Kommuninvånarnas delaktighet

För att komplettera den representativa demokratin har man särskilt sedan 1990-talet utvecklat olika praxis som ger kommuninvånarna möjlighet att också mer direkt påverka beslutsfattandet. 

I lagstiftningen betonas särskilt kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och de har också tryggats i flera speciallagar.

Fullmäktige ska enligt kommunallagen (27 §) se till att kommuninvånarna och servicetagarna har förutsättningar att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunen kan fritt besluta om hur den i praktiken uppfyller denna skyldighet.

Deltagande och påverkan kan främjas i synnerhet genom att

•    välja in företrädare för servicetagarna i kommunens organ
•    tillämpa delområdesförvaltning
•    informera om kommunens angelägenheter och ordna diskussionsmöten
•    utreda invånarnas åsikter innan beslut fattas
•    bedriva samarbete vid skötseln av kommunens uppgifter
•    ge invånarna hjälp när de tar egna initiativ till att sköta, bereda och planera ärenden, samt
•    ordna kommunala folkomröstningar

Under 2000-talet har det direkta deltagandet också fått nya

•    former för medinflytande, till exempel
•    samplanering
•    visionering
•    arbete i fokusgrupper
•    kundråd och
•    deltagande i invånarforum.

Användarinflytande

För serviceutvecklingen i kommunen har invånarna hittills haft två kanaler för deltagande: de har kunnat delta i beslutsfattandet genom representativ demokrati eller direkt demokrati.

lateral-image-right

Invånarinitiativ

Invånarinitiativet är ett sätt att utöva medinflytande och genom det kan kommuninvånarna föra fram sina synpunkter på kommunala frågor.

lateral-image-left

Kommunal folkomröstning

Bestämmelser om rådgivande kommunal folkomröstning finns i 24-25 § i kommunallagen (410/2015) och dessa bestämmelser tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2017. Beslut om att anordna en folkomröstning fattas av fullmäktige.

lateral-image-right
Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovationssakkunnig
Strategienheten, Strategi, utveckling och samordning av FoUI
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Ansvarsområden
  • prognostisering och framtidsarbete
  • Kommunförbundets strategiarbete och innovationsverksamhet
tags