioden 2011–2013 pågår.

Samarbetsprogrammet för kommuner i nord och syd skapades på initiativ av Kommunförbundet. Målet är att främja kommuninvånarnas välfärd, kvaliteten och tillgången på basservice, god förvaltning och lokal delaktighet. Med hjälp av programmet stärks kommuninvånarnas möjligheter att delta i utvecklingen av samhället och livsmiljön.

Det ligger i de finländska kommuninvånarnas intresse att kommunerna i allt högre grad vänder sig utåt, förbi kommunens och landets gränser. Effekterna av globala fenomen – såsom klimatförändringen, miljöfrågor, världshandeln, internationella fördrag, säkerhet, folkrörelser – är ju alltid också lokala. Alla bär ett globalt ansvar. Samtidigt fostrar internationaliseringen kommunerna och stärker kommuninvånarnas fördomsfrihet och färdigheter att svara mot förändringar i den globala omvärlden. Kommunerna lär sig att ta tillvara den kulturella mångfalden i sin omvärld och utnyttja mångsidiga internationella kommunala nätverk.

I programmet deltar både stora och små finländska kommuner: Haapavesi, Hartola, Hattula och Janakkala, Tavastehus, Kangasala, Kemi, Karleby, Lahtis, Lempäälä, Uleåborg, Salo, Tammerfors, Vasa, Vanda samt utbildningssamkommunen i Tavastehusregionen.

Geografiskt omfattar programmet hela Afrika. År 2010 förekommer samarbete med lokalförvaltningarna i Sydafrika, Namibia, Swaziland, Tanzania, Kenya och Ghana.

De grundläggande principerna för samarbetsprogrammet är interaktion, ömsesidigt lärande och jämställdhet mellan kommunerna i nord och syd. Strävan efter transparens, öppenhet och hållbara resultat styr allt samarbete.

De finländska och afrikanska kommunerna planerar tillsammans ett sådant samarbete som bäst gagnar kommunernas behov och mål, beaktar deras särdrag och strategier och samtidigt främjar en hållbar och högklassig utveckling av kommunerna. Jämställdheten är viktig på så sätt att bägge parterna hörs och att förändringstrycket på bägge parterna bedöms. Tillsammans skapas mål så att alla ska ha nytta av att delta i programmet. Genom att samarbeta lär sig lokalförvaltningens institutioner av varandra och skapar sinsemellan kompetens.

Det kommunala samarbetet bedrivs till exempel inom vård och omsorg, undervisning, kommunalteknik, infrastruktur, miljö, kultur, näringsliv och biblioteksverksamhet. Samarbetet innebär ofta utbyte av kunskap, färdigheter och kompetens mellan lokalförvaltningens tjänsteinnehavare, arbetstagare och förtroendevalda. Praktiska projekt genomförs för att utveckla basservicen och främja god förvaltning och delaktighet. Dessutom görs jämförelser och utredningar samt bildas nätverk för att främja den kommunala utvecklingen. Sammantaget är kommunernas samarbete processinriktat, målinriktat och resultatinriktat. 

Programmets mål följer målen i FN:s millenniedeklaration och Finlands utvecklingspolitiska program – att utveckla lokal- och regionalförvaltningen, minska fattigdomen, främja hållbar utveckling och stärka jämställdheten mellan könen och i samhället. För att uppfylla FN:s millenniemål, som Finland förbundit sig till, behövs kommunernas särskilda kompetens för utvecklingssamarbete. De finländska kommunerna har nästan en halv miljon anställda och heltäckande sakkunskap i tillhandahållandet av basservice.

Också EU betonar kommunernas roll i utvecklingssamarbetet – kommissionen gav år 2008 ett meddelande i frågan och kommissionen beviljar också finansiering för kommunernas utvecklingssamarbete (Non-state actors and local authorities).

Finansiering för genomförandet av samarbetsprojekt kan sökas till ett belopp på i genomsnitt 100 000 euro per år. För planering av samarbetsprojekt kan beviljas 20 000 euro. De finländska kommunerna kan ansöka om finansiering för samarbetet två gånger per år senast 15.3 och 15.9.

På programmets webbsidor finns ansökningsblanketter och anvisningar: www.kommunerna.net/north-south.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  

verkställande direktör 

Heikki Telakivi 
direktör för internationella relationer

Etiketter