Cirkulär 11/80/2010, Jyrki Laurinmäki/eg, 1.6.2010

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2009

Kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader uppgick år 2009 till sammanlagt 4 024 158,50 euro. Av de sammanlagda budgeterade betalningsandelarna togs 80 procent ut i förskott.

​Skillnaden mellan de betalningsandelar som tagits ut i förskott och de slutliga betalningsandelarna, 924 161,50 euro, tas ut av eller återbärs till kommunerna. Belopp på mindre än 16,82 euro återbärs eller uppbärs inte.

Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan en kommun ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter att kommunen fått del av beslutet.

Närmare upplysningar:
Jyrki Laurinmäki, tfn (09) 771 2041
Katriina Nokelainen, tfn (09) 771 2110

Bilaga 
Betalningsandelar per kommun år 2009

 

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2009

År 2009 tog Finlands Kommunförbund utgående från den budget som Kommunförbundets fullmäktige godkände 29.11.2008 ut förskott på kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets verksamhet. Av de sammanlagda budgeterade betalningsandelarna togs 80 procent av beloppet ut i förskott i enlighet med Kommunförbundets fullmäktigebeslut.

Kommunförbundets fullmäktige godkände bokslutet 2009 för Finlands Kommunförbund 3.6.2010. I bokslutet ingår också Kommunala arbetsmarknadsverkets intäkter och kostnader. Enligt bokslutet uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader till sammanlagt 4 024 158,50 euro. Skillnaden mellan de betalningsandelar som tagits ut i förskott och de slutliga betalningsandelarna, 924 161,50 euro, tas ut av kommunerna enligt den kommunvisa tabellen som bifogas.

Enligt 6 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) uppbärs utgifterna för arbetsmarknadsverket hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år.

Kommunförbundets styrelse har 30.6.1994 med fullmakt av fullmäktige beslutat att förskott på betalningsandelar inte återbärs och slutliga betalningsandelar inte tas ut om det är fråga om ett belopp som understiger 100 mark.

I 7 § lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket sägs att

”En kommun kan hos styrelsen för kommunernas centralorganisation ansöka om rättelse av beslut om betalningsandel som ålagts kommunen. Rättelse skall sökas inom 30 dagar efter från delfåendet av brevet om betalningsandelen. I beslut av styrelsen för kommunernas centralorganisation om rättelse av betalningsandel får kommunen söka ändring genom besvär hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.”

Skillnaden mellan de betalningsandelar som tagits ut i förskott och de slutliga betalningsandelarna återbärs eller tas ut av kommunerna när besvärstiden löpt ut.  

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma   
verkställande direktör

 

Jyrki Laurinmäki
administrativ direktör

Etiketter