Cirkulär 1/80/2013, Jarmo Partanen/eg, 2.1.2013

Cirkulär över cirkulären under 2012

​Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 yleiskirjeistä.

-----------

Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2012.

Lisätietoja:
Närmare upplysningar:
Jarmo Partanen, puh. 09 771 2779, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Leivo
talous- ja hallintojohtaja
ekonomi- och förvaltningsdirektör

Jarmo Partanen
arkistonhoitaja
arkivarie

 

LIITE Yleiskirjeluettelo
BILAGA Förteckning över cirkulär