Cirkulär 17/80/2010, M. Paavilainen/eg, 14.9.2010

Läkaruppgifter som omfattar utövande av offentlig makt inom den kommunala hälso- och sjukvården

Riksdagens biträdande justitieombudsman fäste i sitt beslut 4.3.2010 uppmärksamhet vid att uppgifter i vilka offentlig makt utövas inom kommunala hälso- och sjukvårdsenheter också har skötts av inhyrd personal eller läkare som arbetar på basis av avtal om köp av tjänster och som står i ett arbetsavtalsförhållande till en privat serviceproducent.

​Enligt den starka huvudregeln kan läkaruppgifter som omfattar utövande av offentlig makt endast skötas av läkare som står i tjänsteförhållande till en kommun, samkommun eller någon annan offentlig sammanslutning. Om kommunen eller samkommunen inte har tillgång till egna läkare i tjänsteförhållande, kan den vid behov köpa läkaruppgifter som omfattar utövande av offentlig makt av en annan offentlig sammanslutning utförda av en läkare som står i tjänsteförhållande till denna sammanslutning.

En läkare som står i arbetsavtals- eller uppdragsförhållande till en kommun, en samkommun eller en privat serviceproducent kan i regel inte utöva offentlig makt. En läkare som är anställd hos en privat serviceproducent har i princip inte heller något straffrättsligt tjänsteansvar.

I detta cirkulär beskrivs tolkningen av gällande lagstiftning i ljuset av tillsynsmyndigheternas ställningstaganden. Det är således inte fråga om Kommunförbundets riktlinjer.

Närmare upplysningar:
Mika Paavilainen, tfn 09 771 2429
Päivi Koivuranta-Vaara, tfn 09 771 2774
Ulla-Riitta Parikka, tfn 09 771 2227
Sinikka Huhtala, tfn 09 771 2644
Johanna Karlström, tfn 09 771 2124
Lauri Niittylä, tfn 09 771 2102

Bilaga
Promemoria om läkaruppgifter som omfattar utövande av offentlig makt inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läkaruppgifter som omfattar utövande av offentlig makt inom den kommunala hälso- och sjukvården

Riksdagens biträdande justitieombudsman fäste i sitt beslut 4.3.2010 uppmärksamhet vid att uppgifter i vilka offentlig makt utövas inom kommunala hälso- och sjukvårdsenheter också har skötts av inhyrd personal eller läkare som arbetar på basis av avtal om köp av tjänster och som står i ett arbetsavtalsförhållande till en privat serviceproducent.

Enligt den starka huvudregeln kan läkaruppgifter som omfattar utövande av offentlig makt endast skötas av läkare som står i tjänsteförhållande till en kommun, samkommun eller någon annan offentlig sammanslutning. Om kommunen eller samkommunen inte har tillgång till egna läkare i tjänsteförhållande, kan den vid behov köpa läkaruppgifter som omfattar utövande av offentlig makt av en annan offentlig sammanslutning utförda av en läkare som står i tjänsteförhållande till denna sammanslutning.

En läkare som står i arbetsavtals- eller uppdragsförhållande till en kommun, en samkommun eller en privat serviceproducent kan i regel inte utöva offentlig makt. En läkare som är anställd hos en privat serviceproducent har i princip inte heller något straffrättsligt tjänsteansvar.

En kommun eller samkommun kan inte utan stöd av en lagbestämmelse överföra läkaruppgifter som omfattar utövande av offentlig makt till en privat serviceproducent till exempel genom avtal med den privata serviceproducenten. Sådana avtal ska alltså betraktas som lagstridiga till den del som de gäller utövande av offentlig makt.

Det finns ingen entydig definition av offentlig makt i lagen, och uppgifter som omfattar utövande av offentlig makt räknas i allmänhet inte heller upp i lagstiftningen. Vid sedvanlig vård av patienter utövas ingen offentlig makt, och vårdåtgärder kan i allmänhet inte betraktas som utövande av offentlig makt. I läkaruppgifter kan ändå ingå till exempel tvångsvård av patienten eller beslut som ska betraktas som utövande av offentlig makt och som förutsätter bedömning av tjänstgörande läkare med tjänsteansvar. Det är främst fråga om åtgärder som gäller vård eller omsorg och som begränsar individens frihet betydligt eller på annat sätt ingriper i individens grundläggande rättigheter som tryggas i grundlagen.

I lagstiftningen om hälso- och sjukvård finns ett antal särskilda bestämmelser om uppgifter som endast kan utföras av en tjänsteläkare. Huruvida en uppgift eller verksamhet inbegriper utövande av offentlig makt eller inte avgörs i sista hand från fall till fall exempelvis utgående från i vilken grad man genom beslutet eller verksamheten de facto ingriper i individens grundläggande rättigheter.

Kommunförbundet ber kommuner och samkommuner säkerställa att det vid behov finns en läkare som står i tjänsteförhållande till den egna kommunen, en annan kommun eller samkommunen tillgänglig för uppgifter som omfattar utövande av offentlig makt. I jourliknande situationer som förutsätter en läkares omedelbara åtgärder kan dock även en uppgift som omfattar utövande av offentlig makt undantagsvis utföras också av en jourhavande läkare utan tjänsteförhållande.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för klientens självbestämmanderätt inom social- och hälsovården med mandatperioden 1.8.2010–31.12.2011. Arbetsgruppen tillsätter underarbetsgrupper varav en kommer att behandla frågor som gäller tjänsteansvar och utövande av offentlig makt. Kommunförbundet informerar kommunerna och samkommunerna så snabbt som möjligt om kommande lagändringar och tidsplanen för dem.

Enligt vår syn bör man i fortsättningen i lagen bestämma om läkarens möjlighet att i brådskande fall sköta en uppgift som omfattar utövande av offentlig makt, om det är nödvändigt för att förebygga ett allvarligt hot mot patientens eller andra personers liv eller hälsa eller för att skydda folkhälsan.

Utövande av offentlig makt och arrangemang i anknytning till läkartjänster beskrivs närmare i bilagan.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 

Kari Nenonen

vice verkställande direktör

 

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter