Cirkulär 11/80/2013, Hannele Häkkinen/aha 25.6.2013

Distribution av förbrukningsartiklar

Enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) har kommunen i uppgift att ordna sjukvårdstjänster för dem som bor i kommunen. Till sjukvårdstjänsterna hör bland annat att undersöka sjukdomar, ställa medicinska diagnoser samt ge vård och behandling, tillhandahålla nödvändiga förbrukningsartiklar enligt vårdplanen för behandling av långvarig sjukdom. Också de förbrukningsartiklar enligt vårdplanen som används i hemsjukvården och i hemsjukhusvården ingår i vården (1326/2010, 25 §). De förbrukningsartiklar som behövs för behandling av sjukdom är avgiftsfria för användarna (lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992, 5 §).

​Huvudprincipen för distributionen av förbrukningsartiklar är att man utgår från patientens individuella behov, så kommunen kan inte fastställa några definitiva maximiantal för artiklarna. Det individuella behovet ska införas i patientens eller kundens vårdplan i den offentliga hälso- och sjukvården.

Syftet med detta cirkulär är att precisera hälsocentralernas distribution av förbrukningsartiklar. Detta cirkulär ersätter cirkulär 3/80/99 från år 1999. Cirkuläret gäller inte hjälpmedel, som regleras separat bland annat i 29 § i hälso- och sjukvårdslagen och i den kompletterande förordningen om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering (1363/2011) samt i lagstiftningen om klientavgifter. Cirkuläret gäller heller inte förbrukningsartiklar eller hjälpmedel som lånas ut eller som ska återlämnas.

Anvisningarna har utarbetats i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet. I samband med beredningen har man hört representanter för kommuner som är huvudmän för hälsocentraler samt patientorganisationer.

Närmare upplysningar:
Hannele Häkkinen, tfn 050 375 21 64
Anu Nemlander, tfn 050 563 61 80

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Tarja Myllärinen 
direktör, social- och hälsovård

Hannele Häkkinen
sakkunnig

Källor

Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010

Finlex › Lagstiftning › Uppdaterad lagstiftning › 2010 › 30.12.2010/1326

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till hälso- och sjukvårdslag 
och lagar om ändring av folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård
samt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 90/2010
Riksdagen > Riksdagsärenden och dokument > Regeringens propositioner > 
RP 90/2010

Bilaga
Kommuninfo 4/2013, SHM och Kommunförbundet 

 

Mer på webben

tags