Cirkulär 17/80/2011, Heikki Harjula/eg, 7.9.2011

Val av republikens president, kommunernas valmyndigheter och valaffischering utomhus

Valet av republikens president förrättas i januari 2012. Den egentliga valdagen i det första valet är söndag 22 januari 2012 och valdagen för det eventuella andra valet är söndag 5 februari 2012. I valen iakttas bestämmelserna i vallagen (714/1998). 
 

Enligt 9 och 15 § i vallagen ska kommunstyrelsen i god tid före ett val besluta om förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen, tillsätta valnämnderna för röstningsområdena och en eller flera valbestyrelser för förhandsröstning som verkställs på anstalter och för hemmaröstning.

Det rekommenderas att valaffischeringen inför valet av republikens president inleds en vecka innan förhandsröstningen för det första valet inleds, dvs. 4 januari 2012.

Justitieministeriet har till kommunerna sänt ett brev daterat 17 juni 2011 om förberedelserna för valet. I brevet behandlas bland annat bestämmandet av förhandsröstningsställena och tidsplanen för valet. De egentliga valanvisningarna sänds till valmyndigheterna senare i höst. Samlade uppgifter om valet finns på webbadressen www.vaalit.fi.

Närmare upplysningar:
Heikki Harjula, tfn (09) 771 2070
Katariina Huikko, tfn (09) 771 2135
Juha Myllymäki, tfn (09) 771 2450
Riitta Myllymäki,  tfn (09) 771 2463
Anu Räty, tfn (09) 771 2308
E-post: forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

För kännedom:
Justitieministeriet
Partiernas kommunalpolitiska sekreterare

 

Valmyndigheterna i kommunen

Den kommunala centralvalnämnd som tillsatts för åren 2009-2012 fungerar som kommunens centralvalnämnd. Vid valet av republikens president hör till den kommunala centralvalnämndens viktigaste uppgifter att sköta de nödvändiga åtgärderna inför valet och att granska förhandsröstningshandlingarna. Den kommunala centralvalnämnden är beslutför med fem medlemmar. Om en ersättare har avlidit eller har förhinder eller är jävig, får kommunstyrelsen vid behov förordna en tillfällig ersättare.

För varje röstningsområde ska kommunstyrelsen i god tid före valet tillsätta en valnämnd, som består av fem medlemmar (ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar) och ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.

För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning ska kommunstyrelsen tillsätta en eller flera valbestyrelser, som består av tre medlemmar (ordförande, vice ordförande och en annan medlem) och ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. Också valbestyrelsens ersättare för förhandsröstning som verkställs i anstalter ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.

Valnämnden och valbestyrelsen är beslutföra med tre medlemmar.

Valnämndens och valbestyrelsens medlemmar och deras ersättare ska i mån av möjlighet företräda de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval ställde upp kandidater i valkretsen i fråga. Med föregående riksdagsval avses det val som förrättades i april 2011. Den politiska representationen granskas separat i fråga om medlemmar och ersättare. Utgångspunkten är att en förutsättning för att lagens krav ska uppfyllas är att det varken bland medlemmarna eller ersättarna finns två personer som företräder samma parti.

I valet av valorgan ska man också beakta jämställdhetslagens krav på en könskvot som bör uppfyllas separat för medlemmarna och ersättarna. Enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera.

Valaffischering utomhus 

Det är tillbörligt att valaffischering på kommunala områden som kräver tillstånd inleds en vecka innan förhandsröstningen börjar, dvs. onsdag 4 januari 2012. Förhandsröstningen för det första valet börjar onsdag 11 januari1.2012.

Lokalavdelningarna för de deltagande partierna bör informeras om när valaffischer kan sättas upp och om namn och kontaktinformation till de personer som ansvarar för valaffischeringen i kommunen.

Vi hänvisar till förbundets cirkulär om riksdagsvalet 26.11.2010 (22/80/2010) där principerna för valaffischering utomhus behandlas.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

  

Kari Nenonen 
vice verkställande direktör 

 

Heikki Harjula
ledande jurist

Etiketter