Cirkulär 23/2017, 11.10.2017

Val av republikens president, kommunernas valmyndigheter och valaffischering

OBS! Ett nyare cirkulär, 17/2023, 1.11.2023 finns här.

Valet av republikens president förrättas i januari 2018. Den egentliga valdagen i det första valet är söndag 28 januari 2018 och valdagen för det eventuella andra valet är söndag 11 februari 2018. I valen iakttas bestämmelserna i vallagen (714/1998).

Kommunstyrelsen ska i god tid före valet besluta om hemlandets allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen samt tillsätta valnämnderna för röstningsområdena och en eller flera valbestyrelser för förhandsröstning som verkställs i anstalter (9 och 15 § i vallagen). Centralvalnämnden utser valförrättarna för varje allmänt förhandsröstningsställe och för hemmaröstning (17 § i vallagen).

Det rekommenderas att valaffischeringen inför presidentvalet inleds en vecka innan förhandsröstningen för det första valet börjar, dvs. 10.1.2018.

Justitieministeriet har 21.6.2017 sänt ett brev till kommunerna om förberedelserna inför valet. I brevet behandlas bland annat fastställande av förhandsröstningsställen, behörighetsvillkor och jäv för kommunens valmyndigheter samt tidsplanen för valet. Justitieministeriet har också sänt ett kompletterande brev till kommunerna 9.8.2017. De egentliga valanvisningarna till valmyndigheterna sänds under hösten. Samlade uppgifter om valet finns på webbadressen www.vaalit.fi/sv/.

Närmare upplysningar:
E-postservice: forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Saija Haapalehto, tfn 050 567 0862
Susanna Ijäs, 050 432 5684
Tarja Krakau, 050 571 0018
Kirsi Mononen, 040 569 5511
Riitta Myllymäki, 050 349 5460
Ida Sulin, 050 563 3023

Kommunernas valmyndigheter

Vid valet av republikens president hör det till den kommunala centralvalnämndens viktigaste uppgifter att vidta de nödvändiga åtgärderna inför valet och att granska förhandsröstningshandlingarna. Den kommunala centralvalnämnden är beslutför med fem medlemmar. Om en ersättare har avlidit eller har förhinder eller är jävig, får kommunstyrelsen vid behov förordna en tillfällig ersättare.

För varje röstningsområde ska kommunstyrelsen i god tid före valet tillsätta en valnämnd, som består av fem medlemmar (ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar) och ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.

För förhandsröstning som verkställs i anstalter ska kommunstyrelsen tillsätta en eller flera valbestyrelser, som består av tre medlemmar (ordförande, vice ordförande och en annan medlem) och ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. Valbestyrelsens ersättare för förhandsröstning som verkställs i anstalter ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.

Valnämndens och valbestyrelsens medlemmar och deras ersättare ska i mån av möjlighet företräda de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval ställde upp kandidater i valkretsen i fråga. Den politiska representationen granskas separat i fråga om medlemmar och ersättare. Utgångspunkten är att en förutsättning för att lagens krav ska uppfyllas är att det varken bland medlemmarna eller ersättarna finns två personer som företräder samma parti.

I valet av valorgan ska man också beakta jämställdhetslagens krav på en könskvot som bör uppfyllas separat för medlemmarna och ersättarna. Enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera.

Valnämnden och valbestyrelsen är beslutföra med tre medlemmar.

Valaffischering utomhus

Det rekommenderas att valaffischering på kommunala områden som kräver tillstånd får inledas en vecka innan förhandsröstningen för det första valet börjar, dvs. onsdag 10 januari 2018.

Lokalavdelningarna för de deltagande partierna bör informeras om när valaffischer kan sättas upp och om namn och kontaktinformation till de personer som ansvarar för valaffischeringen i kommunen.

Vi hänvisar till Kommunförbundets cirkulär om kommunalvalet 12/2016, 19.10.2016 , där principerna för valaffischering utomhus behandlas.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör

Riitta Myllymäki
ledande jurist

För kännedom 
Justitieministeriet
Partiernas kommunalsekreterare

 

Läs mer om dessa teman