Cirkulär 25/80/2011, Pasi Pönkä/eg, 30.11.2011

Kommunen kan söka sina fordringar via internet

Justitieministeriet har infört en ny webbtjänst som gör det möjligt att anhängiggöra ett ostridigt fordringsmål i tingsrätten elektroniskt via internet. Det nya sättet för anhängiggörande betjänar särskilt de små kommunerna. För stora kommuners behov lämpar sig den traditionella Santra-förmedlingen bättre. Den behandlas närmare nedan. 
 

​Den genomförda reformen förbättrar kommunernas möjligheter att anhängiggöra ett ärende i tingsrätten. Behandlingen av ärenden i tingsrätten blir snabbare. För den kommunala borgenären innebär förfarandet smidighet och säkerhet och en enklare uppföljning av ärendet. Också indrivning av skulder genom utsökning sker elektroniskt, vilket kommunerna redan har en del erfarenhet av. Den nya tjänsten är tillgänglig i fall där

• kravet gäller endast en gäldenär

• gäldenären inte har betalat sin skuld

• gäldenären inte förnekar sin skuld

• borgenären har en e-postadress

Som exempel på sådana skulder kan nämnas hyresfordringar och fakturor av olika slag.

Användningen av kundbetjäningsportalen i kommunerna

På webbplatsen www.oikeus.fi under ”E-tjänster” kan man ta del av de allmänna bruksanvisningarna för portalen och detaljerade videoanvisningar om ifyllandet av ansökan utan att skriva in sig i själva tjänsten.

När kommunen börjar använda tjänsten kan den be om en användarkod för så kallad identifiering av sammanslutningar på portalen från justitieförvaltningens datateknikcentral.

Vilken nytta ger tjänsten?

En stämningsansökan om ett fordringsmål som görs på webben anhängiggörs genast när den har skickats iväg. Sökanden kan följa hur ansökan framskrider på webben. Ett besked om beslutet skickas till den e-postadress som kommunen angett, varefter dokumentet kan sökas fram via den elektroniska tjänsten.

Kommunen kan om den så önskar fortsätta att sköta sina ärenden i den elektroniska utsökningstjänsten och göra en utsökningsansökan på webben.

Indrivningsprocesser i justitieförvaltningen

Kommunerna kan utöver det ovan nämnda nya sättet att anhängiggöra ett ärende också anhängiggöra ett ostridigt fordringsmål

• i form av en pappersansökan eller

• den länge använda filbaserade förmedlingstjänsten (Santra).

Det sistnämnda Santra-systemet är avsett för kommuner som skickar ut stora mängder ansökningar, exempelvis för stora kommuners egna indrivningsenheter.  Ett elektroniskt anhängiggörande, vare sig det är gjort via 
e-tjänsteportalen eller filförmedlingstjänsten, försnabbar behandlingen av ärendet i tingsrätten, eftersom inmatningsskedet faller bort. Också behovet av kontroll minskar. Det elektroniska anhängiggörandet vägleder dessutom ifyllandet av ansökan i detalj, vilket minskar behovet av komplettering.

Nedan ett sammandrag av elektroniska tjänster och pappersansökningar:

 

Portal

Pappersansökan

fordringsärenden

alla typer av ärenden

snabbare anhängiggörande och behandling

långsammare behandling (inmatning)

behandlingsskedet kan följas via portalen, uppgift om beslutet fås per e-post

uppgifter om behandlingen av ärendet kan begäras per telefon eller genom personligt besök

avgörande kan sökas via portalen

avgörande i pappersform kan sökas hos tingsrätten

behandlingsavgift 60 euro

behandlingsavgift 80 euro

 

Vad kostar servicen?

Rättegångsavgiften för ett fordringsmål som skickas till tingsrätten elektroniskt är för tillfället 60 euro, vilket är 20 euro mindre än för ett mål som skickas i pappersform. Efter tingsrättens avgörande tas en behandlingsavgift ut genom en separat faktura.

Övrigt

E-tjänster inom utsökning via portalen är tillgängliga också via fliken Utsökning på webbplatsen www.oikeus.fi

Utöver ostridiga fordringsmål kan man i utsökningsenhetens tjänst föra in ärenden som kan verkställas utan dom eller utslag.

Närmare upplysningar:
Justitieministeriet: Mika Risla, tfn 050 310 4670
Rättsregistercentralen: Tuomas-tuki: Tuomas-tuki@om.fi
Justitieförvaltningens datateknikcentral:
- identifiering för sammanslutningar, Mika Kanervisto, tfn 050 562 6593
fornamn.efternamn@om.fi
Kommunförbundet Pasi Pönkä, tfn 09 771 2230, 050 648 91 
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Nenonen
vice verkställande direktör

 

Pasi Pönkä
jurist

tags