Cirkulär 6/80/2012, Ellen Vogt/eg, 8.2.2012

Utkomststödet fr.o.m. 1.1.2012

I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra sämst ställt förbättras. 

​I det första skedet av regeringsprogrammet höjdes utkomststödets grunddelar och nivån på arbetslöshetsskyddet. Också grunderna för bostadsbidrag ändrades på grund av höjningen av arbetslöshetsskyddet. Under resten av regeringsperioden är målet att utöver de genomförda höjningarna revidera lagen om bostadsbidrag och lagen om studiestöd.

Lagändringarna i det första skedet trädde i kraft 1.1.2012.

Lagreferenserna i anknytning till reformen finns på adressen www.eduskunta.fi

 • Lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om utkomststöd RP 69/2011

  • ShUB 7/2011

  • RSv 34/2011

 • - Lagar om ändring av 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 12 § i lagen om vuxenutbildningsstöd RP 90/2011

  • ShUB 10/2011

  • RSv 43/2011

 • Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2012 (24.11.2011/1166)

Närmare upplysningar:
Ellen Vogt, tfn 09 771 2346, 0443 130170

 

1. Nivåhöjning av utkomststödets grunddel

Utkomststödets grunddel har höjts enligt regeringsprogrammet 1.1.2012. Grunddelen höjdes med sex procent jämfört med det stöd som betalades år 2011. Till en ensamförsörjare ska dessutom betalas grunddelen för en ensamboende vuxen förhöjd med tio procent. Lagen om ändring av lagen om utkomststöd som avser höjning av grunddelen godkändes 11.11.2011.

Genom lagändringen ändras inte den definition på ensamförsörjare som redan för närvarande används vid beviljandet av utkomststöd, utan definieringen sker på samma sätt som hittills. Vid definierandet av en ensamförsörjare kan man i praktiken ofta utgå från att barnbidragets ensamförsörjartillägg betalas till den sökande.

Det är ändå inte motiverat att koppla den definition på ensamförsörjare som tillämpas inom utkomststödet direkt till definitionen i barnbidragslagen. Behovet av utkomststöd kan uppkomma plötsligt och vara av tillfällig natur, varvid till exempel uppgifter om äktenskap eller isärflyttning i myndighetsregister ofta ännu inte är tillgängliga. Utkomststöd beviljas också till hushåll med ett barn som fyllt 17 år, medan barnbidrag betalas bara tills barnet fyller 17 år.

Höjningen av grunddelen påverkar inte den prövning som gäller godkännandet av klientens övriga grundutgifter. Höjningen påverkar inte heller prövning som gäller det kompletterande utkomststödet eller det förebyggande utkomststödet.

Lagändringen är en del av en helhet som i enlighet med regeringsprogrammet ska förbättra grundtryggheten. Genom höjningen förbättras den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra sämst ställt och förebyggs fattigdom och utslagning. I samband med höjningen av utkomststödets grunddel har också arbetslöshetsskyddet höjts och grunderna för bestämmande av bostadsbidraget ändrats.

2. Utkomststödets grunddelar 1.1.2012

Enligt 9 a § i lagen om utkomststöd är utkomststödets grunddel bunden till folkpensionsindexets utveckling. Poängtalet för folkpensionsindexet har fastställts till 1565 för år 2012. I början av januari 2012 stiger alltså beloppet för utkomststödets förhöjda grunddelar för år 2012 ytterligare enligt indexförhöjningen av folkpensionen.

Folkpensionsindexet följer levnadskostnadsindex som Statistikcentralen beräknar på basis av prisuppgifter för de viktigaste förnödenheterna. Folkpensionsindexet beräknas varje år på basis av den genomsnittliga prisnivån i juli, augusti och september.

Samma grunddelar tillämpas i alla kommuner. Utkomststödets grunddel för ensamboende är 461,05 euro fr.o.m. 1.1.2012. För ensamförsörjare är utkomststödets förhöjda grunddel 507,16 euro. Beloppen för grunddelen för olika familjemedlemmar framgår av tabellen nedan.

Utkomststödets grunddelar fr.o.m. 1.1.2012

 

​Utkomststödets grunddelar fr.o.m. 1.1.2012
​Stödtagare ​Euro/mån ​Euro/dag1)
Ensamboende2) ​461,05 ​15,37
Ensamförsörjare   ​​507,16 ​16,91
​Personer över 18 år i övrigt
Äkta makar och samboende, båda ​391,89 ​13,06
Personer som bor hos sin förälder eller sina föräldrar 
Personer över 18 år
​336,57 ​11,22
Barn 10–17 år
​Barn 10–17 år ​första barnet ​322,74 ​10,76
​-"- andra barnet ​299,68 ​9,99
​-"- tredje barnet osv. ​276,63 ​9,22
Barn under 10 år
Barn under 10 år första barnet ​290,46 ​9,68
​-"- andra barnet ​267,41 ​8,91
​-"- tredje barnet osv. ​244,36 ​8,15

1)  När utkomststöd beviljas för en kortare tid än en månad (15 § i lagen om utkomststöd), beräknas grunddelens storlek per dag genom att månadsbeloppet divideras med trettio

2) Samt en förälder som bor tillsammans med sitt barn som fyllt 18 år och föräldern inte är gift eller bor under äktenskapsliknande förhållanden enligt 3 § 1 mom. i lagen om utkomststöd (9 § i lagen om utkomststöd)

 

3. Utkomststödets sänkta grunddelar

Paragraf 10 i lagen om utkomststöd innehåller bestämmelser om sänkning av grunddelen. Grunderna för sänkning av grunddelarna  ändras inte.

