Cirkulär 27/780/2011, Eeva-Liisa Virnes/eg, 16.12.2011

Ändringar i klientavgifterna inom socialvården 1.1.2012

Klientavgifterna inom social- och hälsovården indexjusteras regelbundet vartannat år. 

Statsrådets förordning 17.11.2011 (1147/2011) och social- och hälsovårdsministeriets meddelande 17.11.2011 (1148/2011) föreskriver om de indexjusteringar som träder i kraft vid ingången av år 2012. 

Kommunförbundet har gett ut följande cirkulär om ändringarna som träder i kraft 1.1.2012:

  • klientavgifterna inom social- och hälsovården (24/80/2011)

  • klientavgifterna inom socialvården (27/80/2011)

Barndagvårdsavgifterna stiger 1.8.2012. Kommunförbundet skickar ut ett cirkulär om avgiftsändringarna i januari–februari 2012.

Närmare upplysningar: 
Eevaliisa Virnes (åldringsvård), tfn 09 771 2364, 050 357 3478
Jaana Viemerö (service för handikappade), tfn 09 771 2303, 050 511 1090
Aila Puustinen-Korhonen (barnskydd), tfn 09 771 2610, 050 344 6884
Tero Tyni, tfn 771 2246, 050 364 8163
Sami Uotinen, tfn 09 771 2623, 050 341 3349

Källor 
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (1147/2011)

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa  indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården  och servicesedlar för hemservice och hemsjukvård  (1148/2011).

 

Ändringar i klientavgifterna inom socialvården 1.1.2012

Inledning 

Klientavgifterna inom social- och hälsovården, inkomstgränserna för inkomstrelaterade tjänster och inkomstgränserna för självrisken i servicesedeln inom regelbunden hemservice och hemsjukvård är indexbundna sedan början av augusti 2008. Indexjusteringarna görs vartannat år.

Statsrådets förordning (1147/2011) och social- och hälsovårdsministeriets meddelande (1148/2011) har utfärdats om de indexjusteringar som träder i kraft vid ingången av år 2012.

Avgifter som tas ut för tjänster under närståendevårdarens ledighet

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård har en närståendevårdare rätt till minst tre dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag.

När kommunen ordnar vård för en vårdbehövande under en sådan ledig dag för närståendevårdaren som avses i 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och vården ersätter den vård och omsorg närståendevårdaren ger, kan den avgift som tas ut hos den vårdbehövande fortfarande vara högst 10,60 euro per dygn, utan hinder av vad som bestäms i andra lagar eller förordningar.

Avgifter för service i hemmet

Enligt 3 § 1 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan man för fortgående och regelbunden hemsjukvård och hemservice ta ut en månadsavgift som bestäms enligt servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

Månadsavgiften för service i hemmet får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger.

 

Från och med 1.1.2012 är betalningsprocenttalen och inkomstgränserna:

Anlal personer Inkomstgräns euro/mån ​Beltalningsprosent
1​ 528​ 35​
2​ 975 22​
3​ 1 528 ​ 18​
4​ 1 890 ​ 15​
5​ 2 288 ​ 13​
6​ 2 627 ​ 11​

 

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 321 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.

Ändringarna i inkomstgränserna kan innebära att klientavgifterna för service i hemmet sjunker. Avgifterna ska därför justeras i enlighet med de nya inkomstgränserna från och med 1.1.2012.

För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. I fråga om tillfällig hemsjukvård kan från och med 1.1.2012 högst 13,80 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 8,70 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 1 mom.

Avgifter för dag- och nattvård

Bestämmelser om avgifter för dag- och nattvård finns i 13 § i klientavgiftsförordningen. Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en verksamhetsenhet inom socialvården antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne från och med 1.1.2012 tas ut högst 15,10 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.

Avgifter för kortvarig anstaltsvård

Bestämmelser om avgifter för kortvarig anstaltsvård finns i 12 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan från och med 1.1.2012 tas ut högst 15,10 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 32,60 euro per vårddag för annan kortvarig anstaltsvård.

Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter ändå inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. En avgift får inte heller tas ut för observationstid enligt 9 § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av patientens vilja som avses i 8 § i mentalvårdslagen.

Enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i klientavgiftsförordningen avser en vårddag den dag då en person har tagits in för anstaltsvård, vårddygnen därefter och den dag då personen i fråga lämnar anstalten. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande anstalten inte ta ut avgift för den dag då klienten flyttas till en annan anstalt för vård. Per kalenderdygn får vårddagsavgift tas ut endast en gång. Om en person tas in och skrivs ut under samma dygn tas en enda vårddagsavgift ut.

