Cirkulär 22/80/2013, Jarkko Lahtinen/eg, 27.11.2013

Ändringar i klientavgifterna för barndag vård från 1.8.2014

Klientavgifterna inom social- och hälsovården är bundna till index med stöd av 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen (734/1992). Indexjusteringarna görs vartannat år. Också klientavgifterna för barndagvård indexjusteras regelbundet sedan augusti 2008.

​Undervisnings- och kulturministeriet utfärdade 25.11.2013 ett meddelande (829/2013) om de indexjusteringar av klientavgifterna för barndagvård som träder i kraft i augusti 2014.

Klientavgifterna för barndagvård har justerats enligt prisindexet för social- och hälsovård och inkomstgränserna för dagvårdsavgifterna enligt det allmänna förtjänstnivåindexet. Inga andra ändringar är aktuella för dagvårdsavgifterna eller grunderna för hur de bestäms.

Närmare upplysningar:
Jarkko Lahtinen, sakkunnig 09-771 2714
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

 

 

Klientavgifter för barndagvård från 1.8.2014

De högsta dagvårdsavgifterna och det lägsta avgiftsbeloppet som tas ut har justerats enligt prisindexet för social- och hälsovården.

Den högsta månadsavgiften för heldagsvård av familjens yngsta barn är 283 euro från 1.8.2014. Motsvarande avgift för det nästyngsta barnet i samma familj är 255 euro i månaden.

Den lägsta månadsavgiften som tas ut är 26 euro.

Grunderna för hur barndagvårdsavgifterna bestäms är i övrigt oförändrade.

För deltidsvård tas en avgift ut i proportion till vårdtiden enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgiften ska vara lägre än heldagsavgiften. För tillfällig dagvård får en avgift som kommunen fastställt bestämmas.

Inkomstgränser från 1.8.2014

De med allmänt förtjänstnivåindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av avgifterna för barndagvård och som avses i 7 a § 3 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är från 1.8.2014 följande:

​Familjens storlek, personer Inkomstgräns euro/mån.​ ​Högsta avgiftsprocent
​2 ​1 355 ​11,5
​3 ​1 671 ​9,4
​4 ​1 983 ​7,9
​5 ​2 116 ​7,9
​6 ​2 248 ​7,9

  

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften från och med 1.8.2014 med 133 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Beslut som ska fattas i kommunen på grund av ändrade avgifter

Kommunerna bör fatta beslut om ändring av klientavgifterna för dagvård. Dessutom ska klientspecifika beslut fattas.

De dagvårdsavgifter som anges i klientavgiftslagen är maximibelopp. Kommunen kan i ett förtroendeorgan besluta att avgifter tas ut till lägre belopp än de maximala eller att avgifter inte tas ut över huvud taget.

Ett beslut om avgifter kan inte fattas så att man bestämmer att den höjda avgiften tas ut retroaktivt (14.4.1994/1512 HFD 1994:A 22). Riksdagens justitieombudsman har träffat ett liknande avgörande: Kommunen har inte rätt att påföra klientavgifter retroaktivt (3199/2009).

Indexjusteringar

Barndagvårdsavgifternas eurobelopp justeras vartannat år enligt förändringen i prisindexet för social- och hälsovården och inkomstgränsernas eurobelopp justeras enligt förändringen i det allmänna förtjänstnivåindexet.

Undervisnings- och kulturministeriet publicerar de indexjusterade eurobeloppen i Finlands författningssamling under justeringsåret, inom november månad. De indexjusterade beloppen träder i kraft den 1 augusti året efter justeringsåret.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Tuula Haatainen

vice verkställande direktör  

 

Marja Lahtinen
utvecklingschef, undervisning och kultur 
ställföreträdare för enhetschefen

tags