Cirkulär 10/2022, 24.11.2022, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2023

Kommunförbundet och Gramex rf har inlett förhandlingar om vilka konsekvenser välfärdsområdesreformen som träder i kraft vid årsskiftet har för den mängd musik som används i kommunerna, och om den ersättning som i enlighet med kommunavtalet ska betalas till Gramex för musiken.

Till följd av detta är beloppet av nästa års ersättning för musikframföranden fortfarande föremål för förhandlingar och ersättningen kommer att preciseras under år 2023. Ersättningen faktureras när den har preciserats under slutet av år 2023.

Den avtalsenliga prisjusteringen år 2023 är + 4,8 %. Justeringen grundar sig i enlighet med kommunavtalet på stegringen i den allmänna inkomstnivån och kostnadsnivån.

Gramex har i detta sammanhang föreslagit förhandlingar om en revidering av kommunavtalet så att det bättre motsvarar de förändrade metoderna och omfattningen av musikanvändningen i kommunerna. Målet är att revideringen av kommunavtalet i mån av möjlighet ska vara genomförd vid årsskiftet 2023/2024.

Kommunförbundet informerar sina medlemmar om båda frågorna i takt med att förhandlingarna framskrider.

Närmare upplysningar
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454, +358 40 834 3036

Finlands Kommunförbund rf 

Joonas Jännäri                            
Jurist

Läs mer om dessa teman