Cirkulär 6/2019

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2018

Kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2018 uppgick till sammanlagt 4 573 483,82 euro. Av betalningsandelarnas totala budgeterade belopp togs 80 procent, dvs. 3 706 460,00 euro, ut i förskott..
 
Skillnaden mellan de betalningsandelar som tagits ut i förskott och de slutliga betalningsandelarna, 867 025,00 euro, tas ut av kommunerna. Belopp på mindre än 16,82 euro återbetalas inte/tas inte ut.
 
Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan en kommun ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter att kommunen fått del av beslutet.
 
Närmare upplysningar:
Markku Jalonen, tfn (09) 771 2500
fornamn.efternamn@kommunarbetsgivarna.fi 
Arto Kortelainen, tfn 050 598 7272
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information