Cirkulär 12/80/2013, Päivi Kurikka/aha, 25.6.2013

Europarådets temavecka om lokal demokrati 14–20.10.2013 och Demokratidagen 17.10.2013

Europarådets stadga om lokal självstyrelse öppnades för underteckning den 15 oktober 1985. Stadgan är det första internationellt bindande avtalet som fastställer förhållandena mellan kommunerna och fullmäktige samt staten. I Finland har riksdagen ratificerat stadgan som trädde i kraft som en författning på lagnivå i oktober 1991. Alla rådets 47 medlemsstater väntas ha ratificerat stadgan vid årets slut.

​Europarådet har beslutat fira veckan 14–20.10.2013 som en årligen återkommande temavecka om lokal demokrati. Kommunerna och landskapen uppmanas medverka i det för den lokala demokratin viktiga evenemanget genom att ordna egna tillställningar under veckan. Årets tema är Aktivt medborgarskap: rösta, dela, delta (Active citizenship: voting, sharing, participating).

Också Finlands Kommunförbund uppmanar alla kommuner i landet att ordna evenemang där kommuninvånarna, de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna samt olika aktörer i medborgarsamhället träffas i den kommunala demokratins tecken och på det sättet stärker den finländska kommunala demokratin.

Tillsammans med justitieministeriet och finansministeriet anordnar Kommunförbundet nat-ionella Demokratidagen den 17 oktober 2013. Det festliga evenemanget går av stapeln i Kommunernas hus i Helsingfors och väntas locka 200 gäster på det lokala och det nationella planet. Evenemanget är öppet för alla och avgiftsfritt.

Bekanta dig med Demokratidagen och anmälningsblanketten.

Läs mera om Europarådets temavecka om lokal demokrati: http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_en.asp.

De kommuner som vill ordna evenemang kan också låta införa dem i Europarådets gemensamma evenemangsbank via denna länk.

Närmare upplysningar:
Päivi Kurikka, sakkunnig, tfn 050 301 90 68, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Marianne Pekola-Sjöblom
tf. enhetschef, kommunutveckling och forskning

 

Mer på webben

Läs mer om dessa teman