Avgiftstaket som justerats med folkpensionsindexet och som avses i 6 a § i klientavgiftsförordningen är enligt social- och hälsovårdsministerns meddelande 636 euro från och med 1.1.2012.

Från och med 1.1.2012 kan för kortvarig anstaltsvård tas ut högts 15,10 euro per vårddag när avgiftstaket har överskridits.

Avgifter för långvarig anstaltsvård

Enligt 7 c § 1 och 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan avgiften för långvarig anstaltsvård utgöra högst 85 procent av vårdtagarens nettoinkomster. Om den make/maka eller sambo som förtjänar mera är intagen för anstaltsvård, utgör avgiften 42,5 procent av makarnas eller sambornas sammanräknade nettoinkomster.

Enligt 10 b § 4 mom. i klientavgiftslagen beaktas handikappsförmånerna som inkomster då klientavgiften fastställs för en vårdtagare i långvarig anstaltsvård. Också den hemmaboende makens/makans eller sambons handikappförmåner beaktas som inkomster med stöd av klientavgiftslagen. 

Det med arbetspensionsindex justerade beloppet som ska stå till förfogande för en klient i långvarig anstaltsvård är minst 99 euro per månad från den 1 januari 2012, enligt social- och hälsovårdsministeriets meddelande.

När kommunen tar ut en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § i klientavgiftslagen, ska kommunen lämna för klientens personliga bruk den självriskandel som avses i 7 c § 1–2 mom. i klientavgiftslagen, dock minst 99 euro per månad från och med den 1 januari 2012.

Avgifter för familjevård

Enligt 19 § i klientavgiftsförordningen kan för familjevård enligt 25 § i socialvårdslagen, med undantag av familjevård som ordnas med stöd av barnskyddslagen, uppbäras avgift enligt 7 c § i klientavgiftslagen.

Uppehälle som hänför sig till specialomsorger om utvecklingsstörda

Enligt 21 § i klientavgiftsförordningen kan för fullt uppehälle enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda uppbäras en avgift vid kortvarig anstaltsvård så som bestäms i 12 § i klientavgiftsförordningen och vid långvarig anstaltsvård så som bestäms i 7 c § i klientavgiftslagen. 

Avgifter inom barnskyddet

Eurobeloppet som gäller avgifter inom barnskyddet i 20 § 2 mom. i klientavgiftsförordningen har också indexjusterats.

Den avgift som enligt 7 § 2 och 3 mom. i klientavgiftslagen av barnets eller den unga personens inkomster tas ut för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård får uppgå till högst 1 342,50 euro i månaden. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen (20 § 2 mom. i klientavgiftsförordningen).

Servicesedel inom hemservice och hemsjukvård

Det med social- och hälsovårdsväsendets prisindex justerade värdet av den servicesedel för anskaffande av fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård som avses i 29 b § 1 mom. i socialvårdslagen är minst 25 euro per timme från den 1 januari 2012, om hushållets inkomster inte överstiger den inkomstgräns som fastställs i lagen. Servicesedelns lägsta värde är dock minst 7 euro per timme.

De med arbetspensionsindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av värdet av servicesedeln för anskaffande av fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård och som avses i 29 b § 2 mom. i socialvårdslagen är från den 1 januari 2012 följande:

 

 

Hushållets storlek,

personer​

Inkomstgränser
euro/mån

Nedsättning,

prosent

1​ 528 ​ 35​
2​ 975 ​ 22​
3​ 1 528 ​ 18​
4​ 1 890 ​ 15​
5​ 2 288 ​ 13​
6​ 2 627 11​

 

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 321 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.

Exempel 1 
Enpersonshushåll vars inkomster är 900 euro i månaden. 
Från och med 1.1.2012 är servicesedelns minimivärde
25 euro – (900 euro – 528 euro) x 35 % : 60 = 22,83 euro/timme

Exempel 2
Tvåpersonshushåll vars inkomster är 1 600 euro i månaden.
Från och med 1.1.2012 är servicesedelns minimivärde
25 euro – (1 600 euro – 975 euro) x 22 %: 60 = 22,71 euro/timme

Värdet på en servicesedel för tillfällig hemservice och stödtjänster och för tillfällig hemsjukvård fastställs av kommunen. Sedelns värde kan vara jämnstort eller inkomstrelaterat. Servicesedelns värde ska dock vara skäligt.

Övriga avgifter

Indexjusteringarna gäller inte sådana klientavgifter vars belopp och grunder det inte finns några bestämmelser om. Således omfattar indexjusteringen inte till exempel klientavgifter för boendeservice och stödtjänster inom hemservicen enligt socialvårdslagen.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Nenonen
vice verkställande direktör 

Sami Uotinen
tf direktör, social- och hälsovård

tags