Cirkulär 14/80/2010, Sinikka Huhtala/aha, 8.6.2010

Vaccineringen mot influensa A(H1N1)v fortsätter till utgången av maj 2011

Till förordningen om smittsamma sjukdomar fogades 25.9.2009 en ny paragraf 8 som reglerar vaccineringen av olika befolkningsgrupper mot influensaviruset A(H1N1)v och vaccineringsordningen. Bestämmelsen var temporär och gällde 25.9.2009–31.5.2010.

​Bestämmelsen är nu ändrad så att den gäller till 31.5.2011. Samtidigt är 8 § 2 mom. om vaccineringsordningen upp-hävd.

Närmare anvisningar om vaccineringen och distributionen av vaccin till den kommunala hälso- och sjukvården ges av so-cial- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Närmare upplysningar:
Päivi Koivuranta-Vaara, medicinska frågor, tfn 09 771 27 74, 050 538 46 47
Sinikka Huhtala, betalningar, tfn 09 771 26 44, 050 584 60 02

Bilagor
Statsrådets förordning om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar 369/2010
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet 421/2004 

 

Influensa A(H1N1)v -läget i Finland i maj-juni 2010

Inga fall av influensa orsakad av virus A(H1N1)v har upptäckts i Finland efter mars 2010. Inte heller tycks virussjukdomen finnas i Europa. För närvarande förekommer influensavi-rus A(H1N1)v mest i Sydostasien och Centralamerika.

Andra vågen av influensan väntas till Finland och Europa eventuellt på hösten 2010 och vintern 2011.

Influensa orsakad av influensavirus A(H1N1)v ströks från förteckningen över allmänfarliga smittsamma sjukdomar 27.7.2009 när 2 § i förordningen om smittsamma sjukdomar änd-rades.

Vaccin och vaccinering

I Finland är cirka 50 procent av befolkningen vaccinerad. I Sverige och Holland är andelen omkring 70 procent, i övriga Europa lägre än i Finland. Det höga antalet icke-vaccinerade i Finland och Europa möjliggör en omfattande andra våg av influensaepidemin.

Vaccineringen är allmän, frivillig och avgiftsfri för befolkningen (5 § 1 mom. 4 punkten i la-gen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Finland har fått allt vaccin som landet beställt. Det vaccin som använts i vårt land har varit effektivt och allvarliga biverkningar har inte konstaterats.

Det är viktigt att fortsätta med vaccineringarna, för att de som ännu inte låtit vaccinera sig ska vara skyddade mot smitta. Eftersom bestämmelsen om vaccineringsordning i förord-ningen är struken, kan hälsocentralen ordna vaccineringen som den vill, men centralen ska aktivt erbjuda vaccineringen.

Kommuner och samkommuner som upprätthåller hälsocentraler ansvarar för att vacciner-ingen ordnas och utförs. Hälsocentralen ska se till att vaccineringen antecknas i den vacci-nerade personens journalhandlingar i enlighet med 12 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992).

Staten sköter fortsättningsvis vaccineringen vid statliga inrättningar och inom försvarsmak-ten, gränsbevakningsväsendet, fångvårdsväsendet och andra statliga inrättningar.

Finland har tillräckligt med vaccin för hela befolkningen. Institutet för hälsa och välfärd ska se till att vaccinet distribueras och att expertstöd ges till de kommuner och samkommuner som upprätthåller hälsocentraler.

Vaccinet är avgiftsfritt för hälsocentralerna.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter