Cirkulär 14/80/2012, Björn Tötterman/eg, 15.6.2012

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverket nettokostnader år 2011

Kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2011 uppgick till sammanlagt 4 226 996,16 euro. Av de sammanlagda budgeterade betalningsandelarna togs 80 procent ut i förskott. 

​Skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna, dvs. 723 763,16 euro, tas ut av kommunerna. Förskott återbetalas inte och tilläggsandelar tas inte ut om beloppet understiger 16,82 euro.

Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan en kommun ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter att kommunen fått del av beslutet.

Närmare upplysningar:
Timo Leivo, tfn 09 771 2007
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Markku Jalonen, tfn (09) 771 2500
fornamn.efternamn@kommunarbetsgivarna.fi

Bilaga 
Kommunernas betalningsandelar 2011

 

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2011

År 2011 tog Finlands Kommunförbund ut förskott på kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets verksamhet utgående från den budget som Kommunförbundets fullmäktige godkänt 2.12.2010. De budgeterade betalningsandelarna uppgick till totalt 4 379 000 euro. I enlighet med Kommunförbundets fullmäktiges beslut togs 80 procent av det budgeterade beloppet ut i förskott.

Kommunförbundets fullmäktige godkände 7.6.2012 bokslutet för Finlands Kommunförbund 2011. I bokslutet ingår också Kommunala arbetsmarknadsverkets intäkter och kostnader. Enligt bokslutet uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader till sammanlagt 4 226 996,16 euro. Skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna, dvs. 723 763,16 euro, tas ut av kommunerna enligt bilagan till detta cirkulär.

Enligt 6 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) uppbärs utgifterna för arbetsmarknadsverket hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan uppbäras förskott.

Kommunförbundets styrelse har 30.6.1994 med fullmakt av fullmäktige beslutat att förskott på betalningsandelar inte återbetalas och slutliga betalningsandelar inte tas ut om det är fråga om ett belopp som understiger 100 mark.

I 7 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket sägs att

”En kommun kan hos styrelsen för kommunernas centralorganisation ansöka om rättelse av beslut om en betalningsandel som ålagts kommunen. Rättelse skall sökas inom 30 dagar från delfåendet av brevet om betalningsandelen. I beslut av styrelsen för kommunernas centralorganisation om rättelse av betalningsandel får kommunen söka ändring genom besvär hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.”

Skillnaden mellan kommunens förskott på betalningsandelen och den slutliga betalningsandelen återbetalas till/tas ut av kommunen efter att besvärstiden gått ut.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
verkställande direktör  

Timo Leivo
ekonomi- och förvaltningsdirektör

tags