Kommuninvånarnas delaktighet

För att komplettera den representativa demokratin har man särskilt sedan 1990-talet utvecklat olika praxis som ger kommuninvånarna möjlighet att också mer direkt påverka beslutsfattandet. 

I lagstiftningen betonas särskilt kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och de har också tryggats i flera speciallagar.

Fullmäktige ska enligt kommunallagen (27 §) se till att kommuninvånarna och servicetagarna har förutsättningar att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunen kan fritt besluta om hur den i praktiken uppfyller denna skyldighet.

Deltagande och påverkande kan främjas i synnerhet genom att

•    välja in företrädare för servicetagarna i kommunens organ
•    tillämpa delområdesförvaltning
•    informera om kommunens angelägenheter och ordna diskussionsmöten
•    utreda invånarnas åsikter innan beslut fattas
•    bedriva samarbete vid skötseln av kommunens uppgifter
•    ge invånarna hjälp när de tar egna initiativ till att sköta, bereda och planera ärenden, samt
•    ordna kommunala folkomröstningar

Under 2000-talet har det direkta deltagandet också fått nya

•    former för medinflytande, till exempel
•    samplanering
•    visionering
•    arbete i fokusgrupper
•    kundråd och
•    deltagande i invånarforum.

Kunnalliset kansanäänestykset

kommunal folkomröstning

Bestämmelser om rådgivande kommunal folkomröstning finns i 24-25 § i kommunallagen (410/2015) och dessa bestämmelser tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2017. Beslut om att anordna en folkomröstning fattas av fullmäktige.

narrow
Kuntalaisaloite

Invånarinitiativ

Invånarinitiativet är ett sätt att utöva medinflytande och genom det kan kommuninvånarna föra fram sina synpunkter på kommunala frågor.

narrow
Käyttäjälähtöinen osallistuminen

Användarinflytande

För serviceutvecklingen i kommunen har invånarna hittills haft två kanaler för deltagande: de har kunnat delta i beslutsfattandet genom representativ demokrati eller direkt demokrati.

narrow
Päivi Kurikka

Förnamn
Päivi
Efternamn
Kurikka
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2509
Mobiltelefon
+358 50 301 9068
Ansvarsområden
  • kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
  • politisk ledning i kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto
Tuula Jäppinen

Förnamn
Tuula
Efternamn
Jäppinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2583
Mobiltelefon
+358 50 520 0385
Ansvarsområden
  • serviceinnovationer och kundorientering
  • Programmet Våga försöka
  • Prognostisering och framtidsarbete
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Kuntamuutostiimi
tags