 

Utkomststödets sänkta grunddelar fr.o.m. 1.1.2012

 

​Folkpensionsindex 1565
​Stödtagare Euro/mån
Euro/dag
1)
​Ensamboende 2)
​sänkt med 
högst 20 %
sänkt med 
högst 40 %
​368,84

276,63

12,29

9,22

​Ensamförsörjare
​sänkt med högst 20 %
sänkt med högst 40 %
​405,73

304,30

​13,52

10,14

Personer över 18 år i övrigt

Äkta makar och samboende, båda

​sänkt med 
högst 20 %sänkt med högst 40 %
​313,51

235,13

​10,46

7,84

​Personer som bor hos sin förälder eller sina föräldrar Personer över 18 år

​sänkt med högst 20 %
sänkt med högst 40 %
​269,26

201,94

​8,98

6,73

1) När utkomststöd beviljas för en kortare tid än en månad (15 § i lagen om utkomststöd), beräknas grunddelens storlek per dag genom att månadsbeloppet divideras med trettio

2) Samt en förälder som bor tillsammans med sitt barn som fyllt 18 år och föräldern inte är gift eller bor under äktenskapsliknande förhållanden enligt 3 § 1 mom. i lagen om utkomststöd (9 § i lagen om utkomststöd)

 

4. Ändringar i arbetslöshetsskyddet och bostadsbidraget 1.1.2012

Målet för nivåhöjningen av arbetslöshetsskyddet är att den arbetslöses grundtrygghet garanterar en tillräcklig utkomst och levnadsstandard. För närvarande är arbetsmarknads¬stödet den huvudsakliga inkomsten för cirka 40 procent av de hushåll som får utkomststöd. Inkomstgränserna för bostadsbidraget höjs i motsvarande grad som nivåhöjningen, vilket betyder att höjningen av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet inte minskar bostadsbidraget.

Höjning av arbetslöshetsskyddet

Grunddagpenningen för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet höjs med hundra euro per månad. Dessutom görs en indexhöjning i förmånerna varigenom grunddagpenningen sammanlagt kommer att öka med cirka 120 euro per månad. Nivå- och indexhöjningarna i förmånerna gjordes från början av 2012. År 2011 var grunddagpenningen 553 euro per månad och år 2012 är den 674 euro per månad. Det fulla arbetsmarknadsstödet är lika stort som grunddagpenningen.

Höjningen av grunddagpenningen förbättrar också inkomstrelaterade abetslöshets-förmåner. Den arbetslösas inkomstrelaterade dagpenning består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen är enligt lag lika stor som grunddagpenningen. Höjningens storlek beror på storleken på den lön som utgör grund för dagpenningen. I samband med höjningen av grunddagpenningen stiger också vuxenutbildningsstödet eftersom beloppet är bundet till beloppet för arbetslöshetsdagpenningen.

Höjning av inkomstgränserna för bostadsbidraget

Inkomstgränserna för bostadsbidraget höjs i likhet med arbetsmarknadsstödet med 120 euro per månad. Med höjningen av bostadsbidragstagarnas inkomstgränser kan man säkerställa att höjningen av arbetsmarknadsstödet inte minskar bostadsbidraget. Dessutom höjs bostadsbidraget med en justering som motsvarar höjningen av hyrorna. Statsrådet gav i november en förordning om grunderna för bostadsbidraget år 2012.

Efter höjningen av inkomstgränserna stiger den inkomstgräns som berättigar till fullt bostadsbidrag för en ensamboende från 555 euro till 675 euro per månad. Den högsta inkomsten som berättigar till bostadsbidrag stiger i Helsingfors från 1620 euro till 1785 euro per månad.

Priset för uppvärmningen av bostäderna justeras i enlighet med ökningen av energipriserna. Även de godtagbara vattenavgifterna justeras så att de motsvarar prishöjningarna för bruks- och avloppsvatten och de fastighetsmässiga normerna justeras så att de motsvarar den allmänna kostnadsutvecklingen.

En förordning om höjning av inkomstgränserna för bostadsbidraget gavs 24.11.2011. De nya grunderna för bestämmande av bostadsbidraget trädde i kraft 1.1.2012. På de nuvarande bidragstagarnas bostadsbidrag tillämpas de nya grunderna vid års- eller mellanjusteringar.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
verkställande direktör

Tarja Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Etiketter