Cirkulär 4/80/2011, Sami Uotinen/aha, 4.3.2011

Ändringar i lagen om hemkommun och socialvårdslagen

Lagen om hemkommun och socialvårdslagen har ändrats genom lagarna 1377/2010 och 1378/2010 som trädde i kraft 1.1.2011. Genom ändringarna har möjligheten att byta hemkommun underlättats för personer i behov av långvarig institutionsvård, boendeservice eller familjevård.

​Enligt den nya bestämmelsen i 3 a § i lagen om hemkommun ska den som vistas utanför sin hemkommun i långvarig vård, dvs. vård som har fortgått i över ett år, ha rätt att byta hemkommun. Rätten gäller personer som genom ett myndighetsbeslut placerats i institutionsvård, familjevård eller boende med boendeservice utanför sin hemkommun.

Enligt 16 a § i socialvårdslagen har en person som på grund av sin ålder, sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt rätt att anhålla om service och vårdplats även i en annan kommun än sin hemkommun. Kommunen bör behandla ansökan och fatta ett beslut om servicen. Efter att ha fått ett positivt beslut om servicen kan sökanden flytta till kommunen i fråga. Kommunerna bör vara särskilt uppmärksamma på att personer från andra kommuner och invånare i den egna kommunen bemöts likvärdigt.

I situationer som avses både i 3 a § i lagen om hemkommun och 16 a § i socialvårdslagen tillämpas ett ersättningssystem mellan kommunerna. Enligt 42 b § i socialvårdslagen är det fortfarande personens tidigare hemkommun som efter flyttningen ansvarar för de faktiska kostnaderna för familjevård eller institutionsvård eller för boende med boendeservice enligt beslut av kommunen.

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har gett en tillämpningsanvisning om ändringarna i lagen om hemkommun och socialvårdslagen (se bilaga). I anvisningen behandlas också ersättningssystemet mellan kommunerna.

Närmare upplysningar:
Sami Uotinen, tfn 09 771 26 23
Tero Tyni, tfn 09 771 22 46
Jouko Heikkilä, tfn 09 771 20 81
Jaana Viemerö, tfn 09 771 23 03
Eevaliisa Virnes, tfn 09 771 23 64
Mika Paavilainen, tfn 09 771 24 29

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Nenonen
vice verkställande direktör

 

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Dokumentkällor
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om hemkommun och socialvårdslagen RP 101/2010 rd
Förvaltningsutskottets betänkande 27/2010

 

Bilaga
Rätt för personer i behov av långvarig institutionsvård, boendeservice eller
familjevård att byta hemkommun och bostadsor

 

Lisää aiheesta

 

Etiketter